ریزازدیادی توس از طریق کالوس برگ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگل‌شناسی و اکولوژی، جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

گونه­های توس به­دلیل دارا بودن ارزش دارویی، صنعتی و زینتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشند. litwinowii Betula یکی از دو گونه توس در حال انقراض ایران می‌باشد که در سنگده ساری رویش دارد. در پژوهش حاضر، ریزنمونه­های برگ پس از اعمال تیمارهای سترون­سازی (کلرید جیوه 1/0 درصد، الکل 70 درصد و هیپوکلریت سدیم 25 درصد در زمان­های مختلف) در دو محیط کشت WPM و MS با غلظت­های مختلف هورمون­های BAP و 2,4-D جهت تولید کالوس و باززایی گونه litwinowiiB.دز آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کشت گردیدند. نتایج نشان داد تیمار کلرید جیوه 1/0 درصد به­مدت 7 دقیقه بهترین روش سترون­سازی ریزنمونه­ها بود. محیط کشت پایه WPM حاوی یک میلی­گرم در لیتر BAPو 1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-Dبهترین محیط کالوس­زایی شناخته شد. همچنین 10 میلی­گرم در لیتر Zeatin در ترکیب با 20 میلی­گرم در لیتر آدنین سولفات برای القای اندام­زایی کالوس­ها مناسب بود. ترکیب BAP 5/0 میلی­گرم در لیتر و آدنین سولفات 20 میلی­گرم در لیتر با 20 درصد اندام­زایی به‌عنوان بهترین تیمار انتخاب شد. درنهایت گیاه­چه­ها در محیط WPM حاوی IBA و NAA (یک میلی­گرم در لیتر) ریشه­دار شدند. روش ریزازدیادی توس که در پژوهش حاضر بهینه گردید، در بیوتکنولوژی با هدف پیشبرد ژنتیکی درختان توس و نیز ریزازدیادی در مقیاس وسیع و تکثیر تجاری نیز قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micropropagation of birch (Betula litwinowii) from leaf callus

نویسندگان [English]

  • J Nazari 1
  • V Payam noor 2
  • M. Alizadeh 3
  • Kamal Ghasemi Bezdi 4
4 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Cotton Research Institute of Iran,
چکیده [English]

Birch (Betula sp) species is too important because of little regeneration in mountain cliff region, medicinal, industrial and ornamental function. Betula litwinowii is one of two tree species Birch in Iran that is endangered and grown in Sangdeh of Sari County. In this study, leaf explants after sterilized by applying different treatments (HgCl2 0.1%, Ethanol 70% and NaClO 25% in different times) in both MS and WPM medium with various concentrations of BAP and 2,4-D hormones, for calli produce and reproduction of B. litwinowiispeciesin Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources In vitro lab were cultured. Result showed that HgCl2 (0.1% for 7 min) was the best method for sterilization of explants. The WPM medium enriched BAP (1 mgl-1) and 2, 4-D (0.1 mgl-1) was found to be the best medium for callgenesis. The concentrations Zeatin (10 mgl-1) and AS (20 mgl-1) hormones Too were suitable for Stimulation organogenesis. Combination of BAP (0.5 mgl-1) and AS (20 mgl-1) hormones was selected the best treatment with 20% organogenesis. Finally, plantlets in WPM medium with (IBA and NAA 1 mgl-1) rooted. Micropropagation of Birch that improved in this research, in biotechnology research with aim of Birch genetics progression are usable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sterilization
  • Callgenesis
  • Culture medium
  • Betula litwinowii