اولویت‌بندی محصولات برای خوشه‌های مبلمان ایران به کمک روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه بردفورد انگلستان

چکیده

امروزه توسعه خوشه‌های صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای موفق در زمینه توسعه صنعتی مطرح هستند. رویکرد توسعه خوشه‌ای در صورتی که با در نظر گرفتن برنامه‌های راهبردی مناسب توسعه یابد نه تنها باعث توسعه صنعتی خاص می‌شوند بلکه توسعه منطقه‌ای را رقم خواهند زد. با توجه به اینکه صنعت مبلمان در ایران اصولاً متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط است، توسعه خوشه‌ای می‌تواند برای توسعه آن راهگشا باشد. این مطالعه با هدف اولویت‌بندی محصولات صنعت مبلمان برای 8 خوشه مبلمان شناخته شده در ایران انجام شده است. در مرحله اول شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مدل شبکه‌ای شناسایی شد، سپس مدل تصمیم‌گیری بر اساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای در نرم‌افزار سوپردسیژن تهیه شد. پس از وزن‌دهی شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها برای مشخص شدن وزن گزینه‌ها برای هر یک از خوشه‌ها بصورت جداگانه نتایج مقایسات زوجی از پرسشنامه‌ها استخراج و در نرم‌افزار اجرا شد. نتایج نشان داد در خوشه‌های مبلمان تهران و اسلام‌شهر گزینه پروژه‌های دکوراتیو به ترتیب با اوزان 35/0 و 334/0 در اولویت است. در خوشه‌های مبلمان شاندیز، بابلسر، تبریز و رودسر گزینه مبلمان صفحه‌ای و اداری به ترتیب با اوزان 271/0، 287/0، 284/0 و 293/0 اولویت اول را داشت و در خوشه‌های مبلمان قم و ملایر گزینه مبلمان استیل به ترتیب با اوزان 32/0 و 354/0 در اولویت بود. اولویت‌های بدست آمده نشان داد که هر یک از خوشه-های مورد مطالعه از توان رقابتی بیشتر برای تولید کدام دسته از محصولات برخوردارند. نشان داد که هر یک از خوشه-های مورد مطالعه از توان رقابتی بیشتر برای تولید کدام دسته از محصولات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of products for Iranian furniture clusters using Analytic Network Process

نویسندگان [English]

  • O. Hosseinzadeh 1
  • M. Azizi 2
  • M. Faezipour 2
  • Y. Hamzeh 2
  • M. R. Abdi 3
1 Assist. Prof., Faculty of Natural Resources, Urmia University, I.R. Iran
2 Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran
3 Assist. Prof., School of Management, Bradford University, England
چکیده [English]

Today, the development of industrial clusters is considered as one of the successful approaches to industrial development. The cluster development approach, if developed in conjunction with the development of appropriate strategic plans, will not only promote specific industrial development but also regional development. Due to the fact that the furniture industry in Iran is mainly composed of small and medium enterprises, cluster development can be used to develop it. This study aimed to prioritize the furniture industry products for eight known furniture clusters in Iran. In the first stage, criteria and sub-criteria of ANP model were identified, and then the decision model was prepared based on ANP in the Superdecitions software. After weighing the criteria and the sub-criteria, we used the results of the questionnaire to determine the weight of the alternatives for each cluster separately. The results showed that in the furniture clusters of Tehran and Islamabad city, the option of decorative projects is about 0/35 and 334/0, respectively. In furniture clusters of Shandiz, Babolsar, Tabriz and Rudsar, the furniture and office furniture options with the weights of 271/0, 287/0, 284/0 and 293/0 were the first priority, respectively, and in furniture clusters of Qom and Malayer classic furniture with a weight of 0/32 and 0/304 respectively. The prioritized results showed that each of the studied clusters has more competitive ability to produce which products. . The prioritized results showed that each of the studied clusters has more competitive ability to produce

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decorative projects
  • furniture
  • Industrial Cluster
  • Small industries