بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از صفات کمی و کیفی رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

گردوی ایرانی (Juglans regia L.) از مهم‌ترین گونه‌های اقتصادی است که به‌دلیل تولید میوه و کیفیت مطلوب چوب در سراسر جهان کشت می‌شود. گردو به‌دلیل تکثیر زایشی و دگرگرده‌افشانی دارای تنوع ژنتیکی زیادی است. در این پژوهش تنوع ژنتیکی گردو از نظر عملکرد تولید چوب بررسی شد. در سال 1378 بذور درختان خوش‌فرم از مجموعه باغ‌های سه منطقۀ کرج (10 نمونه)، بافت (22 نمونه) و اصفهان (22 نمونه) جمع‌آوری و در مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور کشت شد. در دو سال 1396 و 1397، صفات رویشی درختان 17 و 18 سالۀ کلکسیون گردو شامل قطر در ارتفاع 30 سانتی‌متری، کیفیت شکل تنه، ارتفاع درخت، سطح تاج‌پوشش، قطر برابرسینه، حجم چوب تولیدی و میانگین رشد طولی سالانه مقایسه شد. آنالیز واریانس صفات رویشی بررسی‌شدۀ درختان با منشأ کرج، بافت و اصفهان نشان داد که بین مناطق از نظر صفات کیفیت شکل تنه، سطح تاج‌پوشش و قطر برابر‌سینه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین شکل تنۀ درختان با منشأ بافت نسبت به درختان با منشأ کرج و اصفهان مستقیم‌تر و استوانه‌ای‌تر بود. بررسی صفات رویشی توده‌های مختلف نشان داد که درختان بافت ارتفاع (27/3 متر)، سطح تاج‌پوشش (47/7 متر مربع) و رشد طولی سالانۀ (77/17 سانتی‌متر) بیشتری از دیگر مناطق دارند. مقایسۀ میانگین قطر برابرسینه نشان داد که درختان با منشأ کرج، قطر بیشتری (37/9 سانتی‌متر) دارند. گروه‌بندی با آزمون تجزیۀ خوشه‌ای UPGMA ژنوتیپ‌ها را در دو گروه متفاوت قرار داد. مقادیر اندازه‌گیری‌شدۀ همۀ صفات به‌جز ارتفاع ژنوتیپ‌های گروه اول بیش از مقادیر گروه دوم بود. چوب تولیدی ژنوتیپ‌های گروه دوم کیفیت بهتری نسبت به گروه اول نشان داد. این تفاوت‌ها در صفات مختلف با توجه به شرایط محیطی یکسان محل کاشت، ناشی تنوع ژنتیکی است که برای اصلاح گردو می‌توان از آنها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of genetic diversity of Juglans regia using quantitative and qualitative growth traits

نویسندگان [English]

