بررسی چسب اوره‌فرمالدئید برپایۀ فرمالین و فرم اوره و مقایسۀ اثر آن بر کیفیت تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس برق الکترونیک، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، آرین مریم، رشت، ایران

2 دکترای فراورده‌های چندسازۀ چوبی، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، رشت، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر نوع مادۀ اولیۀ سازندۀ چسب اوره‌فرمالدئید بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط است. در این بررسی از دو نوع چسب اوره‌فرمالدئید برپایۀ فرمالین و فرم اوره استفاده شد. چسب‌ها با هر دو نوع مادۀ اولیه با نسبت مولی کم فرمالدئید به اوره (درجۀ E1) به کار گرفته شدند. اثر فاکتور پرس در چهار سطح (8، 8/2، 8/4 و 8/6 ثانیه بر میلی‌متر) و مقدار چسب مصرفی در چهار سطح (9، 9/5، 10 و 10/5 درصد) بر ویژگی‌های فیزیکی شامل واکشیدگی ضخامت و ویژگی‌های مکانیکی شامل مدول خمشی (MOR)، مدول الاستیسیته (MOE) و چسبندگی داخلی (IB) تخته‌های حاصل با دو نوع چسب مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که تخته‌های حاصل با چسب اوره‌فرمالدئید برپایۀ فرمالین، بیشترین مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی و کمترین درصد واکشیدگی ضخامت را در مقایسه با تخته‌های حاصل با چسب اوره‌فرمالدئید برپایۀ فرم اوره داشتند. تخته‌های ساخته‌شده با چسب برپایۀ فرمالین نسبت به چسب برپایۀ فرم اوره در درصدهای کمتر مصرف، عملکرد یکسانی داشتند. استفاده از فرمالین با وجود کیفیت مطلوب تخته‌های حاصل از آن در مقایسه با تخته‌های حاصل از چسب برپایۀ فرم اوره، به‌دلیل ناپایداری در دمای کم، به شرایط نگهداری ویژه‌ای در صنعت نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of formalin and urea formaldehyde condensates based formaldehyde urea resins and effect on the quality of medium density fiberboard

نویسندگان [English]

  • F. Basharkhah 1
  • N. Rastegarfar 2
1 Electronic Eng., Industrial Manufacturer Company, Rasht, I.R. Iran
2 Ph.D., Wood Composite, Industrial Manufacturer Company, Rasht, I.R. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of the primary material of urea formaldehyde adhesive on the physical and mechanical properties of the medium density boards. In this study, two types of urea formaldehyde adhesive based on formalin and urea formaldehyde condensates were used. The adhesives made with both primary materials had low molar ratio of formaldehyde to urea (grade E1). The effect of press factor on the four levels (8, 8.2, 8.4, 8.6 s/mm) and the amount of adhesive at four levels (9, 9.5, 10, 10.5) percent on the physical properties such as thickness swelling and mechanical properties including flexural modulus, elastic modulus and internal bonding of the resulted boards of two different types of adhesives were studied. The results showed that the resulting boards with formalin-based urea formaldehyde adhesive had the highest flexural strength, elastic modulus and internal bonding, and also the least percentage of thickness swelling compared to the boards made with the urea formaldehyde-based adhesive. By increasing the press factor, the boards made with formalin-based adhesive compared to the adhesive based on the formaldehyde condensate had the same performance in lower consumption percentage. The use of formalin, despite the high quality of the resulting boards, requires a special maintenance requirement in the industry, in comparison to the urea-based adhesive based boards, due to high temperature instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formalin
  • Medium Density Fiberboard
  • Urea Form
  • Urea Formaldehyde Adhesive