تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در احداث واحدهای چوب‌گچ در ایران به‌روش مقایسه‌های زوجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ و مسئول تحقیق و توسعه و مدیر داخلی آرین سینا، ساری، ایران

چکیده

با توجه به هزینه‌های زیاد ساخت اصولی ساختمان‌ها و استفاده از مصالح ساختمانی مهندسی‌شده و ایمن، مدتی است که سازه‌هایی همچون چوب‌گچ به‌‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های شاخصی مانند هزینه‌های تولیدی کم و مقاومت زیاد در برابر زلزله و اشتعال، توجه متخصصان صنعت چوب و ساختمان را به ‌خود جلب کرده است. همچنین تعیین شاخص‌های مؤثر به‌منظور تصمیم‌گیری برای احداث واحدهای صنعتی به‌صورت اصولی و با هدف استفادۀ بهینه از مواد اولیه، فرایند تولید، معرفی راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و ضایعات بسیار حائز اهمیت است. برای دستیابی به این هدف، روش آنالیز مقایسه‌های زوجی انتخاب و پس از مطالعات اولیه، بررسی‌های میدانی و مصاحبه با صاحب‌نظران و کارشناسان مرتبط 5 شاخص اصلی و 32 زیرشاخص مهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه‌های مقایسه‌های زوجی تهیه و توسط افراد متخصص و صاحب‌نظر دانشگاهی و شماری از مدیران و کارشناسان صنعت چوب و ساختمان تکمیل شد. نتایج نشان می‌دهد که در میان شاخص‌های سطح اول، شاخص مواد و محصول و اقتصادی و مالی به‌ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. همچنین زیرشاخص‌های اطمینان از عرضۀ پایدار منابع گچی، هزینۀ خرید مواد اولیه، پیشینۀ صنعت کامپوزیت‌های معدنی، پیشینۀ صنعت ساختمان‌سازی، فاصله از منابع گچ، مقدار منابع گچی و در نهایت میزان فروش به‌ترتیب بیشترین اولویت و ارجحیت را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and prioritization of effective criteria for establishment of gypsum boards units in Iran using paired comparisons method

نویسندگان [English]

  • Rahim Mohebbi Gargari 1
  • Vahid Moazami 2
1 Lecturer, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
2 M.Sc. Graduated, Department of Wood and Paper Science & Technology, and Responsible for Research and Development and Training Arian Sina CO., Sari, I.R. Iran
چکیده [English]

