مقایسۀ روش آماربرداری صددرصد با روش‌های منظم تصادفی و منظم تصادفی کامل در یک جنگل شبیه‌سازی‌شده در جنگل‌های استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

چکیده

شرط اصلی هر گونه مدیریت و برنامه‌ریزی در جنگل، داشتن اطلاعات کمی و کیفی مناسب از ساختار آن است. به همین دلیل آماربرداری جنگل در برآورد وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای آینده بسیار مهم است. در این پژوهش به‌منظور مقایسۀ روش منظم تصادفی (تصادفی- سیستماتیک) و روش منظم تصادفی بر‌مبنای آماربرداری کامل در بخش گرازبن جنگل خیرود در شمال ایران، با استفاده از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی الگوی مکانی درختان جنگلی شبیه‌سازی شد. سپس نقشۀ الگوی پراکنش درختان جنگلی در محیط 10.3 Arc GIS تهیه شد. پس از آن، با استفاده از تابع بافر نمونه‌برداری بر‌اساس روش منظم تصادفی (تصادفی – سیستماتیک) انجام گرفت. در این پژوهش به‌منظور مقایسۀ روش منظم تصادفی با آماربرداری صددرصد آزمون تی تک‌نمونه‌ای به‌کار گرفته شد. برای مقایسۀ روش منظم تصادفی و روش منظم تصادفی کامل (روش پیشنهادشده) از آزمون تی جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد که میان روش منظم تصادفی و روش آماربرداری کامل (صددرصد)، در برآورد میانگین قطری درختان توسکا، نمدار و راش اختلاف معنی‌داری وجود ندارد، اما میان این دو روش در برآورد میانگین قطری درختان بلوط و ممرز اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون تی‌ تک‌نمونه نشان‌ داد که تنها میان درختان توسکا و نمدار در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد، درحالی‌که میان درختان راش، بلوط و ممرز اختلاف معنی‌داری وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون تی جفتی نشان‌ داد که بین روش منظم تصادفی (تصادفی- سیستماتیک) و روش منظم تصادفی کامل در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. با توجه به نبود اختلاف معنی‌دار میان دو روش، روش منظم تصادفی کامل برآوردی بی‌اریب تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the full inventory method with regular random and complete regular random methods in a simulated forest in the Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Sajjad Babaei 1
  • Mahmood Bayat 2
  • Manochehr Namiranian 3
  • Sahar Heidari Masteali 4
  • Fatemeh Ahmadloo 2
1 M. Sc. Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Assist. Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran
3 Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Ph.D. Student of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

The main pre-request of the forest management and planning program is the availability of quantitative and qualitative data from forest structure. Therefore, the forest inventory plays a vital role in the estimation of the current status and future planning. In this study, spatial pattern of trees in Gorazbon section of Kheyroud forest in northern Iran was simulated to compare the random systematic sampling and complete random systematic sampling method based on the full calipering method. By using the Arc GIS software, the spatial pattern of forest trees was simulated. Buffer function was used to calculate the random systematic sampling and complete random systematic sampling method based on the full calipering method. In order to compare random systematic sampling with full calipering single-sample, a t-test was used. The results showed that there was no significant difference between random systematic sampling and full calipering method to estimate the average diameter of Alnus, Fagus orientalis, and Tilia begonifolia. However, there was a significant difference between two methods in the estimation of average diameter of Carpinus orientalis and Quercus persica. The results of T-test revealed that there is no significant difference between Alnus and Tilia begonifolia but significant difference was observed between the trees of the Fagus orientalis, Carpinus orientalis, and Quercus persica. In addition, paired t-test was used to compare the random systematic sampling and complete random systematic sampling method. Results showed that there is no significant difference between random systematic sampling and complete random systematic sampling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorazbon Section
  • complete random systematic sampling method
  • random systematic sampling