ارزیابی ارگونومیکی تأثیر ارتعاش اره‌موتوری در ایجاد بیماری دست سفید (VWF) در اپراتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

بهره‌برداری از جنگل، کاری سنگین و خطرناک، دارای وضعیت کاری غیرطبیعی، ناراحت‌کننده و در معرض سروصدا و ارتعاش است که پیامدهای بهداشتی ناگواری دارد و امکان ابتلا به بیماری‌ها و صدمات شغلی را افزایش می‌دهد. اختلالات عروقی مانند پدیدۀ رینود یا دست سفید (VWF) از مهم‌ترین، خطرناک‌ترین و شایع‌ترین پیامدهای ارتعاش است. هدف این پژوهش تعیین حد زمانی مجاز ارتعاش، هنگام قرارگیری اپراتور در معرض ارتعاشات اره‌موتوری در بینه‌بری درختان انجیلی، صنوبر و توسکا برای پیشگیری از بیماری دست سفید در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر است. اندازه‌گیری شاخص حد زمانی استاندارد نشان داد که حد زمانی (ساعت) قرارگیری اپراتور در معرض ارتعاش، در مرحلۀ بینه‌بری برای کل درختان حداکثر 59/2 ساعت است. براساس نتایج، ساعات مواجهۀ کارگر اره‌موتورچی با ارتعاش در گونۀ انجیلی بیشتر است و پیش‌بینی‌گر مدت زمان ابتلا به بیماری دست سفید در کارگر اره‌موتورچی بیشتر است، بنابراین اگر فرد در مرحلۀ بینه‌بری دو ساعت در روز مشغول استحصال درخت انجیلی باشد، کارگر اره‌موتورچی در طول هفته باید زمان کمتری و حداکثر 61/‌9 ساعت با اره کار کند. این مدت برای گونۀ صنوبر 34/14 ساعت و برای گونۀ توسکا 01/18 ساعت است. بر این اساس، هرچه ساعت مواجهۀ کارگر اره‌موتورچی در یک روز بیشتر باشد و همچنین ارتعاش کل اره‌موتوری افزایش یابد، اپراتور برای پیشگیری از بیماری دست سفید (VWF) در طول هفته باید زمان کمتری از اره‌موتوری استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ergonomic evaluation of the effect of chainsaw on Vibration White Finger disease (VWF) in the operator

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khajavi 1
  • Meghdad Jourgholami 2
  • Baris Majnounian Garagiz 3
  • Payam Moradpour 4
1 Ph.D. student of forest engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Assoc. Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Assist. Professor, Department of Wood and Paper Science & Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Forest harvesting operations as heavy and dangerous work requires abnormal, uncomfortable working conditions, exposure to noise and vibration, which has adverse health consequences and may lead to illness and injury. Vascular abnormalities, such as the Rhinoceros or White Hand phenomenon (VWF), are known to be the most important, most dangerous, and most common effects of vibration. The purpose of this study was to determine the permissible time limit for vibration exposure during operator exposure to echomotor vibrations in evacuation of evergreen, poplar and alder trees (VWF) in Kheyrud Nowshahr training and research forest in Mazandaran province. Measurement of the time limit index of the governor indicated that the maximum exposure time (hour) for the operator during vibration was 2.59 hours for the whole tree. Therefore, maximal timing workers can partially prevent diseases and injuries caused by vibration motors. According to the results, since the amount of clock exposure the vibrator worker has in the bibliographic mode is higher and the prediction time of the white-handed disease in the rotor worker is greater, therefore, if one is in the binary phase Working two hours a day, evangelical worker has to work with saw for a maximum of 9.61 hours during the week, which is 14/34 hours for poplar and 18/01 for alder. Accordingly, the more hours an ohmicor worker was exposed to in one day and the more the ohmicorum's total vibration increased, the operator had to wait less time than the saw during the week to prevent white-handed disease (VWF).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISO 5349
  • Vibrometer
  • bucking
  • Logging
[1]. Fayzi, M., Jafari, A., and Ahmadi, H. (2013). Investigation the vibration of chainsaw by simulating cutting tree. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3(10): 904-908.
