پتانسیل مقاومت به استرس غرقابی در ژرم پلاسم گلابی وحشی (Pyrus boisseriana Buhse.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 دکتری جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

4 دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

5 کارشناس ‏ارشد جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

ژرم‌پلاسم وحشی گونه‏های گیاهی به‌واسطة اکتساب سازگاری در سطح ژن تا خصوصیات ظاهری، سازگاری مقبولی به انواع تنش‏های محیطی نشان می‏دهند که استفاده از آن‌ها در جنگل‌کاری‏ها، کشاورزی، و باغداری مورد توجه قرار می‌گیرد. در این پژوهش، با تکیه بر مطالعة زنده‏‏مانی، رشد، زیست‏توده، و تغییرات فیزیولوژیکی نهال‏های گلابی وحشی، پتانسیل این گونه، به‌عنوان پایک در باغ‏هایی که به‌طور متناوب تحت تأثیر شرایط غرقابی قرار می‏گیرند، بررسی شد. بدین‌ترتیب نهال‏های گلابی در طرحی کاملاً تصادفی و دو سطح غرقابی (15 روز غرقاب و به دنبال آن 15 روز زهکشی) و شاهد به مدت 30 روز بررسی شدند. نتایج نشان داد که غرقابی باعث کاهش زنده‏مانی و رویش قطری و ارتفاعی نهال‏ها شده است. همچنین مشخص شد که غرقابی پس از 7 روز باعث کاهش شدید پارامترهای فیزیولوژیک از جمله هدایت روزنه‏ای، فتوسنتز، و میزان تعرق شده است و این روند کاهشی تا 15 روز بعد از شرایط غرقاب ادامه داشت تا اینکه بعد از زهکشی، مشخصه‏های فیزیولوژی شروع به بازیابی کردند. همچنین غرقابی باعث کاهش زیست‏تودة قسمت‏های گوناگون نهال شده است. ثبت مقادیر ناچیز پارامترهای فتوسنتز در روز پانزدهم از تنش، حاکی از آن است که ژرم‌پلاسم وحشی گلابی می‏تواند در باغ‌هایی که به‏طور متناوب 15 روز تحت شرایط غرقاب هستند مورد توجه قرار بگیرد. در صورت ادامة شرایط غرقاب بیش از 15 روز مرگ گیاه حتمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of Tolerance in Germplasm of Wild Pear under Flooding Stress

نویسندگان [English]

  • ali Sattarian 1
  • Ghasemali Parad 2
  • Mehrdad Zarafshar 3
  • Moslem Akbarinia 4
  • seyed farid Ghafari 5
1 Associate Professor, Department of Forestry, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, I.R. Iran
2 PhD Candidate, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, I.R. Iran
3 PhD, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University Noor, I.R. Iran
4 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University Noor, I.R. Iran
5 M.Sc, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University Noor, I.R. Iran
چکیده [English]

