ارزیابی ارتفاع غالب گونۀ راش تحت تأثیر متغیرهای محیطی در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

برآورد دقیق توان تولید جنگل، از مؤلفه‌های بسیار مهم در مدیریت صحیح منابع جنگلی است. از این‌رو یکی از وظایف خطیر مدیران جنگل کمی‌سازی و سنجش اختلاف‌ها و تفاوت‌ها در رویشگاه‌هاست. در مطالعۀ حاضر ارتفاع غالب گونۀ راش به‌عنوان معیاری از کیفیت رویشگاه نسبت به متغیرهای محیطی ارزیابی شد. به این منظور در تیپ‌هایی که در آنها گونة راش غالب بود، به روش منظم - تصادفی 110 قطعه نمونۀ دایره‌ای به مساحت 1000 متر مربع پیاده شد و در هر یک از آنها ارتفاع و قطر تمام درختان گونۀ راش با قطر بیشتر از 7/5 سانتی‌‌متر علاوه‌بر ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب و آزیموت اندازه‌گیری و ثبت شد. همچنین در مرکز هر قطعه نمونه، از عمق 10-0 سانتی‌متری، نمونه‌برداری خاک صورت گرفت و برخی از متغیرهای فیزیکی و شیمیایی اندازه‌گیری شد. ارزیابی ارتفاع غالب گونۀ راش با استفاده الگوریتم Random Forest در نرم‌افزار آماری R نشان داد که متغیرهای درصد رس، ارتفاع از سطح هستند. از طرف دیگر، تابش خورشیدی، درصد نیتروژن، درصد شیب و اسیدیته و جرم مخصوص ظاهری کمترین تأثیر را بر ارتفاع غالب گونۀ راش دارند. با استفاده از الگوریتم Random Forest بیش از 90 درصد تغییرات توان تولیدی را می‌توان با استفاده از این متغیرها تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the dominant height of oriental beech in relation to environmental variables in research forest of Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • K. Ahmadi 1
  • S. J. Alavi 2
1 Ph.D. Student in Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nour, I.R. Iran
2 Assist. Prof., Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nour, I.R. Iran.
چکیده [English]

Estimation of forest productivity is one of the most important components in management of forest resources. One of the main tasks of forest managers is quantify and measure the differences of forest sites. In this study dominant height of trees, which is a reliable criterion for evaluating site productivity of mixed and uneven stands, was used. A random-systematic sampling method was used to locate 110 0.1 ha circular sample plots in beech dominated forests and the height and diameter of Fagus orientalis Lipsky trees with DBH ≥ 7.5 cm within each plot was recorded along with elevation, azimuth and slope of the ground. Also, at the center of each plot, soil samples from first layer (0-10 cm) were taken for analyzing several soil variables. Evaluation of site productivity using random forests model showed that Clay, altitude, potassium, carbon, silt and phosphorus are the most important variables in explaining the changes in dominant height of beech trees. On the other hand, radiation index, nitrogen, slope, pH and bulk density have the least effect on the dominant height of beech stands. Using random forests model more than 90% of variability in oriental beech dominant height could be justified using environmental variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oriental beech
  • Dominant Height
  • Random Forests Model
  • Forest Modeling