 • Parvin Salehi Shanjani 1
 • Mohammad Dadmand 2
 • Seyed Esmaeil Seyedian 2
 • Leyla Rasoulzadeh 2
 • Leyla Falah Hoseini 2
 • Masomeh Ramazani Yeganeh 2
 • Mahmoud Amirkhani 2
 • Mohammad Reza Pahlevani 2
2 Researcher, Natural Resources Gene Bank, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, I.R. Iran.
چکیده [English]

Persian walnut (Juglans regia L.) is an economically important species cultivated worldwide for its wood and nuts. Walnut has high genetic diversity due to sexual reproduction and cross-pollination. In this study, the Genetic diversity of walnut was investigated from the wood production viewpoint. In 1999, the walnut seeds of straight and good quality trunk mother trees of three regions including Karaj (10 seeds), Baft (22 seeds) and Isfahan (22 seeds) were planted in the Forests and Rangelands Research Institute, Iran. During 1996 and 1997, the vegetative traits of 17-18 years old walnut trees, including collar diameter at 30 cm height, stem shape quality, tree height, canopy area, diameter at breast height, wood volume production and mean annual height growth were studied. Analysis of variance of studied traits indicated that there was a significant difference between regions in stem shape, canopy area and diameter at breast height. Study of different regions showed that the trees with Baft origin had higher height (3.27 m), canopy area (7.47 m2) and mean annual height growth (17.77 cm) than other Regions. However trees with Karaj origin had higher diameter at breast height (9.37 cm). The UPGMA dendrogram grouped genotypes into two groups. Genotypes of group 1 had higher wood production; however genotypes of group 2 showed higher wood quality. The results indicate considerable genetic variation among genotypes that can be useful in walnut breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic diversity
 • morphological traits
 • Persian walnut
 • wood quality
[1]. McGranahan, G.H., Charles, A., Leslie, C.A., Philips, H.A., and Dandaker, A. (1998). Walnut Propagation. Pp. 71-83. In: Ramos D (Ed.). Walnut Production Manual, University of California, DANR.
[2]. Akca, Y., Bilgen, Y., and Ercisli, S. (2015). Selectıon of promising Persian walnut (Juglans regia L.) from seedlıng orıgın ın Turkey. Acta Scientiarum Polonorum Horticulture, 14(3): 103-114.
[3]. McGranahan, G.H., and Leslie, C. (2009). Breeding walnuts (Juglans regia). Pp. 249-273. In: Jain SM and Priyadarshan PM (Eds.). Breeding Plantation Tree Crops: Temperate Species, Springer Science Business Media, New York.
[4]. Shah, U.N., Mir, J.I., Ahmed, N., Zaid, A., Jan, S., Fazili, K.M., and Wani, S.H. (2018). Biotechniques for improvement of qualitative and quantitative traits in walnut (Juglans regia). Advances in Horticultural Science, 32(1): 113-135.
[5]. Arzani, K., Mansouri Ardakan, H., and Vezvaei, A. (2008). Morphological variation among Persian walnut (Juglans regia L.) genotype from central Iran. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 36: 159-168.
[6]. Haj Amiri, A. (2003). Preliminary selection of walnut genotypes collected from different region of Kermanshah. In: First National Symposium on Walnut, Jan. 1-2, Iran, pp. 49-50.
[7]. Simsek, M., Gulsoy, E., Beyhan, O., Osmanoglu, A., and Turgut, Y. (2017). Determination of some botanical, phonological, physical and chemical characteristics of walnut genotypes. Applied Ecology and Environmental Science, 15(3): 1279-1291.
[8]. Ebrahimi, A., Fatahi, R., Zamani, Z., and Vahdati, K. (2009). An investigation on genetic diversity of 608 Persian walnut accessions for screening of some genotypes of superior traits. Iranian Journal of Horticultural Science, 40(4): 94-83.
[9]. Aletà, N. (2014). Using Walnut Species for Timber Production in Southern Europe Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).Torre Marimon, 08140, Caldes de Montbui Spain. Acta Horticulture, 1050: 378-388.
[10]. Clark, J., and Hemery, G. (2010). Walnut hybrids in the UK: fast growing quality hardwoods. Quarterly Journal of Forestry 104: 43-46.
[11]. Mohni, C., Pelleri, F., and Hemery, G.E. (2009). The modern silviculture of Juglans regia L.: A literature review. Die Bodenkultur, 60(3): 21-34.
[12]. Bernard, A., Lheureux, F., and Dirlewanger, E. (2018). Walnut: past and future of genetic improvement. Tree Genetics and Genomes, 14(1): 1. https://doi.10.1007/s11295-017-1214-0.
[13]. Romano, R., and Cesaro, L. (2016). Tree Planting Measures in Rural Development Plans: Status of Implementing Problematic Landscapes. In: Proceedings of “Pioppicoltura e arboricoltura da legno in Italia”. October, Casale Monferrato, Italy.
[14]. IFD (2001). Evaluation of the community aid scheme for forestry measures in agriculture of regulation, No 20180/92. Institute for Forestry Development.
