معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ روی زمین درخت پالونیا فورتونئی (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشجوی دکتری علوم جنگل و جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

 این تحقیق با هدف تعیین مناسب‌ترین مدل آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ روی زمین پالونیا فورتونئی در طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا اجرا شد. برای تحقیق 16 پایه درخت پالونیا انتخاب شد. پس از قطع، هر درخت به قسمت‌های مختلف تنه، شاخه، برگ و میوه تقسیم و توزین شد. سپس به‌منظور تعیین چگالی خشک، از قسمت‌های مختلف تنه، شاخه، برگ و میوه نمونه‌هایی گرفته شد که در دمای 110 درجۀ سانتی‌گراد به‌مدت 48 ساعت (برای دیسک‌های تنه و شاخۀ اصلی) و دمای 70 درجۀ سانتی‌گراد به‌مدت 48 ساعت (برای بخش‌های دیگر) خشک شدند. در مرحلۀ بعد وزن خشک هر بخش از درخت جداگانه محاسبه و زی‌تودۀ کل درخت از جمع وزن خشک همۀ اندام‌های هوایی حاصل شد. به‌منظور تعیین مدل آلومتری زی‌تودۀ کل درختان پالونیا از سه متغیر قطر برابرسینه، ارتفاع و چگالی خشک به‌صورت جداگانه و ترکیبی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان مدل‌های مختلف، مدل شمارۀ 21 با استفادۀ همزمان از دو متغیر قطر برابرسینه و ارتفاع به‌عنوان متغیر مستقل با ضریب تبیین 0/947 و درصد میانگین مجذور مربعات خطای 26/07 درصد بهترین برازش را نشان داد. با اضافه کردن چگالی خشک به متغیرهای قطر برابرسینه و ارتفاع درختان، نتایج بهبود نیافت. همچنین نتایج نشان داد که از بین سه متغیر قطر برابرسینه، ارتفاع درختان و چگالی خشک، متغیر قطر برابرسینه بیشترین برازش را با زی‌تودۀ کل درختان پالونیا داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allometric equations for estimating aboveground biomass for Paulonia trees (Paulownia fortunei) in the Dr. Bahramnia Forests Plan of Gorgan

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadi 1
  • A.A. Mohammad Ali Pormalekshah 2
  • N. Hatami 2
1 Assist. Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
2 PhD Student of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to pick out the most relevant allometric equations to estimating aboveground biomass of Paulownia Fortunei species in Dr. Bahramnia Forestry Plan. Totally, 16 Paulownia Fortunei trees were cut, and then they were transformed and weighted. After that, to determine the coefficient of dryness this species, some samples were taken from the different parts of trunk, branches, leaves and fruits. The samples were dried in Oven at 110 ° C for 48 hours (for trunk and main branches) and 70 ° C for 48 hours (for other sections). Using 29 allometric equations, the relationship between aboveground biomass as dependent variable and D.B.H, height and dry wood density as independent variables were analyzed. The results indicated that among the various models, Model No. 21 was used using combination of two variables of diameter at breast height and height as independent variables with an explanation coefficient of 0.947 and the mean square error of 26.77% of the best fit. The results showed that the model number 21 that used combination of diameter at breast height and tree height as independent variables were the best prediction for aboveground biomassof Paulownia Fortunei species, with R2 0.947 and RMSE% -26.07%. The result was not improved by adding dry density as other independent variable along with diameter at the breasts and height trees. In sum, among the all investigated independent variables, the variable of diameter of the breasts height showed the most fit on total biomass of Paulownia Fortunei species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometric equations
  • Aboveground biomass
  • Paulonia
  • Dr. Bahramnia forests