اثر ارتفاع از سطح دریا و نوع پرستار بر میزان موفقیت بذرکاری بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های دالاب ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

چکیده

در این پژوهش میزان ظهور نهال حاصل از کاشت بذرهای بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های دالاب ایلام در دو موقعیت ارتفاعی و پنج وضعیت پرستاری در طی دو سال 1398-1397 بررسی شد. شش رویشگاه در ارتفاع 1400 و 1550 متر از سطح دریا با جهت دامنۀ یکسان انتخاب شدند. در هر رویشگاه یک ترانسکت در جهت عمود بر شیب دامنه پیاده شد و روی آن پرستارها شامل درخت، درختچه، بوته، سنگ و فضای بدون پوشش با رعایت سه تکرار مشخص شدند. در زیر یا پیرامون هر یک از پرستارها، دوازده چاله حفر و با بذر گونه‌های نام‌برده در زمستان 1396 کاشت شد. تعداد چاله‌های سبزشده و تعداد نهال سبزشده در سال‌های 1397 و 1398 در طی فصول بهار و تابستان شمارش شد. نتایج نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دریا و پرستار بر ظهور نهال‌های بلوط و اثر سال آماربرداری، فصل آماربرداری و پرستار بر ظهور نهال بنه معنی‌دار است. درصد چاله‌های سبزشده در سال دوم نسبت به سال اول و در تابستان نسبت به بهار کاهش داشت. بیشترین درصد نهال‌های سبزشده در ارتفاعات پایین‌تر و در زیر تاج درختان وجود داشت. عملکرد سنگ‌ها و بوته‌ها بهتر از درختچه‌ها بود و در رتبۀ بعد از تاج درختان قرار گرفت. نتیجه‌گیری شد که در صورت بذرکاری در عرصه براساس الگوی استقرار زادآوری طبیعی می‌توان به نتایج موفقیت‌آمیز امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of altitude and nurse type on the success rate of Brant`s oak and wild Pistachio seeding in Dalab, Ilam forests

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hosseini 1
  • Mohammadreza Jafari 2
1 Assoc., Prof., Forests, Rangelands and Watershed management Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ilam, I.R. Iran.
2 Assis., Prof., Forests, Rangelands and Watershed management Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, I.R. Iran.
چکیده [English]

In this study, the rate of seedling emergence from direct seeding of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) and wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) in Dalab forests of Ilam in two altitude and five regeneration establishment positions during two years 2018-2019 was examined. For this, six sites were selected at an altitude of 1400 and 1550 m above sea level with the same aspects. In each site, a transect was implemented perpendicular to the slope, and on it regeneration establishment positions including “under tree crown”, “under shrub”, ‘under bushes”, “next to the rock” and bare spaces, observing three replicates were established. At each regeneration establishment position 12 holes were dug. In the dug holes, the seeds of the mentioned species were planted in the winter of 2017. The number of green holes and the number of emerged seedlings were counted during the spring and summer of 2018 and 2019 years. The results showed that the effect of sampling year, sampling season, altitude, regeneration establishment position and interaction effect of altitude and regeneration establishment position on the percentage of green holes is significant. The percentage of green holes decreased in the second year compared to the first year and in summer compared to spring. The highest percentage of seedling emergence was at lower altitudes and under tree crowns. The performance of Stones and bushes was better than shrubs which ranked after tree crowns. It was concluded that if seed sowing is done according to the natural pattern of regeneration, successful results can be hoped for.

کلیدواژه‌ها [English]

