بررسی تأثیر گونه‌ها و کلن‌های مختلف صنوبر بر شاخص‌های زیستی خاک در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 دانش‌آموختۀ دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

چکیده

تحقیق حاضر در شرق استان گیلان و در اراضی صنوبرکاری ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابستۀ آستانۀ اشرفیه اجرا شد. از میان کلن‌های موجود، چهار کلن برتر صنوبر با نام‌های Populus euramericana 45.51 و Populus euramericana Triplo و Populus deltoides 69.55 ،   Populus deltoides 77.51و گونۀ بومی سفیدپلت Populus caspicaبه‌عنوان شاهد انتخاب شدند. طرح آزمایشی مورد نظر، طرح بلوک کامل تصادفی بود و در سه تکرار اجرا شد. در هر تکرار 25 اصله از هر گونه و کلن صنوبر کاشته شد. دو نمونه خاک بعد از کنار زدن لاشبرگ‌ها، از عمق 20-0 سانتی‌متری تهیه شد. نتایج نشان داد که مقادیر تنفس میکروبی پایه، کربن زیست‌تودۀ میکروبی و نیتروژن زیست‌تودۀ میکروبی در کلن Populus deltoids 77.51  بیشتر از بقیه کلن‌هاست. با توجه به نتایج می‌توان بیان کرد که به‌دلیل اهمیت و ارزش اقتصادی صنوبرکاری‌ها و تأثیرات متقابل آنها و خاک، در انتخاب بهترین کلن‌ها باید هم رشد و منافع اقتصادی و هم تأثیرگذاری آنها بر محیط اطراف و به‌خصوص خاک را در نظر گرفت. براساس نتایج این تحقیق، در صنوبرکاری‌های شرق استان گیلان و به‌خصوص منطقۀ آستانۀ اشرفیه می‌توان کلن Populus deltoides 77.51 را به‌عنوان یکی از ارقام بسیار مناسب و بهبوددهندۀ خصوصیات خاک برای صنوبرکاری معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different poplar clones on soil biological characteristics in north of Iran

نویسندگان [English]

  • Faezeh Saghafi 1
  • Kambiz Taheri Abkenar 2
  • Neda Ghorbaznadeh 3
1 MSc, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I.R. Iran
2 Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I.R. Iran
3 Ph.D., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I.R. Iran
چکیده [English]

For several years, soil quality assessment has been focused solely on determining the soil physical and chemical properties, but recently, the measurement of soil biology has also been considered. Present study was conducted in the east of Guilan province on the poplar lands of the Safrabasteh Poplar Research Station. The plan of soil samplings were conducted in a random-systematic grid with 4 plantation stands including Populus euramericana 45.51, Populus euramericana Triplo, Populus deltoides 69.55 and Populus deltoides 77.51, which are about 25 years old as well asnatural forest, Populus caspica as control area. Soil sampling was taken at a depth of 0-20 cm, then some microbial indices and soil chemical properties were analyzed. The results revealed biological and chemical indices have significant differences among the treatments and the majority of these variables in Populus deltoides 77.51are higher compared to the other treatments. According to the results, it can be stated that due to the importance and economic value of poplar cultivation and the interactions between them and soil, in choosing the best clones, both growth and economic benefits and their impact on the environment and especially the soil must be taken into account. It is declared that the variations of soil properties and the diversity of trees indices are proportional to forest site productivity. Different poplar clones and species have different ability to return nutrients to soil and affect soil. Based on the results, Populus deltoides 77/51 compared to the other treatments showed appropriate conditions to improve microbial respiration activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil enzymes
  • Hyrcanian forests
  • poplar clones
  • soil biology
  • wood farming