بررسی الگوی تولیدی سازه‌های جوامع محلی جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

2 موسسه تحقیقات سازمان جنگلها و مراتع کشور

3 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

4 استادیار گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان

5 مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

آنچه مردم محلی و روستاییان اطراف جنگل با هدف‌های گوناگون و در جهت برآوردن نیازها و خواسته‌های خود طراحی می‌کنند، در مفهوم گسترده سازه‌های سنتی جوامع محلی قرار می‌گیرد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی کامل سازه‌های تولیدی جوامع محلی در جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری بود تا در درجه نخست این شناسایی به پیشرفت جایگاه و نقش جوامع محلی در جنگل‌های زاگرس کمک کند و در درجه دوم با واکاوی الگوی تولید در این نظام تولیدی، بهترین شرایط برای استمرار تولیدات فوق معرفی و زمینه‌های ارتقاء شرایط ، برای این استمرار تعیین شود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات در جامعه محلی از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد. در بخش شناسایی سازه‌های تولیدی ، مهم‌ترین دانش‌ها و مؤلفه‌های محیطی که ورودی این سیستم را تشکیل می‌دهند، توصیف شدند و پس از آن در بخش واکاوی الگوی تولیدی تلاش شد ضمن معرفی معیارهای مناسب در ارزیابی فرآیند تولید، نیازمندی‌های لازم به‌منظور ارتقاء الگوی تولید در بین جوامع محلی جنگل‌های زاگرس معرفی شوند. نتایج نشان داد که از بین سه الگوی تولیدی ( دستی، ناب و چابک ) سازه‌های سنتی جوامع محلی بیشترین تناسب را با الگوی تولید دستی دارند. این درحالی است که الگوی تولید چابک در بیشتر معیارهای ارزیابی تولید بهترین الگوی فرایند تولید در اکوسیستم‌ها را نشان داد. لازمه تغییر از الگوی دستی به الگوی چابک، درنظر گرفتن عدم اطمینان‌های محیطی و اهرمی کردن اثر اطلاعات در مدیریت جنگل‌های زاگرس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the production pattern of structures of local communities in Zagros forests (Case study of Chaharmahal and Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Pourhashemi 2
  • Hassan Jahanbazi 3
  • Mehdi Zandebasiri 4
  • Mahmood Talebi 5
2 Research Institute of Forest and Rangelands
3 Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
4 Faculty of Natural Resources, Khatamolanbia Technology University of Behbahan
5 Senior Research Expert, Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