  • altitude
  • direct seeding
  • tree crown
  • nurse
  • oak forest
  • germination
[1]. Fattahi, M. (2000). Management of Zagros Forests. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 472 p
[2]. Moayeri, M.H., Hosseini, A., and Heidari, H. (2008). Effect of site elevation on natural regeneration and other characteristics of oak in the Hyanan forests, Ilam. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 15(1): 1- 10.
[3]. Hosseini, A., Hosseini, S.M., Rahmani, A., and Azadfar, D. (2012). Effect of tree mortality on structure of Brant'soak (Quercus brantii) forests of Ilam province of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(4): 565-577.
[4]. Alvarez-Aquino, C., Williams-Linera, G., and Newton, A.C. (2004). Experimental Native Tree Seedling Establishment for the Restoration of a Mexican Cloud Forest. Restoration Ecology, 12(3): 412-418.
[5]. Masaka, K. (2003). Preliminary study of geographic trends in acorn mass and seedling emergence behavior of Quercus dentate in Hokkaido, Japan. Hokkaido forestry research institute, Hokkaido, Japan, 30p.
[6]. Tilki, F., and Alptekin, C. U. (2005). Variation in acorn characteristics in three provenances of Quercus aucheri Jaub. et Spach and provenance, temperature and storage effects on acorn germination. Seed Science and Technology, 33(2): 441-447.
[7]. Ginwal, H. S., Phartyal, S. S., Rawat, P. S., and Srivastava, R. L. (2005). Seed source variation in morphology, germination and seedling growth of Jatropha curcas Linn. in central India. Silvae Genetica, 54(1-6): 76-80.
[8]. Tabari, M., Yosef zadeh, H., Espahbodi, K., and Jalali, G.A. (2006). Influence of source variation on early growth and biomass of Acer velutinum Boiss. in north of Iran. Pajouhesh and Sazandegi, 73: 189-194.
[9]. Alvaninejad, S., Tabari, M., Espahbodi, K., Taghvaei, M., and Hamzepour, M. (2010). Morphology and germination characteristics of Quercus brantii Lindl. acorns in nursery. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(4); 523-533.
[10]. Mirzaei, j., Akbarinia, M., Hosseini, S.M., Tabari, M., and Jalali, S.G.A. (2007). Comparison of natural regenerated woody species in relation to physiographic and soil factors in Zagros forests (Case study: Arghavan reservoir in north of Ilam province). Pajouhesh and Sazandegi, 77: 16- 23.
[11]. Najafifar, A. (2011). Sexual regeneration frequency of forest species in Zagros area in relation to different ecological factors in Ilam province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(2): 279-290.
[12]. Hosseini, A., Moayeri, M.H., and Heidari, H. (2008). Effect of site elevation on natural regeneration and other characteristics of oak in the Hyanan forests, Ilam. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 15 (1): 1-10.
[13]. Hosseini, A. (2010). Effect of canopy density on natural regeneration in Manesht oak forests of Ilam. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(2): 219-229.
[14]. Frey, B.R., Ashton, M.S., McKenna, J.J., Ellum, D., and Finkral, A. (2007). Topographic and temporal patterns in tree seedling establishment, growth, and survival among masting species of southern New England mixed-deciduous forests. Forest Ecology and Management, 245: 54–63.
[15]. Dodge, S.L. (1997). Successional trends in a mixed oak forest on high Mountain Newjersey. Journal of Torrey botanical society, 124(4): 312-317.
[16]. Brown, H. (1985). Regeneration following cutting in a mixed oak stand in Rhod Island. Rhod Island agricultural experiment station, 1240: 1-16.
[17]. Garcia, D., Zamora, R., Hodar, J.A., and Gomez, J.M. (1999). Age structure of Juniperus communis L. in the Iberian peninsula: conservation of remnant populations in Mediterranean mountains. Biological Conservation, 87: 215-220.
[18]. Garcia, D., Zamora, R., Hodar, J.A., Gomez, J.M., and Castro, J. (2000). Yew (Taxus baccata L.) regeneration is facilitated by fleshy-fruited shrubs in Mediterranean environments. Biological Conservation, 95: 31-38.
[19]. Cruz, Y.G.L., Lopez-Barrera, F., and Ramos-Prado, J.M. (2016). Germination and seedling emergence of four endangered oak species. Madera Bosques, 22(2): 77-87.
[20]. St-Denis, A., Messier, C., and Kneeshaw, D. (2013). Seed Size, the Only Factor Positively Affecting Direct Seeding Success in an Abandoned Field in Quebec, Canada. Forests, 4: 500-516.
[21]. Kouba, Y., Camarero, J.J., and Alados, C.L. (2012). Roles of land-use and climate change on the establishment and regeneration dynamics of Mediterranean semi-deciduous oak forests. Forest Ecology and Management, 274: 143–150.
[22]. Hamzehpour, M., Bordbar, S.K., Joukar, L., and Abbasi, A.R. (2006). The potential of rehabilitation of wild Pistacio forests through straight seed sowing and seedling planting. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(3): 207-220.
[23]. Erefur, C., Bergsten, U., Chantal, M.D. (2008). Establishment of direct seeded seedlings of Norway spruce and Scots pine: Effects of stand conditions, orientation and distance with respect to shelter tree, and fertilization. Forest Ecology and Management, 255:1186-1195.
[24]. Brudvig, L.A., and Asbjornsen, H. (2008). Patterns of oak regeneration in a Midwestern savanna restoration experiment. Forest Ecology and Management, 255: 3019–3025.
[25]. Lehtila, K., and Ehrlen, J. (2005). Seed size as an indicator of seed quality; a case study of primula veris. Acta Oecologia, 28: 207-212.
[26]. Kuniyal, C.P., Purohit, V., Butola, J.S., and Sundriyal, R.C. (2013). Seed size correlates seedling emergence in Terminalia bellerica. South African Journal of Botany, 87: 92-94.
[27]. Buck, J.R., and Clair, S.B.St. (2014). Stand composition, proximity to overstory trees and gradients of soil moisture influence patterns of subalpine fir seedling emergence and survival. Plant Soil, 381: 61-70.