Considering the high cost of the methodical construction of buildings and the use of engineered and safe materials; the structure such as gypsum board has been interested of experts in wood and construction industry. The reason is important features such as low production costs and high earthquake resistance. Moreover, it’s important to determine effective criteria for decision-making for the establishment of industrial units aimed of optimal use of raw materials, the production process and approaches to reduce costs and waste. To achieve this, paired comparative analysis method was selected and after initial studies, field surveys and interviews with experts, 5 main criteria and 32 important sub-criteria were identified. After that, the paired comparisons questionnaires were prepared and filled out by academics and a number of managers and experts in wood and construction industry. The results revealed that among the first level criteria, material and product, economic and financial criteria have the highest priorities, respectively. Besides, sub-criteria of ensuring the sustainable supply of gypsum resources, raw materials costs, background of the mineral composites, background of the construction industry, distance from the gypsum resources, content of the gypsum resources finally the amount of sale had the highest priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsum board
  • Paired comparisons method
  • Wood and building industry
  • Mineral composites
[1]. Deng, Y., and Furuno, T. (2001). Properties of gypsum particleboard reinforced with polypropylene fibers. Journal of Wood Science, 47(6):445-450.
[2]. Lee, B.H., Kim, H.S., Kim, S., Kim, H.J., Lee, B., Deng, Y., Feng, Q., and Luo, J. (2011). Evaluating the flammability of wood-based panels and gypsum particleboard using a cone calorimeter. Construction and Building Materials, 25(7): 3044-3050.
[3]. Kim, S. (2009). Incombustibility, physico-mechanical properties and TVOC emission behavior of the gypsum–rice husk boards for wall and ceiling materials for construction. Industrial Crops and Products, 29(2-3): 381–387.
[4]. Rangavar, H., Payan, M.H., and Khojastehrou, S. (2014). Investigation of the type and content of gypsum on the dimensional stability and mechanical properties of gypsum particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 5(1): 45-54.
[5]. Pourjozi, M., and Ebrahimi, GH. (2002). Important dfferents in some properties of gypsumboard reinforced with two types of natural fibers (bagasse and wood). Journal of Polymer Science and Technology, 15(4): 237-243.
[6]. Rangavar, H., and Payan, M.H. (2014). Investigation of the sound absorption properties of gypsum particleboard produced with kenaf stalks and nano clay. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(3): 434-442.
[7]. Lempfer, K. Hilbert, T., and Günzerodt, H. (1990). Development of gypsum-bonded particleboard manufacture in Europe. Forest Products Journal, 40(6):37-40.
[8]. Azizi, M., and Ramezanzadeh, M. (2012). Location selection for Hardboard industry in Mazandaran province. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2(2): 64-81.
[9]. Moazami, V., Nazerian, M., and Mohebbi Gargari, R. (2016). Determination of effective indexes in the optimal selection of the seating of manufacturing units in a block board in the country using analytical hierarchy process (AHP). Journal of Forest and Wood Product, 68(4): 945-958.
[10]. Mohebbi Gargari, R., Azizi, M., Safi Samghabadi, A., and Tarmian, A. (2010). Determination of effective criteria for location selection of kiln wood drying plants by AHP technique. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 1(2): 55-67.
[11]. Mohebbi, N., Alizadeh, H., Azizi, M., and Faezipoor, M. (2017). Determination of effective criteria for location selection of WPC plants from agricultural residues in Iran by AHP technique. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7(4); 499-510.
[12]. Mohebbi Gargari, R., Bayat Kashkoli, A., and Moazami, V. (2018). Survey of effective criteria for sustainable development of poplar wood farming in Iran by pair comparisons method. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(2): 345-249.
[13]. Azizi, M. Mohebbi, N., Mohebbi Gargari, R., and Ziaie, M. (2012). Determination of effective criteria on site-selection of Iran wood furniture units, using AHP method. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 18(3): 127-139.
[14]. Moazami, V., Mohebbi Gargari, R., and Nazerian, M. (2014). The use of bagasse as a practical solution in order to sustainable development of forests and maintaining the national capital. In: Third National Conference on Health, Environment and Sustainable Development, Feb 19-20 Bandarabbas, Iran, pp. 1-7.
[15]. Ministry of Agriculture, Deputy of Planning and Economics, (2005), "Agricultural Statistics of 2003-2004", Statistics and Information Technology Unit, Journal No. 05/04, pp. 33-31.
[16]. Moazami, V., Najafian Ashrafi, M., Nazerian, M., and Mohebbi Gargari, R. (2015). Prioritization of effective criteria in construction of wood and paper industrials unit in khuzestan province with using of bagasse as raw material. Journal of Forest and Wood Product, 68(2): 329-346.
[17]. Tajdini, A. (2007). An optimized programming model for establishing pulp & paper factories using cereal straw with an annual production capacity of 75000 mt of pulp in mazandaran province. Journal of the Iranian Natural Resources, 60 (1): 225-241.
[18]. Barimany, A., Gasemian, A., Azizi, A., Mohebbi, N.A., and Zabihzadeh, S.M. (2013). Determination and evaluation of effective criteria to location selection the optimal for establishing a Fluting Paper mills from Agricultural Residues of Mazandaran province. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 47-64.
[19]. Amiri, S., Hajinejhad, L., and Safari, M. (2012). Efficacy measurement and its effectible aspect in asalem particleboard manufacture during the years of 2004-2009. Science and Technology Natural Resources, 7(1): 57-69.
[20]. Azizi, M., Dhghan, A.R., and Mohebbi, N.A. (2013). Determination of effective criteria on site selection for solar wood drying units in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 107-117.
[21]. Douglas, J. (2006). Building Adaptation (2nd edn), Oxford, Elsevier Ltd.
[22]. Sebestyen, G. (2003). New Architecture and Technology, Oxford, Architectural Press.
[23]. Bahmani, A., Rafighi, A., Vali, M., and Salari, A. (2012). Identification and evaluation of oncoming changes of wood and paper industries of the country. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2(2): 27-38.
[24]. Modarres, M., and Asefvaziri, A. (1990). Feasibility of Industrial Design - Design Build Industry. Sharif University of Technology. Tehran, Iran.
[25]. Walker, C.F.J. (2006). Primary Wood Processing, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
[26]. Hejazi, S.R., Nemati, R., and Goli, M. (2004). A fuzzy method for location selection of a factory. In: proceedings 5th Iranian conference on fuzzy systems, Sept 7-9 Tehran, Iran, pp. 1-5.
[27]. Kotler, p., and Keller, K.L. (2009). Marketing Management. Pearson Education International (Prentic Hall), New Jersey.