بررسی تأثیر جهت دامنه توپوگرافی و نوع قطبش داده‌های راداری در برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از داده‌های ALOS-2 PALSAR-2 (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4 استادیارگروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

داده‌های راداری به‌طور گسترده‌ای برای برآورد مشخصه‌های جنگلی استفاده شده است. این داده‌ها برای تخمین مشخصه‌های جنگل در مناطق مسطح قابلیت‌های خوبی دارند؛ اما در مناطق کوهستانی دارای محدودیت‌ها و مشکلاتی از جمله تأثیر توپوگرافی بر بازپراکنش‌های داده‌های راداری می‌باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر جهت دامنه توپوگرافی همسو و غیرهمسو با ارسال امواج راداری و همچنین نوع قطبش داده‌ها در برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل شامل ارتفاع توده، حجم سرپا و رویه زمینی درختان با استفاده از داده‌های با قطبش دوگانه (HH، HV) سنجنده PALSAR-2 در سه حالت بدون در نظر گرفتن جهت دامنه؛ در جهت‌های همسو با امواج ارسالی و در جهت غیرهمسو با جهت ارسال امواج در بخشی از جنگل شصت کلاته گرگان انجام شده است. نتایج همبستگی بین دامنه بازپراکنش‌های سنجنده PALSAR-2 و مشخصه‌های کمی نشان داد که در جهت همسو، میزان همبستگی برای مشخصه‌های رویه زمینی و حجم معنی‌دار بوده ولی برای مشخصه ارتفاع لوری معنی‌دار نبوده است. درحالی‌که در جهت غیرهمسو، میزان همبستگی برای هر سه مشخصه‌ها بسیار پایین بوده و معنی‌دار نبوده است. همچنین، نتایج مدل‌سازی نشان داد قطبش HV و روش ماشین بردار پشتیبان حساسیت متوسطی نسبت به مشخصه‌های ارتفاع لوری، رویه زمینی و حجم به ترتیب با r و %RMSE (14/0- ,44/12)، (48/0- ,35/29) و (44/0- ,40/36)، در جهت همسو با امواج نشان داده است. درحالی‌که حساسیتی بسیار کم‌تر و به ترتیب (18/0- ,14/14)، (05/0- ,85/35) و (04/0- ,40/38)، در جهت غیرهمسو دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of topographic aspect and polarization in estimation of some forest variables using ALOS-2 data (Case study: Shastkalateh forest, Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Zahriban Hesari 1
  • Shaban Shataee 2
  • Yaser Maghsoudi 3
  • Jahangir Mohammadi 4
1 Department of Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Forest science faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, Khajeh Nasir Toosi University of Technology
4 Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

SAR data have been widely used for estimation of forest variables. These data have a high potential in flat terrain, however, there are some problems such as the effect of topography on backscatters in mountainous regions. The goal of this study was to evaluate the effect of oriented and non-oriented aspect slopes and polarization in the estimation of stand Lorey’s mean tree height, volume, and basal area variables using dual-polarization (HH, HV) data of ALOS-2 PALSAR-2 in a part of Shastkalateh forest of Gorgan. Modeling was performed in three modes including without considering the aspect slope, in the slope-aspect orientated with the transmitted waves and non-orientated with waves, and also in the polarizations as separately using linear regression and support vector machine methods. The results of correlation between the backscattering of the PALSAR-2 and studied variables showed that in the slope-aspect orientated with the transmittance, the correlations were significant for basal area and volume, but it was not significant for Lorey's height. While in the non-orientated slopes, the correlation rate was very low for all variables and no significant. Also, the results showed that the HV polarization and the support vector machine method were very sensitive to the Lorey’s mean tree height, basal area, and volume variables with r and relative RMSE (-0.14, 12.44), (-0.48, 29.35) and (-0.44, 36.40), in the area in the direction of alignment with the waves, respectively. While the lower sensitivity is (-0.18, 14.14), (-0.05, 35.85), and (-0.04, 38.40), respectively, in the non-orientated with waves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest variables
  • modeling
  • Oriented
  • polarization
  • Slope-aspect
  • SAR data