کنترل تورم خاک بستر جاده‌های‌ جنگلی با استفاده از مواد پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ‌مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

با اینکه خاک به‌عنوان مصالح بستر بسیاری از سازه­ها مطرح است، برخی خاک‌ها مشکلاتی در سازه‌ها از جمله جاده‌ ایجاد می‌کنند. این خاک‌ها با جذب رطوبت متورم شده و با از دست­دادن آب منقبض می­شوند. تغییرات رطوبت این خاک­ها سبب تغییر حجم آن­ها و در نتیجه اعمال فشار به لایۀ روسازی و در نهایت تخریب جاده می­شود. این امر نشان­دهندۀ اهمیت بررسی‌های لازم برای به­کارگیری روش‌هایی به‌منظور کاهش پتانسیل تورمی این‌گونه خاک­هاست که با وجود اهمیت موضوع، تاکنون مطالعه­ای در این زمینه در جاده­های جنگلی صورت نگرفته است. به­همین دلیل در این پژوهش تأثیر مواد پلیمری بر کنترل تورم خاک به‌عنوان مصالح جاده­های جنگلی بررسی شد. آزمایش‌های تراکم، تورم و فشار تورمی روی خاک شاهد و نمونه­های تیمارشده با درصدهای متفاوت مادۀ پلیمری RPP (019/0، 04/0 و 06/0درصد) صورت گرفت. به­منظور انجام آزمایش تورم و فشار تورمی، نمونه­ها با رطوبت بهینۀ حاصل از آزمایش تراکم تهیه و به‌ شیوۀ تراکم استاتیکی متراکم و سپس به دستگاه تحکیم منتقل شدند. با توجه به نتایج تست­های آزمایشگاهی به­دست‌آمده از این پژوهش افزودن مادۀ پلیمری RPP می­تواند سبب کاهش تورم و فشار تورمی خاک شود؛ به­طوری که با افزایش درصد مادۀ RPP، پتانسیل تورم و فشار تورمی خاک با شدت بیشتری کاهش می­یابد. در نتیجه مادۀ RPP می­تواند گزینه‌ای برای رفع مشکل تورم­زایی خاک­های جنگلی باشد، اما باید بررسی‌های اقتصادی، فنی تکمیلی و مقایسه‌ای در این مورد به‌عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SwelliSwelling Control of Forest Road Bed Soil by Polymeric Materials

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Musavi 1
  • Ehsan Abdi 2
1 Phd Student of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Forestry, University of Tehran. Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Soil is known as the base material for many structure, on the other hand, some soils cause problems for some structures such as roads. Some types of soils absorb moisture and swell then they may shrink when losing water. The changes of moisture in these soil samples cause changes their volume and pressure to layers of the pavement and eventually leads to destruction of roads. Therefore, it is necessary to assess and study methods to improve the swelling properties of these soils. Unfortunately no study has been conducted in this field in forest environment yet. In this study the effect of RPP as a polymer stabilization for controlling swelling of forest soils was investigated. Compaction tests, swelling potential and swelling pressure on the soil samples treated with different percentages of RPP (0/019, 0/04 and 0/06%) were conducted. In order to test swelling potential and swelling pressures, samples were prepared with optimum moisture determined by compaction test and were compressed by static compaction method and then moved to consolidate apparatus. According to the results of this study, adding of RPP can decrease swelling potential and swelling pressures of soil slightly and to achieve better results the percentage of RPP, should be increased. The results showed that RPP may be an alternative for swelling control of soil in forest roads but economic and technical studies are needed to determine the mechanism for stabilization and evaluating their performance in field conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Consolidation apparatus
  • swelling properties
  • Swelling control
  • RPP material
  • Forest roads
 
