ارزیابی مالی سیستم‌های بیشه‌زراعی شهرستان‌های فریدن و چادگان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با اینکه مزایای اکولوژیکی و اجتماعی سیستم‌های بیشه‌زراعی به‌خوبی شناخته­شده است، پذیرش این سیستم‌ها در میان کاربران و کشاورزان به‌کندی پیش می‌رود. معرفی بهترین سیستم­های بیشه­زراعی در هر منطقه و اثبات برتری سودآوری آن نسبت به کشاورزی سنتی می­تواند به افزایش پذیرش اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه توسعه این سیستم­ها کمک­کند. این مطالعه با هدف مقایسه سودآوری سیستم‌ها و عملیات­ بیشه­زراعی رایج در شهرستان­های فریدن و چادگان استان اصفهان انجام شده­است. به­این منظور، کلیه سیستم‌های بیشه‌زراعی منطقه تحقیق و نوع عملیات به­کار گرفته­شده در هر سیستم شناسایی و ثبت گردید. برای ارزیابی مالی، ابتدا مقدار فعالیت­های کاشت، داشت و برداشت از طریق توزیع پرسشنامه بین کاربران طی یک دورۀ ده‌‌سالۀ گردآوری شد. سپس، متوسط هزینه­ها و/یا درآمد­های حاصل از فعالیت­های بیشه­زراعی و داده­های مرتبط با تورم از گزارش­های سالانه اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان و مرکز آمار کشور استخراج شد. برای انجام محاسبات مالی از معیارهای ارزش مورد انتظار زمین (LEV)، معادل سالانه ارزش (EAV) و نرخ تنزیل اسمی (مجموع نرخ تنزیل واقعی 3 تا 5 درصد و متوسط تورم دورۀ ده‌سالۀ طرح) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که سیستم بیشه­زراعی کشت ردیفی یا دالانی یونجه با درختان میوه بیشترین ارزش مالی را در بین تمام سیستم‌های منطقه دارد و سیستم‌های بادشکن و درختان برای حفظ و احیای خاک به‌ترتیب در رتبه­های دوم و سوم قرار دارند. پژوهش‌های بیشتری برای شناسایی دلایل انتخاب سیستم­های بیشه­زراعی رایج توسط کشاورزان و تشویق آنها به انتخاب سیستم بهینه لازم است.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial evaluation of agroforestry systems in Friedan and Chadegan cities of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hassani 1
  • Mehdi Heshmatolvaezin 2
  • Ghavam Zahedi 3
  • Mohammad Avatefi 4
چکیده [English]

Although the ecological and social benefits of agroforestry systems are well known, the acceptance of these systems amongst farmers is emerging slowly. Introduction of the most profitable agroforestry systems and proving their advantages compared to traditional farming systems, may increase the social acceptance of these integrated trees and crop cultivations. This study aims at evaluating evalute the agroforestry systems financially developed in Chadegan anf Frieden cities of Isfahan province. Aroforestry systems and practices developed in the study area were first identified and recorded. Then, planting, growing and harvesting activities (type and amount) of agroforestry systems were examined over a periode of 10 years through survey method. Average cost and revenue of agroforestry activities and inflation-related data were extracted from the annual reports of Agriculture – Jahad Organization of Isfahan Province and Statistical Center of Iran, respectively. Financail calculations were performed using Land expectation value (LEV) and Equivalent Annual Value (EAV) criteria and nominal discount rate (the sum of the real discount rate of 3 to 5% and the average of inflation rate during the study period). Results showed that alley cropping of alfalfa and fruit trees has the highest financial return amongst the agroforestry systems of the region while windbreak (shelterbelt) and trees for soil conservation were ranked second and third, respectively. Further research is necessary to know how farmers decide amongst agroforestry systems and how to encourage them to apply the optimal one.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alley cropping
  • Equivalent annual value
  • Land expectation value
  • Trees for soil conservation
  • Windbreak