اثرپذیری استقرار نهال‌های راش و ممرز از حضور خشکه‌دارها در جنگل‌های آمیخته راش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

4 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت توده‌های جنگلی، تسهیل استقرار نهال در جنگل‌ها است که ضامن بقا و تولید مستمر در جنگل‌ است. این پژوهش با هدف آگاهی از اثرپذیری استقرار نهال‌های راش و ممرز از حضور خشکه دارها در جنگل‌های ماسال در استان گیلان انجام شد. به این منظور 30 خشکه دار افتاده و سرپا انتخاب شد و در اطراف آنها در چهار جهت اصلی، درختان سالم که از لحاظ گونه و قطر تقریبی همانند خشکه دار بودند، انتخاب شد. در کل 30 قطعه نمونه در اطراف درختان خشکه دار و 120 قطعه نمونه در اطراف درختان سالم در نظر گرفته شد و تعداد نهال ها به تفکیک گونه شمارش شد. علاوه بر این، کیفیت نهال ها از لحاظ تقارن، چنگالی بودن و میان رو بودن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، قطر و ارتفاع خشکه دارها برای بدست آوردن حجم آنها اندازه گیری شد و درجه پوسیدگی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کلاسه‌های پوسیدگی و پوشش تاجی، اختلاف معنی داری در فراوانی نهال‌ها مشاهده نمی‌شود، اما طبقات قطری تأثیر معنی داری بر فراوانی نهال دارد. از لحاظ کیفی، شکل چنگالی به شکل معنی داری بیش از سایر فرم‌های رویشی ساقه نهال می‌باشند. فراوانی نهال‌ها در اطراف خشکه دارها از لحاظ کمی و کیفی (شکل چنگالی) اختلاف معنی داری با درختان شاهد نشان می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش و تأثیر کلی خشکه دارها در استقرار زادآوری، توصیه می‌شود خشکه دارهای قطور به عنوان بستر بذر در مدیریت زادآوری طبیعی توده‌های جنگلی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dead Trees Effect on Beech and Hornbeam Regeneration in the Mixed Beech (Fagus orientalis L.) Stands of Northern Iran

نویسندگان [English]

  • fatemeh Ranjbar 1
  • Kambiz Taheri Abkenar 2
  • Kiomars Sefidi 3
  • Ali Omidi 4
چکیده [English]