[1]. Nelson, J. D., and Miller, D.J. (1992). Expansive soils: Problems and practice in foundation and pavement engineering, Wiley, New York. Ramana, K V. Humid tropical expansive soils of Trinidad. Their geotechnical properties and areal distribution. Engineering Technology, 34: 27-44.
[2]. Chen, F.H., and Ma, G.S., (1987). Swelling and shrinkage behavior of expansive clays. Proceedings of the 6th International Conference on Expansive Soils, pp. 127-129.
[3]. Stoltz, G., Cuisinier, O., and Masrouri, F. (2012). Multi-scale analysis of the swelling and shrinkage of a lime-treated expansive clayey soil. Applied Clay Science, 61: 44-51.
[4]. Dash, S., and Hussain, M. (2012). Lime stabilization of soils: Reappraisal. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 24(6): 707-714.
[5]. Maher, MH., and Gray, DH. (1998). Static response of sand rein forced with randomly distributed fibers. Journal of Geotechnical Engineering, 116(11): 1661-1677.
[6]. Guney, Y., Sari D, Cetin. M., and Tuncan, M. (2007). Impact of cyclic wetting-drying on swelling behavior of lime-stabilized soil. Journal of Building and Environment, 42: 681–688.
[7]. Bell, F.G. (1996). Lime stabilization of clay minerals and soils. Engineering Geology, 42: 223–237.
[8]. Sirivitmaitrie, C., Puppala, A., Chikyala, V., Saride, S., and Hoyos, L. (2008). Combined lime and cement treatment of expansive soils with low to medium soluble sulfate levels. The Geo Congress: Geosustainability and Geohazard Mitigation, Louisiana, 646-653, USA.
[9]. Primusz, P., Peterfalvi, J., Koaztka, M., and Marko, G. (2009). Bearing capacity of lime-stabilized soils. Forest constructions in the country and their recreational use. Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Zvolen: Katedra lesníckych stavieb a melioracií, Zvolene, 96-101.
[10]. Thyagaraj, T., Rao, S.M., Suresh, P.S., and Salini, U. (2012). Laboratory studies on stabilization of an expansive soil by lime precipitation technique. ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, 24(8): 1067-1075.
[11]. Turner, J.P. (1997). Evaluation of western coal fly ashes for stabilization of low-volume roads. Proceedings of the Symposium on Testing Soil Mixed with Waste or Recycled Materials, LA. USA, 157-171.
[12]. Kolias, S., Kasselouri-Rigopoulou, V., and Karahalios, A. (2005). Stabilization of clayey soils with high calcium fly ash and cement. Cement and Concrete Composites, 27: 301–313.
[13]. Seze, A., Inan, G., Yilmaz, HR., and Ramyar, K. (2006). Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay. Bulding and Environment, 41: 150-155.
[14]. Senol A., Edil, TB., Bin-Shafique, MS., Acosta, HA., and Benson, CH. (2006). Soft subgrades' stabilization by using various fly ashes. Resources Conservation and Recycling, 46: 365-376.
[15]. Jiang, H., Cai, Y., and Liu, J. (2010). Engineering properties of soils reinforces by short discrete polypropylene fiber. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 22(12): 1315-1322.
[16]. Inyang, H., Bae, S., Mbamalu, G., and Park, S. (2007). Aqueous polymer effects on volumetric swelling of Na-Montmorillonite. Journal of Materials in Civil Engineering, 19(1): 84–90.
[17]. Shirsavkar, SS., and Koranne, S. (2010). Innovation in road construction using natural polymer. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 15: 1614-1624.
[18]. Vyas, S., Phougat, N., Sharma, P., and Ratnam, M. (2011) .Stabilization of dispersive soil by blending polymers. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 4(6): 42-54.
[19]. Faisal, A., (2012). Stabilization of residual soil using liquid chemical. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 17: 115-126.
[20]. Brandon, TL., Brown, JJ., Daniels, W L., DeFazio, T L., Filz, G M., Mitchell, JK., Musselman, J., and Forsha, C. (2009). Rapid stabilization/polymerization of wet clay soils: literature review. Defense Technical Information Center, Virginia.
[21]. Hu, WJ., Shang, QS., Liu, ST., Zhao, ZZ., Fan, ZJ., Gao, XC., Chang, Y., Zhang, Y., and Ou., QC. (2007). The application technology of road packer solidified limestone soil. Proceedings of the 1th International Conference on Transportation Engineering. Chengdu, China, 692-697.
[22]. ASTM (1992). In: Annual Book of ASTM Standards, 04.08, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.