مقایسۀ روش کازاگرانده و مخروط نفوذ در تعیین حد روانی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ‏مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

بر اساس میزان رطوبت، رفتار خاک ریزدانه به چهار حالتِ جامد، نیمه‌جامد، خمیری، و روانی تقسیم می‏شود. روش‏های تعیین حد روانی خاک ـ به‌عنوان شاخصی مهم در طبقه‏بندی و ظرفیت‏سنجی خاک ـ برای استفاده به‏عنوان مصالح و بستر جاده شامل استفاده از دستگاه کازاگرانده و مخروط نفوذ است. در پژوهش‏های انجام‌شده در جنگل فقط از دستگاه کازاگرانده استفاده شده و تجربه‏ای در مورد مخروط نفوذ وجود ندارد. از آنجا که صحت نتایج دستگاه کازاگرانده ارتباطی تنگاتنگ با تجربۀ کاربر دارد و این تأثیر در مورد مخروط کمتر است، در این پژوهش دو روش تعیین حد روانی خاک با یکدیگر مقایسه شد. برای مقایسه، دو نمونه خاک از بخش پاتم و نمخانۀ جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه و سپس آزمایش حد روانی با استفاده از دو دستگاه با 4 بار تکرار بر روی هر نمونه انجام شد. نتایج آزمایش‏ها نشان داد که حد روانی در نمونۀ تهیه‌شده از بخش پاتم نزدیک به 50 است و اندکی تفاوت در برآورد حد روانی خاک باعث تغییر در طبقۀ خاک می‏شود و تفاوت بین دو روش از نظر فنی معنی‏دار است، اما در نمونة بخش نمخانه حد روانی در مرز نبود و با اندکی تفاوت، تغییری در کلاسة خاک رخ نداد. مقایسۀ ضریب تغییرات دو روش نشان‏دهندۀ دقت بالاتر روش مخروط بود، اما دربارة صحت روش‏ها نمی‏توان اظهارنظر کرد. در پایان پیشنهاد می‏شود قبل از استفاده از روش کازاگرانده تعدادی پیش‏آزمایش برای کسب تجربۀ کار با دستگاه انجام و سپس آزمایش‌های اصلی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Liquid Limit Value Determined Using the Casagrande and Cone Penetrometer

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Musavi 1
  • Ehsan Abdi 2
1 M.Sc., Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Forestry, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Depending on the moisture contents, the soil behavior is revealed as solid, semisolid, plastic and liquid states. Liquid limit is an important property of fine-grained soils and Casagrande and cone penetrometer are two different methods employed for the determination of liquid limit of the soil. In forest environment, the Casagrande method is the classic method for liquid limit determination, but cone penetrometer method was not tested yet. The result of Casagrande method is related to user experience, for this end, this study was carried out to verify the differences between the two techniques for liquid limit determination. Casagrande and cone penetrometer liquid limit tests (each test repeated 4 times) were conducted using on 2 soil samples obtain from Patum and Namkhaneh district of educational and experimental forest of the University of Tehran in northern Iran. The results show liquid limit for Patum sample was near 50 and soil classes could change by a little differences in the assessment of liquid limit and the difference between the two methods is significant, but liquid limit for Namkhaneh was not near the edge and little differences in the result could not lead to change the soil classes. Comparison of coefficient variation values between two method showed that the cone penetrometer method have higher precision than Casagrande method. Finally, it is suggested that in casagrande method, before main test, some per experiment should be performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Casagrande
  • coefficient of variation
  • Cone penetrometer
  • liquid limit
  • precision
[1]. Ebnjalal, R., and Bajestan, S.B. (2004). Theoretical and Practical Principles of Soil Mechanics. Shahid Chamran University Press. 4th Ed. Ahvaz. 816 pp.
[2]. Rahimi, H. (2005). Soil Mechanics. Science and Technology Press. 1th Ed. Tehran. 624 pp.
[3]. Behnia, K., and Tabatabaei, A.M. (2007). Soil Mechanics. University of Tehran Press. 12th Ed. Tehran, 500 pp.
[4]. Tabatabaei, A.M. (2010). Road Pavement. Center for Academic Publishing. 8th Ed. Tehran. 500pp.
[5]. Majnounian, B., and Sadeghi, R. (2005). Determination of optimum lime percent content for forest road soils stabilization and treatment in Namkhaneh District of Kheiroodkenar Research Forest. Iranian Journal of Natural Resources, 57(4): 653-673.
[6]. Majnounian, B., Shoja, R., and Sobhani, H. (2008). Study of mechanical characteristics of the forest soil in Gorazboon district. Kheyrood kenar forest, to be used in road construction and harvesting operations. Iranian Journal of Natural Resources, 60(1): 537-544.
[7]. Abdi‎,‎ E., Majnonian‎,‎ B., Rahimi, H., Zobeiri‎,‎ M., Mashayekhi‎,‎ Z., and Yosefzade‎,‎ H. (2010). A comparison of root distribution of tree hardwood species grown on a hillside in the caspian forest Iran‎.Journal of Forest Research‎, 15‎,‎15‎,‎107‎-‎99.
[8]. Estabragh, A.R., Beytolahpour, I., and Javadi, A.A. (2011). Effect of resin on the strength of soil-cement mixture. Journal of material in Civil Engineering, 23(7), 969-976
[9]. Estabragh, A.R., Namdar, P., and Javadi, A.A. (2012). Behavior of Cement-stabilized clay reinforced with nylon fiber. Geosynthetic International, 19(1): 85-92.
[10]. Estabragh, A.R., Pereshkafti, M.R.S., Parsaei, B., and Javadi, A.A. (2013). Stabilized expansive soil behavior during wetting and drying.International Journal of Pavement Engineering, 14(4): 418-427.
[11]. Sherwood, P.T. (1970). The reproducibility of the results of soil classification and compaction tests. Road Research Laboratory Report No. LR 339.
[12]. Das, B.M. (1983). Advanced Soil Mechanic. Mc Graw Hill. NewYork. 450 pp.
[13]. Clayton, C.R., Matthews, M.C., and Simons, N.E. (1995). Site Investigation. Second edition. 250 pp.