بررسی رشد و زنده‌مانی نهال‌های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam).) در تراکم و فواصل مختلف کشت در پهنۀ جزر و مدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 کارشناس ارشد، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تراکم، موقعیت نهال‌ها در پهنۀ بین جزر و مدی، نوع گونه و اثرهای متقابل آنها بر خصوصیات رویشی و درصد زنده‌مانی نهال‌ها در پهنۀ جزر و مدی است. نهال‌های شش‌ماهۀ حرا و چندل در سال 1387 به خور حفاظت‌شدۀ تاسبر استان هرمزگان انتقال (طرح کرت‌های دو بار خرد‌شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی) داده شده و در تراکم‌های 1×1، 2×2 و 3×3 و فواصل 10، 20 و 30 متر از امتداد ناحیۀ جزر و مدی کشت شدند. سپس به مدت یک ‌سال، هر دو ماه یک‌بار، خصوصیات رویشی و درصد زنده‌مانی نهال‌ها بررسی و با استفاده از آنالیز واریانس چندمتغیره در سطح احتمال 95 درصد آنالیز شد. نتایج نشان داد که قطر یقه، زنده‌مانی، ارتفاع و قطر تاج نهال‌ها در فاصلۀ 20 متری از امتداد ناحیۀ جزر و مدی با مقادیر 97/4 میلی‌متر، 93/43 درصد، 51/15 و 78/4 سانتی‌متر بیشترین مقدار خود را داشت (‌05/0p<). همچنین قطر یقه، زنده‌مانی، ارتفاع، قطر تاج و ضریب قدکشیدگی نهال‌های حرا به‌ترتیب 3 میلی‌متر، 81/37 درصد، 01/11، 53/4 و 04/24 سانتی‌متر بیشتر از نهال‌های چندل بود (05/0p<). براساس نتایج به‌دست‌آمده توصیه می‌شود که برای افزایش احتمال موفقیت جنگلکاری در هرمزگان، گونه‌های حرا در پهنۀ بین جزر و مدی کشت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of growth and survival of Avicennia marina (Forssk.) Vierh. and Rhizophora mucronata (Lam). seedlings in different density and distance planting in intertidal zone

نویسندگان [English]

  • Hamid Hajebi 1
  • Maryam Moslehi 1
  • Majid Hassani 2
1 Assist. Prof., Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandarabbas, I.R. Iran
2 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of density, situation of seedlings in intertidal zone, species and their interaction effects on growth characteristics and survival of seedling in tidal zone. 6-month seedlings of Avicennia marina (Forssk.) Vierh. and Rhizophora mucronata (Lam). were transferred to Tasbar firth in Hormozgan province (split split plot in randomized complete block design). Seedlings were planted with 1×1, 2×2 and 3×3 m densities and 10, 20 and 30 m distance planting in tidal zone. Vegetative characteristics and survival rate were investigated every 2 months for a year and analyzed using general linear model at the level of 95% confidence. Result showed, in 20 m planting distance, collar diameter, height, canopy diameter and survival rate of seedlings were highest (4.97 mm, 15.51 cm, 4.78 cm and 43.93% respectively). Also, collar diameter, survival percentage, height, canopy diameter and stem height to stem diameter of grey mangrove were, respectively, 3 mm, 37.81%, 11.01, 4.53 and 24.04 cm, higher than those of red mangrove (p<0.05). According to this study, it is recommended to cultivate grey mangrove in intertidal zone to increase the chances of afforestation success in Hormozgan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gray mangrove tree
  • red mangrove tree
  • mongrove
  • growth characteristics
  • afforestation
  • survival percentage
  • Hormozgan