Wild plant germplasm possesses useful adaptive strategies. Wild plant species, for example, are resistant to biotic and abiotic stress and can be used for reforestation, agriculture, and horticulture. We surveyed the potential of wild pear to resist flooding. We looked at survival, growth, biomass, and several physiological variables. The rootstocks of wild pear are candidates for planting in orchards that experience periodic flooding. For this purpose, we conducted a completely randomized design with two flooding treatments: 1. 15 days flooding plus 15 days recovery and 2. control, for a 30 day experimental period. The results showed no discernible effects of flooding on survival, height, and diameter. Nevertheless, seven days of flooding had negative and extensive effects on photosynthesis, transpiration, and stomatal conductance. This trend continued until the fifteenth day. Photosynthesis, however, recovered 15 days after the flooding. In addition, plant biomass was negatively affected by flooding. Cessation of photosynthesis after 15 days of flooding proves that the wild pear can be used as rootstock in areas prone to flooding for up to 15 days. If the flooding continues, however, the plant will eventually die.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Height growth
  • photosynthesis
  • Stomatal conductance
  • Vitality
[1]. Rubstov, G.A. (1944). Geographical distribution of the genus Pyrus and trends and factors in its evolution. The American Naturalist, 78(777): 358–366.
[2]. Sabeti, H. )2006(. Trees and Shrubs Species of Iran. 2th Ed., Yazd University Press, Iran.
[3]. Schaffer, B., and Ploetz, R.C. (1989). Net gas exchange as a damage indicator for phytophthora root rot of flooded and nonflooded Avocado. HortScience, 24(4): 653-655.
[4]. Basra, A. S., and Basra, R. K. (1999). Mechanisms of Environmental Stress Resistance in Plants,2th Ed., Cambridge University Press, Cambridge, pp 10-101.
[5]. Bohnert, H.J., Nelson, D.E., and Jensen, R.G. (1995). Adaptation to environmental stresses. Plant Cell, 7: 1099-1111.
[6] Kozlowski, T.T. (1997). Responses of Woody Plants to Flooding and Salinity. Tree Physiology Monograph. Heron Publishing, Victoria, Canada.
[7] Visser, E.J.W., Voesenek, L.A.C.J., Vartapetation, B.B., and Jackson, M.B. (2003). Flooding and Plant Growth. Annals of Botany, 91(2). 107-109.
[8] Higa, M., Moriyama, T., and Ishikawa, S. (2011). Effects of complete submergence on seedling growth and survival of five riparian tree species in the warm-temperate regions of Japan. Journal of Forest Research, 17(2): 129-136.
[9] Kozlowski, T.T., and Pallardy, S.G. (2002). Acclimation and adaptive responses of woody plants to environmental stresses. Botanical Review, 68(2): 270-334.
[10] Bacanamwo, M., and Purcell, L.C. (1999). Soybean root morphological and anatomical traits associated with acclimation to flooding. Crop science, 39(1): 143-149.
[11] Xiaoling, L., Ning, L., Jin, Y., Fuzhou, Y., Faju, C., and Fangqing, C. (2011). Morphological and photosynthetic responses of riparian plant Distylium chinense seedlings to simulated autumn and winter flooding in three Gorges reservoir region of the Yangtze River, China. Acta Ecologica Sinica, 31(1): 31-39.
[12] Du, K., Xu, L., Wu, H., Tu, B., and Zheng, B. (2012). Ecophysiological and morphological adaption to soil flooding of two poplar clones differing in flood-tolerance. Flora, 207(2): 69-106.
[13] Farmer, J.W., and Pezeshki, S.R. (2004). Effects of periodic flooding and root pruning on Quercus nuttallii seedling. Wetlands Ecology and Management, 12(3): 205-214.
[14] Anderson, P.H., and Pezeshki, S.R. (1999). The effect of intermittent flooding on seedling of three forest species. Photosynthetica, 37(4): 543-552.
[15] Domingo, R., Perez-Poster, A., and Ruiz-Sanchez, M.C. (2002). Physiological responses of apricot plants grafted on two different rootstocks to flooding conditions. Journal of Plant Physiology, 159(7): 725-732.
[16] Syvertsen, J.P., Zablotowicz, R.M., and Jr.Smith, M.L. (1983). Soil temperature and flooding effects on two species of citrus. I. Plant growth and hydraulic conductivity. Plant and Soil, 72(1): 3-12.