What the Local people of forest ecosystem design for different purposes and in order to meet their needs and wants is in the broadest sense of the traditional structures of local communities. The purpose of this study is to fully identify the production structures of local communities in the forests of Chaharmahal and Bakhtiari province. At the first, this identification will help to improve the role of local communities in the forests of the Zagros and secondly, by analyzing the production pattern in this production system, the best conditions for the continuation are introduced and the grounds for improving the conditions are determined for this continuation. In this study, snowball sampling method was used to collect information in the local community. In the section of identifying production structures, the most important knowledge and environmental components that constitute the input of this system were described. In the analysis of production pattern, while introducing appropriate criteria in evaluating the production process, the necessary requirements in order to improve the production pattern among the local communities of Zagros forests are introduced. The results of this study showed that among the three production patterns (craft, lean and agile), the traditional structures of local communities are the most suitable for the craft production pattern. While the agile production pattern is the best model of the production process in most production evaluation criteria. It is necessary to change from craft to agile model, considering environmental uncertainties and leveraging the effect of information on Zagros forest management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile production
  • Lean production
  • Traditional Forest Related Knowledge
  • Zagros forests
[1]. Badiei, M. (2009). Structures (Volume I), Angizeh Press, Tehran.
[2]. Jazirehi, M.H., and Ebrahimi Rostaghi, M. (2003). Silviculture in Zagros, University of Tehran Press, Tehran.
[3]. Fattahi, M., Abbasi, H., Ansari, N., and Khanhassani, M. (2000). Zagros Forest Management (Volume I: Basic Studies), Forests and Rangelands Research Institute press, Tehran.
[4]. Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H., and Mohajer, M.R. (2004). Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros mountain of Kurdistan province, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research, 19: 65-71.
[5]. Oliveira, A.S., Soares-Filho, B.S., Costa, M.A., Lima, L., Garcia, R.A., Rajão, R., and Carvalho-Ribeiro, S.M. (2019). Bringing economic development for whom? An exploratory study of the impact of the Interoceanic Highway on the livelihood of smallholders in the Amazon. Landscape and Urban Planning, 188: 171-179.
[6]. Bazgir, A., Namiraniyan, M., and Avatefi Hemmat, M. (2017). Elaboration wood uses by Zagros Mountains forest dwellers in Kakasharaf rural district of Khorramabad county. Journal of Forest and Wood Products, 70 (3): 371-380.
[7]. Zandebasiri, M., and Pourhashemi, M. (2018). Traditional forest related knowledge, Part 4: Management unit in Zagros forests. Iranian Journal of Nature, 3 (5): 14–17.
[8]. Parrotta, J.A., and Agnoletti, M. (2007). Traditional forest knowledge. Forest Ecology and Management, 249: 1-4.
[9]. Avatefi Hemmat, M., and Shamekhi, T. (2006). Traditional knowledge and techniques of forest villagers people in utilization of some non-wood forest products (Case study in Chitan village). Journal of Social Sciences, 13(34): 149-174.
[10]. Bazgir, A., Namiraniyan, M., and Avatefi Hemmat, M. (2015). Ethnobotany of Manna oak (Quercus brantii Lindl.) in Kakasharaf region of Khorramabad. Journal of Indigenous Knowledge, 2(3): 185-228.
[11]. Valipour, A., Plieninger, T., Shakeri, Z., Ghazanfari, H., Namiranian, M., and Lexer, M.J. (2014). Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran. Forest Ecology and Management, 327: 221-230.
[12]. Papzan, A., and Hamzehei, F. (2006). An Introduction to Indigenous Knowledge and Oral Culture Research in Western Iran. University of Razi press, Kermanshah.
[13]. Yousefi, M.M., and Vosougi, M. (2013). Indigenous knowledge of forest and rangeland in Rostam city. The Journal of Sociology Studies, 5(19): 71-89.
[14]. Danehkar, A., and Zandebasiri, M., (2020). Environmental system analysis. University of Tehran Press.
[15]. Bakhshoudeh, M., and Akbari, A. (2011). Production Economics (its application in agriculture). Shahid Bahonar University of Kerman Press, Kerman.
[16]. Taghavi, M. (2012). Principles of Economics, Payame Noor University Press, Tehran.
[17]. Ardakani, M., and Shahvali, M. (2003). Fundamentals, concepts and studies of indigenous agricultural knowledge, Village and Development Press, Tehran.
[18]. Jafarnejad, A. (2019). Production and modern operations management (concepts, systems, models and supply chain): a comprehensive collection of production and operations, University of Tehran Press, Tehran.
[19]. Shahgholian, K., and Siahkal, M. (2016). Providing a fuzzy decision support system to select the most appropriate arrangement of lean production flow. Journal of Industrial Management Studies, 43: 163-188.
[20]. Iranzadeh, S., Fattahi Sarand, V., and Tahouni, A.V. (2013). Evaluation of agile production in different groups of small and medium industries of East Azerbaijan based on agility capabilities by fuzzy TOPSIS method. Journal of Productivity Management, 26: 15-41.
[21]. Zandebasiri, M., Soosani, J., and Pourhashemi, M. (2020). Evaluating the necessary elements to introduce organizational agility pattern in Oak decline of the Zagros forests. Journal of Environmental Science and Technology, 22 (1): 377- 390.
[22]. Fadaei Tehrani, A., Feghhi, J., Mahmoudi, B., and Jourgholam, M. (2018). Climatic zonation of forest comforts ecotourism in Chaharmahal and Bakhtiari Province (Case Study: Mondj customary unit). Journal of Natural Environment, 71 (4): 479-493.
[23]. Imani Rastabi, M., Jalilvand, H., and Zandebasiri, M. (2020). Determining the reference value in forest policy of Kalgachi local system, Zagros forest, Chaharmahal and Bakhtiari Province. Ecology of Iranian Forest, 8(16): 1-9.
[24] Sanjabi, A. (1390). Methodology of Political Science and International Relations Using SPSS Software, Qoms Press, Qom.
[25]. Haj Shir Mohammadi, A. (2019). Principles of planning and control of production and inventories. Arkan Danesh Press, Tehran.
[26]. https://www.cgie.org.ir/fa/article/246545.
[27]. Kangas, A., Korhonen, K.T., Packalen, T., and Vauhkonen, J. (2018). Sources and types of uncertainties in the information on forest-related ecosystem services. Forest Ecology and Management, 427: 7-16.
[28]. Zandebasiri, M., and Hosseini, S.M. (2019). Sustainable forest management. Jahade Daneshgahi Press, Mazandaran.
[29]. Shamekhi, T. (2006). Agroforestry. University of Tehran Press, Tehran.