The establishment and survival of seedlings is one of the main objectives of forest management which ensures continues production. The aim of this article is the investigation of dead trees effect on beech and hornbeam seedlings in Masal's forests. For this reason, 30 dead trees were selected, and the control trees were selected in four aspects around the dead trees. They were the same as dead trees in terms of species and diameter. In general, 30 and 120 sampling plots were taken around dead trees and control trees, in respectively. The quantity and quality (crown equality, multi trucks and verticality) of seedlings were recorded. In addition, the volume of dead trees were assessed by measuring their diameter and height, and also their decay classes were investigated. According to the results, abundance of seedlings doesn't significantly differ among decay and canopy coverage classes, whereas dead trees' diameter classes significantly effect on seedlings abundance. The forked seedlings were significantly higher than other forms of stem growth. Abundance of seedlings, in terms of quantity and quality (the forked) around the dead trees, showed significant differences with control trees. Based on the finding of this research and the overall impact of dead trees on regeneration, it is recommended that large dead trees be considered as a seedbed in the management of natural regeneration in the forest stands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dead trees
  • forest stands
  • Oriental beech
  • Regeneration
  • silviculture of beech
[1]. Santiago, M.J., and Rodewald, A.D. (2005). Dead trees as resources for forest wildlife. Extension fact sheet, Ohio State University Express, 15p.
[2]. Vanderwel, M.C., Malcolm, J.R., and Smith, S.M. (2006). An integrated model for snag and downed woody debris decay class transitions. Forest Ecology and Management, 234(1): 48-59.
[3]. Lindenmayer, D.B., Claridge, A.W., Gilmore, A.M., Michael, D., and Lindenmayer, B.D. (2002). The ecological roles of logs in Australian forests and the potential impacts of harvesting intensification on log-using biota. Pacific Conservation Biology, 8(2): 121-140.
[4]. Sefidi, K., Mohadjer, M.R., Zobeiri, M., and Etemad, V. (2006). Investigation on dead trees effects on natural regeneration of oriental beech and hornbeam in a mixed beech forest. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(4): 365-373.
[5]. Taheri Abkenar, K., Akbari, F., and Pilehvar, B. (2012). Effect of intervention and type of forest management on quality and quantity characteristics of dead wood in managed and reserve forests: A case study. Journal of Forestry Research, 23(3): 413-418.
[6]. Hessenmoller, D., Elsenhans, A.S., and Schulze, E.D. (2013). Sampling forest tree regeneration with a transect approach. Annals of Forest Research, 56(1): 1-11.
[7]. Etemad, V., and Marvi Mohadjer, M.R. (2004). Investigation on Quality and Quantity of Seed Production of beech (Fagus orientalis Lipsky) in Mazandaran Forests. Improvement and Silviculture of Beech, Proceedings from the 7th International Beech Symposium, K. Sagheb-Talebi, P. Madsen, and K. Terazawa (ed.), Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Iran, p 57-60.
 [8]. Bayramzadeh, V., and Attarod, P. (2007). Effect of Shelter-Wood Logging Method on the Quantity and Quality of Beech Natural Regeneration. Asian Journal of Plant Sciences, 6(6): 994-999.
[9]. Brashears, M.B., Fajvan, M.A., and Schuler, T.M. (2004). An assessment of canopy stratification and tree species diversity following clearcutting in central Appalachian hardwoods. Forest Science, 50(1): 54-64.
[10]. Jezek, K. (2004). Contribution of regeneration on dead wood to the spontaneous regeneration of a mountain forest. Journal of Forest Science, 50(9): 405-414.
[11]. Kooch, Y., Hosseini, S.M., Akbarinia, M., Tabari, M., and Jalali, S.Gh. (2010). The role of dead tree in regeneration density of mixed beech stand (case study: Sardabrood forests, Chalous, Mazandaran). Iranian Journal of Forest, 2(2): 93-103.
[12]. Szewczyk, J., and Szwagrzyk, J. (1996). Tree regeneration on rotten wood and on soil in old-growth stand. Vegetatio, 122(1): 37-46.
[13]. Zolfaghari, E., Marvi Mohadjer, M.R., and Namiranian, M. (2007). Impact of dead trees on natural regeneration in forest stands (Chelir district, Kheiroudkenar, Nowshahr). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(3): 234-240.
[14]. Parhizkar, P., Sagheb-Talebi, K., Mataji, A., Nyland, R., and Namiranian, M. (2011). Silvicultural characteristics of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) regeneration under different RLI and positions within gaps. Forestry, 84(2): 177–185.
[15]. Sefidi, K., Marvie Mohadjer, M.R., Mosandl, R., and Copenheaver, C.A. (2011). Canopy gaps and regeneration in old-growth Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands, northern Iran. Forest Ecology and Management, 262(6): 1094–1099.
[16]. Kiasari, M., and Rahmani, R. (2001). Effect of dead trees on the frequency of natural regeneration in a beech-hornbeam forest. Iranian journal of Natural resources 54(2): 143-151.
[17]. Nagel,.T.A., Svoboda, M., Rugani, T., and Diaci, J. (2010). Gap regeneration and replacement patterns in an old-growth Fagus–Abies forest of Bosnia–Herzegovina. Plant Ecology, 208(2): 307–318.
[18]. Sefidi, K., Marvie Mohadjer, M.R., Mosandl, R., and Copenheaver, C.A. (2013). Coarse and Fine Woody Debris in Mature Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Forests of Northern Iran. Natural Areas Journal, 33(3):248-255.
[19]. Javanmiri Pour, M., Marvie Mohadjer, M.R., Etemad, V., and Zobeiri, M. (2012). Effects of grazing on natural regeneration of tree and herb species of Kheyroud forest in northern Iran. Journal of Forestry Research, 23(2): 299-304.
[20]. Wassie, A., Sterck, F.J., Teketay, D., and Bongers, F. (2009). Effects of livestock exclusion on tree regeneration in church forests of Ethiopia. Forest Ecology and Management, 257(3): 765-772.