[17] Phung, J.T., and Knipling, E.B. (1976). Photosynthesis and transpiration of citrus seedlings under flooded conditions. Hortscience, 11(2). 131-133.
[18] Pezeshki, S.R., Anderson, P.H., and Jr Shields, F.D. (1998). Effects of soil moisture regimes on growth and survival of black willow (Salix nigra) posts (cuttings). Wetlands, 18(3): 460-470.
[19] Akbari Mousavi, Z., and Saadat, Y. A. (2006). Breaking dormancy and germination of wild pear (Pyrus spp) seeds. Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 14(2): 92-104
[20] Li, S., Martin, L.T., Pezeshki, S.R., and Jr Shields, F.D. (2005). Responses of black willow (Salix nigra) cuttings to simulated herbivory and flooding. Acta Ecologica, 28(2): 173-180.
[21] Yang, Y., Liu, Q., Han, C., Qiao, Y.Z., Yao, X.Q., and Yin. H.J. (2007). Influence of water stress and low irradiance on morphological and physiological characteristics of Picea asperata seedlings. Photosynthetica, 45(4): 613-619.
[22] Kozlowski, T.T. (2002). Physiological ecological impacts of flooding on riparian forest ecosystems. Wetlands, 22(3): 550-561.
[23] Vreugdenhil, S.J., Kramer, K., and Pelsma, T. (2006). Effects of flooding duration, frequency and -depth on the presence of saplings of six woody species in north-west Europe. Forest Ecology and Management, 236(1): 47-55.
[24] Mommer, L., Lenssen, J.P.M., Huber, H., Visser, E.J.W., and Kroon, H.A. (2006). Ecophysiological determinants of plant performance under flooding: a comparative study of seven plant families. Journal of Ecology, 94(6): 1117-1129.
[25] Glenz, C., Schlaepfer, R., Iorgulescu, I., and Kienast, F. (2006). Flooding tolerance of Central European tree and shrub species. Forest Ecology and Management, 235: 1-13.
[26] Nickum, M.T., Crane, J.H., Schaffer, B., and Davies, F.S. (2010). Reponses of mamey sapote (Pouteria sapota) trees to continuous and cyclical flooding in calcareous soil. Scientia Horticulturae, 123: 402-411.
[27] Nash, L.J., and Graves, W.R. (1993). Drought and flood stress effects on plant development and leaf water relations of five taxa of trees native to bottomland habitats. Journal of the American Society for Horticultural Science, 118: 845-850.
[28] Ghanbary, E., Tabari, M., and Sadati, E. (2011). Growth characteristics of Populus deltoides seedlings under flood stress. Journal of Plant Biology, 3(10): 47-47.
[29] Sadati, S.E., Tabari, M., Assareh, M.H., Heidari Sharifabad, H., and Fayaz, P. (2011). Response of Populus caspica bornm. Seedlings to flooding. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(3): 340-355.
[30] Yamamoto, F., Sakata, T., and Terazawa, K. (1995). Physiological, morphological and anatomical responses of Fraxinus mandshurica seedlings to flooding. Tree Physiology, 15(11): 713-719.
[31] Iwanaga, F., and Yamamoto, F. (2007). Growth, morphology and photosynthetic activity in flooded Alnus japonica seedlings. Journal of Forest Research, 12(3): 243-246.
[32] Gimeno, V., Syvertsen, J.P., Simon, I., Nieves, M., Diaz-Lopez, L., Martinez, V., and Garsia-Sanchez, F. (2012). Physiological and morphological responses to flooding with fresh or saline water in Jatropha curcas. Environmental and Experimental Botany, 78(1): 47-55.
[33] Ghanbary, E., Tabari, M., González, E., and Zarafshar, M. (2012). Morphophysiological responses of Alnus subcordata (L.) seedlings to permanent flooding and partial submersion. Journal of Environmental Science, 4(3): 1211-1222. 
[34] Ismail, M.R., and Noor, K.M. (1996). Growth and physiological processes of young starfruit (Averrhoa carambola L.) plants under soil flooding. Scientia Horticulturae, 65(4): 229-238.
[35] Nunez-Elisea, R., Schaffer, B., Fisher, J.B., Colls, A.M., and Crane, J.H. (1999). Influence of flooding on Net CO2 assimilation, growth and stem anatomy of Annona species. Annals of Botany, 84(1): 771-780.
[36] Beckman, C., Perry, R.L., and Flore, J.A. (1992). Short-term flooding affects gas exchange characteristics of containerized sour cherry trees. Hortscience, 27(12): 1297-1301.
[37] Hasanzadeh Gorttapeh, A., and Ghiyasi, M. (2008). Waterlogging and that’s Effect on Plant Ecophysiology. 1th Ed., Jahad University of Orumieh Press, 113 p.