بررسی برخی خصوصیات خاک و مشخصات کمّی کُنار (Ziziphus spina- christi L. Desf) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب‌غربی ایران، مطالعۀ موردی: استان‌های خوزستان و بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

3 کارشناس پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

4 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، نور، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی برخی خصوصیات کمّی کنار و ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک در توده‌های جنگلی طبیعی آن، نخست 10 تودۀ طبیعی از این گونه که از نظر اقلیمی و فرم زمین وضعیت نسبتاً مشابهی داشتند انتخاب شد. سپس ارتفاع از سطح دریا، قطر یقۀ قطورترین جست و ارتفاع کل کنار در قطعات نمونۀ ده‌آری و بررسی تجدید حیات دانه‌زاد این گونه در ریزقاب‌های یک‌آری دایره‌ای صورت گرفت. در هر قطعه نمونه، به‌منظور بررسی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک، نمونه‌برداری خاک از سه عمق 0- 30، 31- 50 و 51- 70 سانتی‌متری انجام گرفت. برای مقایسۀ مشخصات کمّی از آزمون‌های t-student، تجزیۀ واریانس یکطرفه و دانکن و به‌منظور بررسی ویژگی‌های خاک از آنالیز خوشه‌ای و تجزیۀ مؤلفه‌های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تأثیر معنی‌داری بر قطر و ارتفاع کنار ندارد. ارتفاع کل درختان کنار در رویشگاه‌های مختلف نیز فاقد اختلاف معنی‌دار بود. همچنین هرچند 60 درصد رویشگاه‌های کنار مورد بررسی در هر سه عمق خاک، تنها با درصد شن همبستگی داشتند، کمترین قطر یقه نیز در همین رویشگاه‌ها مشاهده شد. کنار در رویشگاه‌هایی که در لایه‌های سطحی با نیتروژن، کربن آلی و هدایت الکتریکی و در عمق با سیلت و رس همبستگی داشتند، از بیشترین قطر یقه برخوردار بود. بنابراین توصیه می‌شود به‌منظور افزایش موفقیت در استقرار کنار، چنین رویشگاه‌هایی برای جنگلکاری برگزیده شوند.

         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Soil and Quantitative Characteristics of Christ's thorn (Ziziphus spina christi L. Desf.) in Natural Sites of South West of Iran (Case study: Khouzestan and Booshehr provinces)

نویسندگان [English]

  • Pedram Ghadiripour 1
  • Khosro Sagheb Talebi 2
  • Mohammad Hassan Saleheh Shushtari 3
  • Omid Esmailzadeh 4
1 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
2 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
3 Research Expert, Khouzestan Agricaltural and Natural Resources Research Center, Ahvaz, I.R. Iran
4 Assistant Professor, University of Tarbit Modares, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Noor, I.R. Iran
چکیده [English]

In order to investigate some silvicultural and soil physico-chemical characteristics of Christ's thorn (Ziziphus spina christi L. Desf.) natural stands, ten natural stands of the tree species which have similar climate and aspects were selected and altitude from sea level (ASL), the thickest sprout collar diameter (TSCD) and total tree height (TH) of the tree species were measured in 1000 m2 circular main plots. Seedling regenerations of the species were counted in 100 m2 circular microplots. We sampled soil from three depths of 0-30, 31-50 and 51-70 cm for studying on soil physico-chemical properties in each main plot. To compare means of tree quantitative characteristics, t-student, ANOVA and Duncan and for soil studying, CA and PCA were used. The results showed that TSCD and TH hadn't significant differences in two levels of ASL. Although there were an exclusive correlation between presence of the species and sand percent of all three layers of soil in around 60% of Christ's thorn sites, the minimum TSCD were recorded in the sites too. Christ's thorn had the maximum TSCD in sites correlated with N, OC and EC in shallow and percent of silt and clay in deep layers of soil. So for increasing success of Christ's thorn plantations we suggest such sites are selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tree height
  • soil
  • Khouzestan
  • collar diameter
  • Ziziphus spina-christi
  • PCA
 