[2]. Neri, F., Laschi, A., Foderi, C., Fabiano, F., Bertuzzi, L., and Marchi, E. (2018). Determining noise and vibration exposure in conifer cross-cutting operations by using li-ion batteries and electric chainsaws. Forests, 9(8): 501.
[3]. Majnounian, B., Jabbari, M., Jourgholami, M., Yarahmadi, R., and Deljoui, A. (2017). Assessment of hand-arm vibration caused by chainsaw in beech tree felling and bucking operations. Iranian Journal of Forest, 9(3): 301-313.
[4]. Khodae, M., Eraghi, M., and Eghtesadi, A. (2013). Study of the causes of work-related accidents in workers operating in Sari. Occupational Medicine Quarterly Journal, 5(2): 9-19.
[5]. Futatsuka, M., Shono, M., Sakakibara, H., and Quoc Quan, P. (2005). Hand arm vibration syndrome among quarry workers in Vietnam. Journal of Occupational Health, 47: 165-170.
[6]. Sutinen, P., Toppila, E., Starck, J., Brammer, A., Zou, J., and Pyykoö, I. (2006). Hand-arm vibration syndrome with use of anti-vibration chain saws: 19-year follow-up study of forestry workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79: 665-671.
[7]. Ying, H., Ooi Lu, E., and ZaidiMohd, R. (2011). The design and development of suspended handles for reducing hand-arm vibration in petrol driven grass trimmer. Journal of Industrial Ergonomics, 41: 459-470.
[8]. Rottensteiner, C., and Stampfer, K.B. (2013). Evaluation of operator vibration exposure to chainsaws equipped with a Kesper safety bar. Scandinavian Journal of Forest Research, 28(2): 193-200.
[9]. Rottensteiner, C., Tsioras, P., and Stampfer, K.B. (2012). Wood density impact on hand-arm vibration. Croatian Journal of Forest Engineering, 33(2): 303-312.
[10]. Sarikhani, N. (2012) Forest Utilization. Third edition. Tehran University Press. 570p.
[11]. Dehnavi, S., Vahedi, A., Motamedzade torghabe, M., and Moghimbeigi, A. (2017). The effects of ergonomic interventions in manual activities to reduce musculoskeletal disorders in manual activities by ManTRA. Journal of Ergonomics, 4(4): 57-67.
[12]. Bayat, R., Aliabadi, M., Golmohammadi, R. and Shafiee Motlagh, M., 2016. Assessment of Exposure to Hand-Arm Vibration and its Related Health Effects in Workers Employed at Stone Cutting Workshops of Hamadan City. Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(4): 25-32.
[13]. Arman, Z., Nikooy, M., Heidari, M., and Majnounian, B. (2019). Ergonomic evaluation of the musculoskeletal disorders risk by QEC method in forest harvesting. Iranian Journal of Forest, 10: 517-530.
[14]. Futatsuka, M., Shono, M., Sakakibara, H., and Quoc Quan, P. (2005). Hand arm vibration syndrome among quarry workers in Vietnam. Journal of Occupational Health, 47: 165-170.
[15]. Griffin, M.J. (1998). Evaluating the effectiveness of gloves in reducing the hazards of handtransmitted vibration. Occupational and Environmental Medicine, 55(5): 340-348.
[16]. Futatsuka, M., Ueno, T., and Sakurai, T. (1985). Follow up study of vibration induced white finger in chain saw operators. British Journal of Industrial Medicine, 42(4): 267-271.
[17]. Futatsuka,  M., Ueno, T., and Yamada, S. (1994). Vibration exposure and prevention in Japan. Nagoya Journal of Medical Science, 57: 195-202.
[18]. Futatsuka, M., Yoshiharu, F., and Uchino, M. (2000). A follow up study on the consequences of VWF patients in worker using chain saws in Japanese national forest. Journal of Occupational Health, 42: 192-195.
[19]. Taylor, W.J., Person, R.L., and Kell, G.D. (1971). Vibration syndrome in Forestry Commission chain saw operators. British Journal of Industrial Medicine, 28: 83-89.
[20]. Sutinen, P., Toppila, E., Starck, J., Brammer, A., Zou, J., and Pyykoö, I. (2006). Hand-arm vibration syndrome with use of anti-vibration chain saws: 19-year follow-up study of forestry workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79: 665-671.