توسعۀ دیاگرام مدیریت تراکم توده برای توده‌های جست‌زاد همسال برودار (Quercus brantii Lindl) در زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 استادیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

دیاگرام مدیریت تراکم توده، از روش‌های مؤثر برای طراحی، نمایش و ارزیابی گزینه‌های مختلف مدیریت رژیم‌های تراکم در توده‌های همسال است. هدف بررسی حاضر، تعیین ابزاری برای مدیریت تراکم در توده‌های شاخه‌زاد برودار بود. از این دیاگرام می‌توان برای مدیریت تراکم توده براساس هدف تعیین‌شده و برآورد سریع حجم توده استفاده کرد. برای توسعۀ این دیاگرام از چهار متغیر ارتفاع غالب، تعداد جست در هکتار، جذر مربع میانگین قطر و حجم در هکتار استفاده شد. داده‌های لازم از 15 تودۀ شاخه‌زاد همسال برودار در قالب 71 پلات موقت در ناحیۀ رویشی زاگرس مرکزی واقع در استان چهارمحال و بختیاری برداشت شد. ساخت این دیاگرام با دو رابطۀ پایۀ حجم و مربع میانگین قطر با متغیرهای وابستۀ تعداد در هکتار و ارتفاع غالب انجام گرفت. به‌دلیل وجود خطا در برآورد سمت چپ و راست دیاگرام، از روش برازش همزمان روابط استفاده شد. در این دیاگرام برای تعیین وضعیت رشد از بین شاخص‌های مختلف تراکم از شاخص فاصلۀ نسبی به‌دلیل مستقل بودن از کیفیت رویشگاه و سن توده استفاده شد و همچنین ارتفاع غالب به‌عنوان معیاری برای تعیین فواصل تنک کردن به‌کار رفت. در نهایت برای روشن شدن کاربرد این دیاگرام در شرایط یک توده با موجودی متوسط، یک مثال عملی برای برنامۀ تنک کردن با ارتفاع غالب هدف 8 متر و دو فاصلۀ تنک کردن پیشنهاد شد. از این دیاگرام می‌توان در برآورد سریع حجم و پیشنهاد برنامه‌های اصلاحی جنگل‌شناسی (تنک کردن جست‌گروه‌ها) در طرح‌های مدیریت توده‌های شاخه‌زاد برودار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of stand density management diagram for Quercus brantii‏ even-aged coppice stands in the Central Zagros

نویسندگان [English]

  • H. Sadeghi 1
  • A. Soltani 2
  • saleh kahyani 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
2 Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
3 Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
چکیده [English]

Stand density management diagram is one of the effective methods for designing, displaying and evaluating various density regime management options in the even-aged stand. The aim of this study was to determine the tools for density management in Quercus brantii even-aged stands. This diagram can be used to manage stand density and estimate the stand volume quickly. For the development of this diagram, four variables were used including dominant heights, number of tree per hectare, quadratic mean diameter and volume per hectare. Data were collected from 15 even-aged stands in 71 plots in the central Zagros located in Charmahal Va Bakhtiari province, Iran. The construction of this diagram was carried out with two equations of the volume and quadratic mean diameter with the dependent variables of the number of tree per hectares and the dominant height. Because of the error in the estimation of left and right sides of the diagram, simultaneous fitting was used. Among different indices of density, relative density index due to its independence on site quality and age of the stand as well as dominant heights as a criterion for determining the interval thinning were used for determining the growth status in this diagram. Finally, in order to clarify the application of this diagram, a practical example of the thinning schedule with a dominant height of 8 m and two thinning intervals was proposed for a stand with medium stocking volume. This diagram can be used for rapid estimation of the volume and to suggest thinning schedules in coppice management planning of Quercus brantii stands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Zagros
  • Coppice
  • Even-aged
  • Forest management
  • Quercus brantii
  • Silviculture