[1]. Zohrevandi, A.A., Sagheb Talebi, Kh., Pourreza, M., Khanhasani, M., and Khodakarami, Y. (2012). Natural Ecosystem of Iran, 2(2):53-62.
[2]. Bordbar, K., Sagheb Talebi, Kh., Hamzehpour, M., and Joukar, L. (2010). Site demands of uneven-aged oak forests (Quercus brantii Lindl) in Fars province, Iran. In: proceeding of 21st Century forestry: Integrating ecologically based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests. September 23-30, Ljubljana, Slovenia, p. 87.
[3]. Talebi, M., Sagheb-Talebi, Kh., and Jahanbazi, H. (2006). Site demands and some quantitative and qualitative characteristics of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.) in Chaharmahal & Bakhtiari Province (western Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14 (1): 67-79.
[4]. Sharafieh, H., and Sagheb-Talebi, Kh. (2012). Investigation on some silvicultural and habitat characteristics of Quercus macranthera F. & M. at Semnan Province of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20 (3): 429-443.
[5]. Mehdifar, D., and Sagheb-Talebi, Kh. (2006). Silvicultural characteristics and site demands of Gall Oak (Quercus infectoria Oliv.) in Shineh, Lorestan province Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14 (3): 193-206.
[6]. Salarian, A., Mataji, A., and Iranmanesh, Y. (2009). Investigation on site demand of Almond (Amygdalus scoparia Spach.) in Zagros forests (Case study: Karebas site of Chaharmahal and Bakhtiari province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16 (4): 528-542.
[7]. Ebrahimi, E.A., Sagheb Talebi, Kh., and Gorji Bahri, Y. (2004). Site demands of False Walnut (Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.) in "Vaz" experimental forest of Mazandaran province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 12(4): 481-507.
[8]. Sohrabi, S.R., Sagheb-Talebi, Kh., and Khademi, K. (2009). Site demands and some silvicultural characteristic of Caucasian false walnut (Pterocarya fraxinifolia Spach.) in Lorestan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16 (3): 343-353.
[9]. Pourmajidian, M.R., and Moradi, M. (2009). Investigation on the site and silvicultural properties of Juniperus excelsa in natural forests of Ilan in Qazvin province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17 (3): 475-487.
[10]. Rostamikia, Y., Imani, A.A., Fattahi, M., and Sharafi, J. (2010). Site demands, quantitative and qualitative characteristics of wild pistachio in Khalkhal forests. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17 (4): 489-499.
[11]. Mozaffarian, V. (1999). Fora of Khuzestan, Research Center of Natural Resources and Animal Husbandry of Khuzestan press. Ahvaz.
[12]. Sabeti, H. (1976). Forests, Trees and Shrubs of Iran. Ministry of Information and Tourism Press, Tehran.
[13]. Assareh, M.H., (2008). Biological characteristics of Christian thorn trees in Iran and description of other Ziziphus species. Research Institute of Forest and Rangelands press, Tehran.
[14]. Saied, A.S., Gebauer, J., and Hammer, K. (2008). Ziziphus spina-christi (L.) Willd.: A multipurpose fruit tree. Genet. Resour. Crop Evolution, 55: 929-937.
[15]. Sohail, M., Saied, A.S., Gebauer, J., and Buerkert, A. (2009). Effect of NaCl salinity on growth and mineral composition of Ziziphus spina-christi (L.) Willd. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 110 (2): 107-114.
[16]. Shaltout, K.H., and Mady, M.A. (1993). Current situation of the raudha's woody plant populations in the central Saudi Arabia. Feddes Repertorium, 104: 503-509.
[17]. Sadeghi, S.M. (1995). A study of some ecological characteristics of three genus of Ziziphus spp. in Bushehr province. M.Sc thesis in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj.
[18]. Ghadiripour, P., Sagheb Talebi, Kh., and Saleheh Shushtari, M.H. (2012). Site demands of Ziziphus spina-christi and Dalbergia sissoo in Khouzestan province, Final report of research plan. Agriculture and Natural Resources Research Center of Khouzestan province, Ahvaz.
[19]. Khosrotehrani, Kh., (1988). Generalities of Iran Stratigraphy and Type Section of Formations. University of Tehran press, Tehran.
[20]. Zobeiri, M. (2002). Forest Biometry. University of Tehran press, Tehran.
[21]. Moghaddam, M.R. (2001). Quantitative Plant Ecology. Tehran University press, Tehran.
[22]. McNab, W.H., Browning, S.A., Simon, S.A., and Fouts. P.E. (1999). An unconventional approach to ecosystem unit classification in western North Carolina, USA. Forest Ecology and Management, 114: 405-420.
[23]. Mesdaghi, M. (2005). Plant Ecology, Mashhad Jahade Daneshgahi press, Mashhad.
[24]. Xu, X.L., Ma, K.M., Fu, B.J., Song, C.J., and Liu, W. (2008). Relationships between vegetation and soil and topography in a dry warm river valley, SW China. Catena, 75: 138-145.
[25]. Lin, C.T., Li, C.F., Zelený, D., Chytrý, M., Nakamura, Y., Chen, M.Y., Chen, T.Y., Hsia, Y.J., Hsieh, C.F., Liu, H.Y., Wang, J.C., Yang, S.Z., Yeh, C.L., and Chiou, C.R. (2012). Classification of the High-Mountain Coniferous Forests in Taiwan. Folia Geobotanica, 47: 373-401.
[26]. Roodi, Z., Jalilvand H., and Esmaeilzadeh, O. (2012). Identification of ecological plant species groups of sisangan reserve Buxus Hyrcana forest park and studying their relationship with soil properties. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 19 (2): 1-21.
[27]. Ghobadian, A. (1971). Pedology of Arid and Semi-arid Zones, Jondi Shapur University press, Ahvaz.
[28]. Goor, A.Y., and Banery, (1968). Forest Tree Planting in Arid Zones, The Ronald press company, New York.
[29]. Ghasemi, A., Hydari, H., Fakhri, F., Azadfar, D., and Sadeghi, S.M. (2009). Evaluation of the effect of flood spreading on some arid zone plants species with respect to the physico- chemical properties of desert soils (A case study, Bushehr province). Iranian Journal of Range and Desert Research, 16 (3): 362-374.
[30]. Sjöholm, H., Reynders, Mr M. I., and Ffolliott, P. (1989). Arid zone forestry: A guide for field technicians, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
[31]. Marvie Mohadjer, M. (2005). Silviculture, Tehran University press, Tehran.