کارایی روش‌های تصحیح اثر حاشیه‌ای تابع K رایپلی در تحلیل مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi) در زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان

چکیده

تصحیح اثر حاشیه‌ای در تابع K رایپلی برای دستیابی به نتایج نااریب در تحلیل الگوی مکانی درختان حائز اهمیت است. بررسی قابلیت تابع K رایپلی تصحیح‌شده با سه روش اصلی تصحیح اثر حاشیه‌ای برای قطعه‌ نمونه‌های مربعی (نواری، مارپیچی و وزنی) در شناسایی الگوهای مکانی درخت کنار (Ziziphus spina-christi) در استان فارس هدف این پژوهش بود. یک قطعه ‌نمونۀ واقعی و دو قطعه‌ نمونۀ شبیه‌سازی‌شده 200 × 200 متر مربعی با توزیع مکانی متفاوت (کپه‌ای، پراکنده و تصادفی) برای بررسی توان تحلیلی تابع K رایپلی تصحیح‌شده به‌کار رفتند. نتایج نشان داد که محاسبات با تابع K رایپلی تصحیح‌نشده اریب بود و اریبی با افزایش فاصله، افزایش یافت. مقادیر پیش‌فرض در قطعه‌ نمونۀ واقعی (کپه‌ای) و دو قطعه‌ نمونۀ شبیه‌سازی‌شدۀ (تصادفی و پراکنده) درختان کنار از بازۀ شبیه‌سازی خارج شدند و نشان دادند که تصحیح اثر حاشیه‌ای ضروری است. روش نواری نتایج نااریبی در الگوی تصادفی داشت (مجذور میانگین مربعات خطای کمتر از 20)، درحالی که مجذور میانگین مربعات خطای این روش در الگوهای غیرتصادفی زیاد بود (بیشتر از 120 در الگوی کپه‌ای و حدود 80 در الگوی پراکنده). روش‌های مارپیچی و وزنی به‌ترتیب در تحلیل توزیع پراکنده و کپه‌ای درختان کنار مؤثر بودند (با حداقل مجذور میانگین مربعات خطا به‌ترتیب کمتر از 20 و کمتر از 35). به‌طور کلی، از این پژوهش نتیجه‌گیری شد که توان تحلیلی تابع K رایپلی تصحیح‌شده با توجه به روش تصحیح مورد استفاده و نوع الگوهای مکانی مورد بررسی تغییر می‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of edge effect correction methods for Ripley's K-function in spatial analysis of Christ's thorn jujube trees (Ziziphus spina-christi) in Zagros

نویسندگان [English]

  • Yousef Erfanifard 1
  • S. Gerami 2
  • J. Soosani 3
چکیده [English]

Correction of edge effect in Ripley's K-function is important for obtaining unbiased results in spatial pattern analysis of trees. This research aimed at studying the capability of Ripley's K-function corrected by three major edge effect correction methods for square plots (guard, toroidal and weighted) to identify the spatial patterns of Christ's thorn jujube (Ziziphus spina-christi) in Fars Province. A true and two simulated 200 × 200 m2 plots with different spatial distributions of trees (aggregated, clustered, and random) were selected to investigate the analytical power of corrected Ripley's K-function. When computed with no correction, the results showed that Ripley's K-function was biased and the bias increased with increasing distance. The theoretical values departed the simulation envelopes in the true (aggregated) and two simulated (random and dispersed) plots of Christ's thorn jujube trees illustrating that edge effect correction was necessary. The guard method showed unbiased results for the random pattern (root mean squared error less than 20) while the root mean squared error of this method was high for the non-random patterns (more than 120 in clustered and about 80 in aggregated patterns). The toroidal and weighted methods were efficient in pattern analysis of dispersed and aggregated distributions of Christ's thorn jujube, respectively (with the least root mean squared error less than 20 and 35, respectively). In general, it was concluded that the analytical power of corrected Ripley's K-function varies based on the implemented correction method and the type of investigated spatial pattern. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ripley's K-function
  • Spatial analysis
  • Edge effect correction
  • Root mean squared error