[15]. Garcia-Martin, A., Paniagua-Simon, L.L., Lopez-Larrinaga, F. and Coleto-Martnez, .J.M. (2011). Production of quality woods in Extremadura. In: Coleto Martinez JM, de Muslera-ardo E, Gonzllez Blanco R, García FP, and Blanco IA (Eds.). Agriculture and livestock in Extremeoasm. Caja de Ahorros de Badajoz, Spain.
 [16]. Vahdati, K., Massah Bavani, A., Khosh-khui, M., Fakor, P., and Sarikhani, S. (2018). Land suitability classification of Persian walnut cultivation in Iran using geographic information system. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 19(3): 403-418
[17]. Maddah Arefi, H. (2007). Genetic improvement of Persian walnut for maximizing timber production. Final Report of Research Project. Research Institute of Forest and Rangelands. Agricultural Research and Education Organization, 145 P.
[18]. Ebrahimi, A., Fatahi, R., and Zamani, Z. (2011). Analysis of genetic diversity among some Persian walnut genotypes (Juglans regia L.) using morphological traits and SSRs markers. Scientia Horticulturae, 130: 146-151.
[19]. Maddah Arefi, H., Eisivand, and H. R., Bazrafshan, J. (2005). Investigating the location of suitable sites for the creation of walnut forest using temperature zoning. In: Applied Scientific Conference on Ways to Deal with Frost, Yazd, Iran.
[20]. Beineke, W. F. (1983). The genetic improvement of black walnut for timber production. Plant Breeding Review, 1: 236-266.
[21]. Guàrdia, M., Savé, R., Diaz, R., Vilanova, A., and Aletà, N. (2013). Genotype and environment: two factors related to autumn cold hardiness on Persian walnut. Annals of Forest sciences, 70: 791-800.
[22]. Mosivand, M., Hassani, D., Payamnour, V., and Jafar Aghaei, M. (2013). Comparison of tree, nut, and kernel characteristics in several walnut species and inter-specific hybrids. Crop Breeding Journal, 3(1): 25-30.
[23]. Vischi, M., Chiabà, C., Raranciuc, S., Poggetti, L., Messina, R., Ermacora, P., Cipriani, G., Paffetti, D., Vettori, C., and Testolin, R. (2017). Genetic diversity of Walnut (Juglans Regia L.) in the Eastern Italian Alps. Forests, 25: 1-14.
[24]. Ebrahimi, A., Zarei, A., McKenna, J.R., Bujdoso, G., and Woeste, K.E. (2017). Genetic diversity of Persian walnut (Juglans regia) in the cold-temperate zone of the United States and Europe. Scientia Horticulturae, 220: 36-41.
[25]. Mamadjanov, D.K. (2001). Walnut fruit forests and diversity of walnut trees in Kyrgyzstan. Acta Scientiarum Polonorum Horticulturae, 705: 173-176.
[26]. Diaz, R., Alonso, E., and Fernandez-Lopez, J. (2004). Genetic and geographic variation in seed traits of common walnut among twenty populations from the West of Spain. Acta Scientiarum Polonorum Horticulture, 30: 124-132.
[27]. Jafari Sayadi, M.H., Vahdati, K., Mozafari, J, Mohajer, M.R.M., and Leslie C.A. (2012) Natural Hyrcanian populations of Persian walnut (Juglans regia L.) in Iran. Acta Horticulture, 948: 97–101.
[28]. Saadat, Y.A., and Zandi, P. (2001). Identification and evaluation of Persian walnut elite trees in Fars province. Pajoohesh and Sazandegi, 52: 14-18.
[29]. Rezaei, R., Hassani, G. H., Hassani, D., and Vahdati, K. (2008). Morpho-biological characteristics of some newly selected walnut genotypes from seedling collection of Kahriz, Orumia. Horticultural Science, 9(3): 205-214.
[30]. Mahmoodi, R., Rahmani, F., and Rezaee, R. (2013). Genetic diversity among Juglans regia L. genotypes assessed by morphological traits and microsatellite markers. Spanish Journal of Agricultural Research, 11(2): 431-437.
