بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی توده‌های دست‌کاشت توسکای ییلاقی با تغییر ارتفاع از سطح دریا (مطالعة موردی: سری پهنه‌کلای ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

توسکای ییلاقی درختی تند رشد و بومی جنگل‌های شمال البرز است که کاشت آن در احیا و حفاظت جنگل بسیار مؤثر است. به‌منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی درختان توسکای ییلاقی با تغییرات ارتفاع از سطح دریا، چهار رویشگاه در جنگل‌های پهنه‌کلا ساری در راستای تغییرات ارتفاع از سطح دریا انتخاب شد. در این پژوهش به‌منظور برداشت داده‌های صحرایی از روش آماربرداری تصادفی- منظم استفاده و در مجموع مشخصات کمی و کیفی تعداد 338 درخت اندازه‌گیری شد و متغیرهای قطر برابرسینه، ضریب قدکشیدگی (h/d) و سطح مقطع برابرسینه، حجم سرپا، تعداد در هکتار، کیفیت تنه، درصد تاج‌پوشش درختان و وضعیت تجدید حیات در رویشگاه‌های مورد نظر، ثبت شد. نتایج نشان داد که متوسط قطر برابرسینه، حجم سرپای توده و سطح رویه زمینی درختان در ارتفاع 430 متری از سطح دریا و میانگین ارتفاع درختان و ضریب قدکشیدگی در ارتفاع 660 متری از سطح دریا از بیشترین مقدار برخوردار بوده است. همچنین مقایسة میانگین قطری و ارتفاعی رویشگاه‌ها نشان داد که از لحاظ افزایش قطری و ارتفاعی تفاوت معنی‌داری دارند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، مشخص شد که عامل ارتفاع از سطح دریا در وضعیت کمّی و کیفی توسکای ییلاقی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the quantitative and qualitative characteristics of Alnus subcordata with changing the elevation above sea level

چکیده [English]

Alnussubcordata is one of the native and the fast growing trees in Hyrcanian forests which its plantation helps to conserve and protect the forest. In this study, for surveying the quantitative and qualitative characteristics of Alnussubcordata with changing the elevation above sea level, four sites were selected in Pahne Kolla forests, Sari, Iran. The systematic random method was used for tree sampling and finally the quantitative and qualitative characteristics of 338 trees were measured. Such characteristics as diameter at breast height, slenderness index (h/d), basal area, trees volume (m3/ha), stem quality, canopy percentage and regeneration in the study area were recorded. The results indicated that average DBH, volume and basal area of trees at elevation 430 (m a.s.l) and average height of trees and slenderness index (h/d) at elevation 600 (m a.s.l) were the highest among other elevations. The comparison of average DBH and height of trees in the sites demonstrated that sites have significant difference whit each other. Therefore, according to the results, altitude is an effective factor in the quantitative and qualitative characteristics of Alnus subcordata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elevation above sea level
  • Alnus subcordata
  • Forest conservation
  • quantitative and qualitative characteristics
  • Mazandaran