به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌‌ای (ANP) در طراحی شبکة جادة جنگلی بر اساس جنگل‌داری چندمنظوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

جنگل‌ها، به‌ منزلة منبعی تجدیدشونده، نقشی مؤثر و مفید در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند. شـــبکة جاده‏های جنگلی، به‌ مثابة زیربنای تقسیمات جنگل، به واحدهای برنامه‏ریزی (پارسل)، در تهیة طرح‏های جنگل‌داری، مدیریت، بهره‌‌برداری، خروج چوب، و حفاظت از جنگل کمک می‌کند. هدف این مطالعه طراحی شبکة جادة جنگلی بر اساس جنگل‌داری چندمنظوره با استفاده از مدل تحلیل شبکه‏ای در سری 1 جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلاست. برای این منظور، ابتدا معیارها و گزینه‏های مؤثر در طراحی شبکة جادة جنگلی در منطقه تعیین و سپس شبکه‌ای بین معیارها طراحی شد. در مرحلة بعد، با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و روش ANP وزن نهایی گزینه‏های مؤثر در طراحی شبکة جادة جنگلی تعیین و نقشه‏های مورد نیاز جهت ارزیابی تهیه شد. سپس، با استفاده از تکنیک ترکیب خطی وزنی (WLC) نقشة نهایی پتانسیل منطقه برای طراحی جاده تهیه و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار Pegger شبکة جادة جنگلی طراحی شد. مقایسة جادة موجود و جادة پیشنهادی با استفاده از سی نقطه در محل این دو جاده و آزمون مربع کای انجام شد. نتــایج این آزمون نشان داد نقشة قابلیت طبقات پنج‌‌گانه برای عبور جاده در سطـــح 95 درصد اخــــتلاف معنادار دارد. در مجموع، یافته‏های این تحقیق نشان داد به‌ ‌دلیل هم‌‌پیوندی میان معیارها، برای طراحی جادة جنگلی، به‌‌کارگیری مدل ANP به سبب توجه به ساختار شبکه‏ای در این مدل کارایی بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application Analytic Network Process (ANP) in Designing Forest Road Network Based on Multifunction Forestry using

نویسندگان [English]

  • parisa moghadasi 1
  • Atalollah hosseini 2
  • Asghar Fallah 3
1 M.Sc. of Forest Sciences Department of Forest Sciences Department, Natural Resources Faculty, Sari Agriculture and Natural Resource University, Sari, I.R. Iran
2 Associate Professor of Forest Sciences Department, Natural Resources Faculty, Tehran University, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Professor of Forest Sciences Department, Natural Resources Faculty, Sari Agriculture and Natural Resource University, Sari, I.R. Iran
چکیده [English]

Forests as a renewable source has effective and useful role in economic and social activities of society. Network of forest roads as infrastructure division’s forest planning units (compartments) of forest management plans, management, logging, exit of Wood and plays a major role forest protection. Aim of this study, designed forest road network according to multi-purpose forestry using the network analysis model in the one series of Darabkla forest. For this purpose, initially, the effective criteria and alternatives in the design of forest road network in the area Determined, and then the network between criteria was designed. In the next step, using the expertise and ANP method, determined the final weight of effective alternatives in designing forest road network and maps required for this evaluation were provided. Then using weighted linear combination (WLC) potential final map was provided for road design. Then using the software Pegger, was designed forest road network. Comparison of existing roads and proposed roads done by selecting 30 points in place of the two roads and Chi-square test. The results showed that the five classes of cross roads making plans for construction Road has significant difference at the level of 95%. In overall, the results of this study showed that the use ANP model with acceptable performance and has made a significant difference to the existing network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network analysis process
  • Weighted Linear Combination
  • Darabkla
  • Pegger
 
[1]. Sarikhani, N. (1999). Characteristics of Forest Road Construction, Management and Programming Organization Publication, pp: 175.
[2].Majnonian, B., Darvish Safat, A. A., and Abdi, E. (2010). Evaluating of estimation of cut and fill Operations using GIS and field measurement (Case study: Kheiroud forest – Chelir District). Watershed Management Research Journal, 87: 64-69.
[3]. Amani, M. (2000). National Forestry Program (National Action) - a program regional forestry planning - under the overall direction of north of sustainable forest management. Forest and Rangeland, 37: 20-31.
[4]. Alizadeh. S. M., Majnounian. B., and Darvishsefat, A. A. (2009). Possibility of designing and evaluation of forest road network variants using GIS and field investigations (Case study: Kheiroud forest - Chelir District). Journal of Forest and Wood Products, 63(4): 399-408.
[5]. Saaty, T. L. (1994). How to make a decision: the analytic hierarchy process. Interfaces, 6(24): 19-43.
[6]. Yuksel, I. and Dagdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm. Information Sciences, 177: 3364-3382.
[7]. Razmi, J., Amalnik, M. S., and Hashemi, M. (2008). Selection of supplier by fuzzy analytical network process. Journal of Technical Faculty, 7(42): 935-946.
[8]. Saaty, T. L. (2001). Decision making with dependence and feedback: Analytic Network Process, RWS Publisher, Pittsburg, PA.
[9]. Hosseini, B. (2004). Determining the appropriate method to predict primarily forestry and mountain routes using GIS, 98.
[10]. Abdi, E. (2005). Planning of forest road networks with low cost using GIS. M.Sc thesis. Faculty of natural resources. University of Tehran. 83.
[11]. Mostafa, M. (2007). Forest road planning for multipurpose forest management plan. Msc thesis, Department of Forestry University of Gorgan. 69.
[12]. Soleymanpour, M. (2010). Existing road network and the most appropriate design investigated forest roads network using GIS in Forest plan One District Kalardasht, 108.
[13]. Ariamanesh, M., Naghdi, R., and Djefrodi, H. (2010). Forest road network design and application of GIS in technical and environmental standards of forest road construction. National Conference of Spatial Information Systems, 10: 417-426.
[14]. Azizi, Z. and Najafi, A. (2011). Fuzzy classification in forest area for road design (Case study: Lirehsar forest, Tonekabon). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(1): 42-54.
[15]. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., and Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis: A hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1 (1), 41-52.
[16]. Saeidi, H. R. and Najafi, A. (2011). Application of analytic network process (ANP) to determine priority of livestock movement out of forest and forest settlers reorganization (case study: Babakouh district; Guilan). Iranian Journal of Forest, 2(4): 309-321.
[17]. Lotfalian, M. and Parsakhoo, A. (2012). Forest Road Network Planning. Aeazh Publications. 168.