بررسی کاهش انتشار گاز فرمالدئید از تخته‌های ساخته‌شده با رزین اوره‌فرمالدئید با استفاده از افزودنی اوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فراورده‌های چندسازۀ چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل،زابل

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل

4 دانشیار گروه شیمی، دانشکدۀ علوم دانشگاه زابل، زابل

5 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فراورده‌های چندسازۀ چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل

چکیده

هدف این تحقیق، ساخت تخته ‌خرده‌چوب با استفاده از افزودنی پودر اوره و بررسی کاهش انتشار فرمالدئید و چسبندگی داخلی تختۀ ساخته‌شده در شرایط مختلف است. فشار پرس 26/25 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، دمای پرس 200 درجۀ سانتی‌گراد و مدت زمان قرارگیری تخته در پرس 7 دقیقه به‌عنوان عامل ثابت در نظر گرفته شدند. خرده‌چوب‌ها با رزین اوره‌فرمالدئید در سه سطح (8، 9 و 10 درصد) و مادۀ افزودنی پودر اوره در پنج سطح (0، 3، 6، 9 و 12 درصد) پرس شدند. همچنین نحوۀ افزودن پودر اوره به خرده‌چوب (افزودن پودر اوره به چسب مصرفی در تخته خرده‌چوب و افزودن پودر اوره به خرده‌چوب مصرفی در تخته) متفاوت در نظر گرفته شد. نمونه‌ها به‌منظور آزمایش‌های انتشار فرمالدئید و چسبندگی داخلی براساس استانداردهای مربوط تهیه شدند. آزمون اندازه‌گیری مقدار غلظت انتشار گاز فرمالدئید برای تخته‌ خرده‌چوب به روش دسیکاتور استاندارد ژاپنی صورت گرفت. در این تحقیق، غلظت گاز فرمالدئید به محدودۀ کلاسۀ انتشار E2 رسید. نتایج نشان داد که کاهش رزین اوره‌فرمالدئید، سبب کاهش انتشار فرمالدئید از تخته‌ خرده‌چوب می‌شود. مقدار درصد افزودنی اوره در تخته‌ خرده‌چوب بر کاهش انتشار فرمالدئید از تخته معنی‌دار است و سبب کاهش انتشار فرمالدئید می‌شود. همچنین مقاومت چسبندگی داخلی (بیشتر از حد استاندارد) با افزودن پودر اوره به چسب افزایش یافت. وجود اوره در سطح خرده‌چوب‌ها، مانع ایجاد اتصالات خوب بین چسب و خرده‌چوب‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction of Emissions of Formaldehyde from Urea-Formaldehyde (UF) Resins Using Boards Made with Urea Additive

نویسندگان [English]

  • M. Asefi Hedayat Abad 1
  • H.R. Mansouri 2
  • B. Nosrati 3
  • A. Samzadeh 4
  • S. Shirzaei 5
1 Graduate M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
2 Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
3 .Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
4 Assoc. Prof., Faculty of Scince, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
5 Graduate M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources University of Zabol, Zabol, I.R. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of urea as additive on reduction of formaldehyde emission and internal bonding strength (IB) improvement. Experimental boards were made using wood particles and urea formaldehyde adhesive. Pressure (25.26 kg/cm2), temperature (200 ˚C) and press time (7 minutes) were considered as constant factors. The wood particles with urea formaldehyde resin were pressed in three levels (8, 9 and 10 wt%) and urea additive at five levels (0, 3, 6, 9 and 12 wt%). Urea powder as additive was added in the two forms: to the particles and to resin solution. Test specimens for formaldehyde emission and IB were prepared from experimental boards following standers AS/NZS 4266.16 and EN 326-1, respectively. Formaldehyde emission was determined according to the Japanese standard desiccator method. In this study, the concentration of the formaldehyde gas reached the E2 class. The results showed that the reduction of urea formaldehyde resin decreases the release of formaldehyde from particleboard. In addition, the results illustrated that by decreasing the percentage of the urea additive in particleboard, both formaldehyde releasing also the formaldehyde emission ere reduces. Furthermore, IB was increased (higher than standard) by adding urea powder to resin solution. The presence of urea at the surface of the wood chips prevents the formation of good connections between adhesive and wood particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decreasing of formaldehyde emission
  • Pollutant
  • Urea additive
  • Urea formaldehyde resin
  • Wooden products