بررسی عوامل مؤثر بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبرهای سخت مناسب برای کفپوش با روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فراورده‌های چندسازۀ چوبی، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، آرین مریم، رشت

2 کارشناس ارشد فراورده‌های چندسازۀ چوبی ، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، آرین مریم، رشت

3 کارشناس برق الکترونیک، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، آرین مریم، رشت

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای فرایندی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی زیاد و بهبود این ویژگی‌ها به‌منظور استفاده از آن در کفپوش ساختمان‌هاست. اثر فاکتور پرس در سه سطح (7/6، 8/3 و 9/1 ثانیه بر میلی‌متر)، مقدار پارافین در سه سطح (0، 0/5 و 1 درصد) و مقدار چسب در سه سطح (9، 9/5 و 10 درصد) بر ویژگی‌های مکانیکی تخته مانند مقاومت چسبندگی داخلی، مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی و ویژگی فیزیکی مانند درصد واکشیدگی ضخامت تخته‌های حاصل آزمایش شد. نتایج نشان داد که افزایش فاکتور پرس سبب بهبود مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت چسبندگی داخلی و کاهش درصد واکشیدگی ضخامت تخته‌ها شده است. با افزودن پارافین، درصد واکشیدگی ضخامت تخته‌ها کاهش پیدا کرد، درحالی که استفاده از مقادیر بیشتر پارافین، تأثیر منفی بر مقاومت‌های مکانیکی به‌ویژه مقاومت چسبندگی داخلی داشت. همچنین، ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌ها با افزایش مصرف چسب بهبود یافت. در این بررسی از روش آماری سطح پاسخ برای تعیین حد بهینۀ کیفیت تخته استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از اثر متغیرهای مختلف، تخته‌های حاصل با فاکتور پرس 8/9 ثانیه بر میلی‌متر، با مقدار پارافین و چسب مصرفی به‌ترتیب 0/5 و 9 درصد، ضمن حفظ مقاومت‌های مکانیکی و فیزیکی در محدودۀ استاندارد ملی، با روش سطح پاسخ به‌عنوان حد بهینه برای کاربرد کفپوش انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effective Factors on Physical and Mechanical Properties of High-Density Fiberboard for Flooring by Response Surface Method (RSM)

نویسندگان [English]

  • N. Rastegarfar 1
  • S. Akbari 2
  • F. Basharkhah 3
1 Ph.D., Wood Composite, Industrial Manufacturer Company, Arian Maryam, Rasht, I.R. Iran
2 M.Sc., Wood Composite, Industrial Manufacturer Company, Arian Maryam, Rasht, I.R. Iran
3 B.Sc., Electronic Eng., Industrial Manufacturer Company, Arian Maryam, Rasht, I.R. Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of process variables on the physical and mechanical properties of high-density fiberboard (HDF) and to improve these properties in order to use it in the flooring of buildings. The effect of press factor on three levels (7.6, 8.3 and 9.1 s / mm), the paraffin content in three levels (0, 0.5 and 1%) and the amount of adhesive in three levels (9, 9.5 and 10%) were tested on the mechanical properties of the board, such as internal bonding strength (IB), elastic modulus (MOE) and rupture modulus (MOR), and physical properties, such as the percentage of thickness swelling of the resulting boards. The results showed that increasing of press factor improved the flexural strength, modulus of elasticity, internal bonding strength and decreased the thickness swelling of the boards. By adding paraffin, the percentage of the thickness swelling of the boards decreased, while the use of paraffin at higher levels had a negative effect on mechanical strength, in particular internal bonding strength. Also, according to the results, the mechanical and physical properties of the boards improved with increasing adhesive utilization. In this study, the RSM method was used to determine the optimal limit of the board. According to the results of the RSM method and the effect of different variables, the resulting boards with a press factor of 8.9 s/mm, paraffin and adhesive content of 0.5 and 9 percent respectively, while maintaining the resistance Mechanical and physical properties in the national standard range, were determined as the optimal level for flooring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dimensional stability
  • Flooring
  • High-density fiberboard
  • Paraffin
  • RSM