مقایسۀ اثر جدایۀ فرانکیا و کود اوره بر زی‌توده و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های توسکای ییلاقی و قشلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استادیار پژوهش، پژوهشکدۀ چای. مؤسسۀ تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان. ایران

4 دانش‌آموختۀ دکتری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

چکیده

یکی از راه‌های مهم تثبیت زیستی نیتروژن در بین گونه‌های جنگلی، همزیستی اکتینومیست‌های فرانکیا با گیاهان اکتینوریزالی مانند توسکا است. در تحقیق حاضر خصوصیات رویشی، زی‌توده و عناصر غذایی گونه‌های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata C.­A. Mey) و قشلاقی (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) تحت تأثیر چهار تیمار شامل همزیست با فرانکیا، همزیست با فرانکیا و کوددهی اوره به مقدار 50 کیلوگرم در هکتار، همزیست با فرانکیا و کوددهی اوره به مقدار 100 کیلوگرم در هکتار و فاقد گروه‌های همزیست فرانکیا و بدون کوددهی (شاهد) به‌مدت 60 روز در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان بررسی شد. در پایان پژوهش، قطر یقه و ارتفاع نهال‌ها اندازه‌گیری و زی‌تودۀ بخش‌های مختلف نهال‌ها تعیین شد. درصد عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیز در بخش‌های اندام هوایی گیاه اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج آزمون تجزیۀ واریانس، اختلاف معنی‌داری بین خصوصیات رویشی، زی‌توده و عناصر غذایی گونه‌ها در تیمارهای مختلف مشاهده شد. مقایسۀ میانگین‌ها با آزمون توکی نشان‌دهندۀ عملکرد بهینۀ تیمار فرانکیا و کوددهی به مقدار 50 کیلوگرم در هکتار در بین تیمارهای آزمایش بود. همچنین عملکرد توسکای ییلاقی در بیشتر موارد بهتر از توسکای قشلاقی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهندۀ اثر مثبت فرانکیا و کوددهی اوره به نهال‌های گونۀ توسکا در مراحل اولیۀ رشد و در محیط نهالستان است. بی‌گمان با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، در صورت نیاز به کوددهی، استفاده از کودهای آلی حاوی نیتروژن ارجح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of Frankia nodules and urea fertilizer on biomass and amount of nutrients of alder saplings

نویسندگان [English]

  • khatereh motaghikhah 1
  • Ali Salehi 2
  • Ehsan Kahneh 3
  • Abouzar Heidari Safari Kouchi 4
1 M.Sc Graduate, Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I.R. Iran.
2 Assoc., Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I.R. Iran.
3 Assist., Prof., Tea Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, I.R. Iran.
4 PhD Graduate, Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I.R. Iran.
چکیده [English]

Most of the biological nitrogen fixation rate among forest species is related to the symbiosis of Frankia actinomycetes with actinorhizal plants such as Alder. In the present study, we investigated changes in vegetative characteristics, biomass and nutrients of Alnus subcordata  and Alnus glutinosa affected by three treatments including: symbiosis with Frankia nodes (T1), symbiosis with Frankia nodes and fertilization with urea fertilizer equivalent to 50 kg per hectare (T2), symbiosis with Frankia and fertilization with Urea fertilizer equivalent to 100 kg ha (T3) and without symbiosis with Frankia and without fertilizer (control) for 60 days in research greenhouse of faculty of natural sciences of University of Guilan. At the end of the study, the collar diameter and height of the seedlings were measured and biomass of their different parts was calculated by drying in the oven. The percentage of nitrogen, phosphorus and potassium in the components of the plant were also calculated using Kjeldahl, extraction and colorimetric methods, respectively. According to the results of analysis of variance, significant differences were observed between vegetative characteristics, biomass and nutrients of the species under different treatments. Comparison of means with Turkey’s test showed the best performance of 50 kg / ha fertilizer treatment among the treatments. In addition, the performance of Alnus subcordata in the most of cases was better than Alnus glutinosa. The results of the present study indicate the positive effect of nitrogen fertilization on alder seedlings in early stages of growth and in nursery environment and for alder species, 50 kg urea fertilizer per hectare is sufficient. Of course, considering the environmental considerations, the use of nitrogen-containing organic fertilizers is preferable if fertilization is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coexistence
  • nitrogen
  • phosphorus
  • potassium
  • root
[1]. Zare, H., and Amini, T. (2012). A review of the genus Alnus Mill. In Iran, New records and new species. Iranian Journal of Botany, 18(1): 11-21.
[2]. Kahneh, E., Lakzian, A., Astaraii, A., and Khavazi, K. (2017). The effect of Frankia inoculation on growth, mineral nutrition, and N2-fixation of Alnus glutinosa. Forest and Wood Products, 70(1): 61-70.
[3]. Tajari, M.E., Asaadi, H., Pordeli, H., Najafpour, R., and Yazdansetad, S. (2018). Survey of nitrogen fixation on endophytes isolated from root nodules of alder and service. Genetic Engineering and Biosafety Journal, 6 (2): 205-212.
[4]. Mus, F., Crook, MB., Garcia, K., Costas, AG., Geddes, BA., and Kouri, ED. (2016). Symbiotic nitrogen fixation and the challenges to its extension to nonlegumes. Applied and Environmental Microbiology, 82(3): 698-710.
[5]. Naghipoor, S., Ali-Arab, A., and Sadati, S. (2019). Effects of Soil moisture content and Urea fertilizer on survival, growth and some physiological attributes of Mediteranian cypress seedling. Forest and Wood Products, 71(4): 315-324.
[6]. Gaulke, LS., Henry, CL., and Brown, SL. (2006). Nitrogen fixation and growth response of Alnus rubra amended with low and high metal content bio solids. Scientia Agricola 63: 351-360.
[7]. Oliveira, R.S., Castro, P.M.L., Dodd, J.C., and Vosatka, M. (2005). Synergistic effect of Glomus intraradices and Frankia spp. on the growth and stress recovery of Alnus glutinosa in an alkaline anthropogenic sediment. Chemosphere, 60(10): 1462-1470.
[8]. Alizadeh Anaraki, K., Lashgarara, F., and Kiadaliri, H. (2012). Effect of Socio-economic factors on development of poplar plantation in Guilan province (Case Study: Somesara). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(2): 356-346.
[9]. Nesari, N., Ghorbani, R., and Lashkari, A. (2009). Nodulation, nitrogen fixation and growth charactristics of chickpea (Cicer arietinum L.). Iranin Journal of pules Research, 1: 19-31.
[10]. Heidari Safari Kouchi, A., and Rostami Shahraji, T. (2018). Poplar plantation and its role in carbon sequestration. Sepid Rood Press, Rasht.
[11]. Motsara, M.R., and Roy, R.N. (2008). Guide to laboratoryestablishment for plantnutrient analysis. FAO, Rome.
[12]. Yamanaka, T., and Mansoour, S.­R. (2013). Nodulation of Alnus japonica and Casuarina equisetifolia in liquid culture after inoculation with Frankia. Bulletion of Forestry and Forest Products Research Institute, 12 (2): 97-103.
[13]. Karthikeyan, A. (2016). Frankia strains for improving growth, biomass and nitrogen fixation in casuarina equisetifolia seedlings. Journal of Tropical Forest Science, 28(3): 235-242.