[31]. Ghanbari, A., Faraji, M., Shokouhian1, A., and Pyrayesh, A. (2018). Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of Persian walnut (Juglans regia L.) genotypes in the west of Meshkin-Shahr. Journal of Nuts, 9 (1): 57-65.
[32]. Zare Rashnoodi, N., Erfani Moghadam, J., and Fazeli, A. (2017). Evaluation of some walnut genotypes in the west of Iran using fruit characteristics and RAPD marker. Iranian Journal of Plant Biology, 9(3): 1-18.
[33]. Akca, Y., and Ozongun, S. (2004). Selection of late leafing, late flowering, laterally fruitful walnut (Juglans regia) types in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 32 (4): 337-342.
[34]. Roor, W., Konrad, H., Mamadjanov, D., and Geburek, T. (2017). Population differentiation in common walnut (Juglans regia L.) across major parts of its native range- insights from molecular and morphometric data. Journal of Heredity, 108: 391-404.
[35]. Loewe-Muooz, V., Balzarini, V., and Gonzlez, M. (2019). Pure and mixed plantations of Persian walnut (Juglans regia L.) for high quality timber production in Chile, South America. Journal of Plant Ecology, 13(1): 12-19.
[36]. Myers, R.K., and Fischer, B.C. (1991). Black walnut tree growth in a mixed species, upland hardwood stands in southern Indiana. In: 8th Central Hardwood Forest Conference, March 4-6, Arkansas, USA, pp. 388-394.
[37]. Rezaii, R., and Vahdati, K. (2014). Morphological variation, heritability and phenotypic correlation of treat related to the vigor in Persian walnut. Journal of Crop Production and Processing, 4(12): 259-271.
[38]. Smith, W. B., and Shifley, S. R. 1984. Diameter Growth, Survival and Volume Estimates for Trees in Indiana and Illinois. Forest Service, North Central Forest Experiment Station, 257.
[39]. Shirley, S. R., and Smith, W. B. (1982). Diameter Growth, Survival and Volume Estimates for Missouri Trees. Forest Service, North Central Forest Experiment Station, 292.
[40]. Simsek, M., Yilmaz, K.U., and Demirkiran, A.R. (2010). Selection and determination of some significant properties of promising walnut genotypes. Scientific Research and Essays, 5: 2987-2996.
[41]. Mohni, C., Pelleri, F., and Hemery, G. E. (2009). The modern silviculture of Juglans regia L.: A literature review. Die Bodenkultur, 60(3): 21-34.
[42]. Lefièvre, J., and Carmeille, J. 2005. Walnut pruning techniques for wood in Aquitaine. In: Hispano-French conference on walnut: the production of fruit and wood. November 22-24. La Pobla de Mafumet Tarragona, Spain.
[43]. Fernández-Moya, J., Urbán-Martínez, I., Pelleri, F., Castro, G., Bergante, S., Giorcelli, A., and Homar-Sánchez, C. (2019). Silvicultural guide to managing walnut plantations for timber production. H2020 EU project “Second generation of planted hardwood forests in the EU - Woodnat” ISBN 978-84-09-12163-2. 76 p.
[44]. Vidal, P. (2012). Pruning and size of valuable hardwoods: pruning problem. Forêt Entreprise, 207: 30-33.
[45]. Vilanova, A., Garcia-Turu, D., and Aletà, N. (2011). Evaluation of growth and production of wood in Spanish walnut fields made with hybrid offspring. Results in the semi-adult stage. Navarra Forestal, 28: 12-19.
[46]. Nosenzo, A., Boetto, G., and Meloni, F. (2009). The classification of the retractable assortments as a tool for analyzing the productiveness of wood arboriculture plants. In: Proceedings of “del Terzo Congresso Nazionale di Selvicolturaper il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani’’. October 16-19, Taormina, Italy, pp. 882-888.