تأثیر روش استخراج بر ترکیبات فنولی زیست‌فعال موجود در بافت گره گونة سرو سیمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 کارشناس‌ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیارگروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 کارشناس ارشد شیمی آلی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر استخراج با دو روش سوکسله و غوطه‌وری بر میزان و نوع ترکیبات فنولی زیست‌فعال گره چوب سرو سیمین بررسی شد. ترکیبات چربی‌دوست و آب‌دوست با استفاده از سوکسله و براساس استانداردT280 pm-99  به‌ترتیب با استفاده از هگزان و استون استخراج شدند. همچنین در روش غوطه‌وری نیز ابتدا ترکیبات چربی‌دوست با حلال هگزان حذف و سپس ترکیبات شیمیایی آب‌دوست با حلال اتانول‌ـ آب (v/v 1:9) استخراج شد. به‌منظور حذف قندها از عصارة اتانولی حاصل از روش غوطه‌وری، یک مرحله هیدرولیز قلیایی با محلول 1 مولار NaOH انجام شد. سپس، برای شناسایی ترکیبات استخراجی، آنالیز GC/MS صورت گرفت. تحقیقات نشان داد استخراج با حلال اتانول‌ـ آب (v/v 1:9) برای استخراج ترکیبات فنولی زیست‌فعال نسبت به استفاده از حلال استون نتایج مطلوب‌تری دارد. همچنین روش غوطه‌وری برای استخراج ترکیبات فنولی زیست‌فعال مناسب است. دو لیگنان زیست‌فعال ماتایی رزینول (MR) و داینسترول به‌ترتیب با مقادیر 2/11 و 4/0 درصد و یک دی آریل هپتانوئید با نام کورکومین با مقدار 9/0 درصد در عصارة اتانولی حاصل از روش استخراجی غوطه‌وری شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد هیدرولیز قلیایی باعث تخریب ترکیبات فنولی و عدم شناسایی آن‌ها در آنالیز GC/MS می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Extraction Method on Bioactive Phenolic Compounds of Cupressus arizonica

نویسندگان [English]

 • ali abdolkhani 1
 • akram sedaghat 2
 • Faramarz Khodaiyan 3
 • Mohamad Hadi Gasemi 4
1 Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
2 Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
3 Associate Professor, Department of Food Industry, Faculty of Agricultural, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Ph. D. Student of Polymer Chemistry, Jahad Daneshgahi, University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

The effect of Soxhlet and simple immersion extraction methods on the amount and type of bioactive phenolic compounds of C. arizonica woodknots were studied. Lipophilic and hydrophilic compounds were Soxhlet extracted according to T280 pm-99 standard method with hexane and acetone solvents, respectively.  Also, in the immersion method woodknot samples were dipped in hexane to remove the lipophilic moieties and then treated with ethanol: H2O (1: 9, v/v) solvent to isolate the hydrophilic compounds. Also, an alkaline hydrolysis step with one molar NaOH solution was performed to remove sugar impurities from the ethanolic extract of the immersion method. GC-MS was used to identify the extractives components of different procedures. The results of analysis indicated the efficiency of bioactive components extraction with ethanol: H2O (1: 9, v/v) solvent comparing to acetone procedure. Moreover, the simple immersion method was showed to be a suitable method in extraction of bioactive extractives. Contribution of matairesinol (MR), dienestrol and curumine in the extract of EtOH: H2O were 11.2, 0.4 and 0.9%, respectively. Alkaline hydrolysis led to a partial degradation of phenolics according to the results of GC-MS analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • woodknot
 • bioactive phenols
 • ethanol
 • extraction
 • Soxhlet apparatus
 • Acetone
 • Extractives
[1]. Neacus, M., Eklund, P. C., Sjoholm, R. E., Pietarinen, S. P., Ahotupa, M. O., Holmbom, B. R., and Willfor, S. M. (2007). Antioxidant flavonoids from knotwood of Jack pine and European aspen. Holz Roh Werkst, 65: 1-6.
[2]. Pietarinen, S. P., Willfor, S. M., Ahotupa, M. O., Hemming, J. E., and Holmbom, B. R. (2006). Knotwood and bark extracts: strong antioxidant from waste materials. Wood Science, 52: 436-444.
[3]. Holmbom, B., Echerman, C., Eklund, P., Hemming, J., Nisula, L., Reunanen, M., Sjoholm, R., Sundberg, A., Sundberg, K., and Willfor, S. (2003). Knots in trees-Anew rich source of lignans. Phytochemistry Reviews, 2: 331-340.
[4]. Holmbom, B., Willfor, S., Hemming, J., pietarinen, S., Nisula, L., Eklund, P., and Sjoholm, R. (2007). Knot in trees: A rich source of bioactive polyphenols. In: Materials, chemicals and energy from forest biomass. Eds: Argyropoulos, D., Oxford University press. pp. 350-362.
[5]. Harun, J., and Labosky, P. (1985). Chemical constituents of five northeastern barks. Wood and Fiber Science, 17: 174-280.
[6]. Balaban, M. and Uçar, G. (2005). Extractives and structural components in wood and bark of Endemic Oak Quercus vulcanica Boiss. Holzforschung, 55: 478-486.
[7]. Zhang, Z. S., Li, D., Wang, L. J., Ozkan, N., Chen, X. D., Mao, Z. H., and Yang, H. Z. (2007). Optimization of ethanol- water extraction of lignans from flaxseed. Separation and Purification Technology, 57: 17-24.
[8]. Hosseini Hashemi, Kh. (2007). Identification of chemical compounds within north of Iran's walnut heart wood extractives by GC/MS method. Journal of Agricultural Science, 4: 940-946.
[9]. Abdulkhani, A., Mirkhandan, N., Sedaghat, A., and Mirshokrai, S. A. (1392). Chemical characterization of ziziphus spina Christi wood extractives using Gas Chromatography/ Mass Spectroscopy technique. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 75-84.