برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز ایلام به روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد محیط ‌زیست، دانشگاه کردستان

4 کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

به‌طور معمول، منفعت تفرجی جنگل از جمله منفعت‌هایی است که رایگان در اختیار ما قرار می‌گیرد، با وجود این  نقش مهمی در شیوۀ مدیریت منابع جنگلی دارد. داشتن برآوردی از ارزش تفرجی یک منطقۀ جنگلی به مدیران در تصمیم‌گیری در زمینۀ انتخاب نوع کاربری اراضی جنگلی کمک می‌کند. هدف از این تحقیق برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی چغاسبز شهرستان ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای برآورد تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت براساس حداکثر درست‌نمایی استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از 280 پرسشنامه از بازدیدکنندگان این پارک به‌دست آمد. نتایج نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این پارک 4/13969 ریال و میانگین تمایل به پرداخت هر خانوار با احتساب 3 نفر معادل 2/41908 ریال بوده است. علاوه‌بر این، براساس نتایج، متغیرهای درآمد، تحصیلات، سن و میزان مبلغ پیشنهادی بیشترین تأثیر را در پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of recreational value of Chaghasabz forest park in Ilam using contingent valuation method

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi 1
  • F BeigMohamadi 3
1 Dept. Forestry, Faculty of Agriculture, University of Tehran
چکیده [English]

In general, forest recreation benefit is among the the free of charge benefits, but it can play an important role in forest resources management. Estimating the recreational value of a forest area can help forest managers to make decisions for choosing the type of correct land use. The aim of this study was to estimate the recreational value of Chaghasabz Park of Ilam city using contingent valuation method.  In order to estimate the willingness to pay of the local people, the logit model based on the maximum likelihood was used. The data was obtained from 280 questionaires from visitors of the park. The results showed that the average willingness to pay per person and per household to visit this park were 13969.4 and 41908.2 Rials, respectively. Moreover, the results showed that income, education, age and the proposed amount variables had the most significant impacts on the acceptance of the suggested amounts.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • contingent valuation
  • Environmental economic
  • Ilam
  • Recreational value