ارائۀ مدل‏های حجم، ارتفاع و تولید چوب در گونۀ راش بر اساس تغییرات حجمی و تعداد در یک دورۀ نه‌ساله (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

گونۀ راش شرقی حدود یک‌سوم از وسعت و به همین نسبت حجم سرپا را در توده‏های آمیخته و تا حدودی خالص جنگل‏های شمال ایران در بر می‏گیرد. برای ادارۀ این جنگل‌ها و بهره‌برداری بهینه و پایدار از آن‏‏ها آگاهی از اطلاعات اساسی مانند موجودی جنگل (حجمی و تعداد)، تولید، پراکنش تعداد در طبقات قطری، رابطۀ قطر ـ ارتفاع، قطر ـ حجم، و مدل‏های تولید چوب ضروری است، در این تحقیق که در بخش گرازبن انجام شد، با استفاده از قطعات نمونۀ دائم، رویش حجمی و تعداد درختان تودۀ جنگلی اندازه‏گیری و محاسبه شد. همچنین، رابطۀ قطر ـ ارتفاع و قطر ـ حجم به‌دست آمد. نتایج نشان داد که تعداد کل راش در کل بخش در سال 1382 برابر با 70777 اصله درخت، و در سال 1391 برابر با 71567 اصله درخت است. میانگین تعداد در هکتار گونۀ راش در کل بخش گرازبن در سال 1382 برابر با 3/92 اصله و در سال 1391 برابر با 8/93 اصله در هکتار است. موجودی حجمی راش از 192 سیلو در هکتار در سال 1382 به 197 سیلو در هکتار در سال 1391 رسیده است. رویش تعداد کل بخش در طول دوره برابر با 3/1162 اصله درخت و کل رویش حجمی سالانه در کل بخش برابر با 1/1153 سیلو است. مدل پرودن مدلی مناسب برای رابطۀ قطر ـ ارتفاع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volume, Height and Wood Production Modeling using the Changes in a Nine Years Rotation (Case Study: Gorazbon District in Kheyroud Forest, North of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bayat 1
  • Manouchehr Namiranian 2
  • Mahmoud Zobeiri 2
1 Ph.D. in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

The oriental beech constitute one third of northern forests area and stocking volume in the north of
Iran. These stands obseve in pure and mixed. In order to properly management which guarantee
sustained yield, it is crucial to collect basic information including stocking (volume and stem number),
tree growth, diameter distribution pattern, diameter-height relationship, diameter-volume relationship
and models estimating wood production. This study carried out in the Gorazbon district in Kheirud
forest with an area around 934.24 ha.Volume increment and stem number were measured directly
using permanent sample plots. A steady state variable of DBH used for estimation of tree height and
volume. Wood production was estimated by wood production models. Results showed that, with a
fraction of 31% of all individuals, beech allocated 57% of standing volume in the Gorazbon district.
The total stem number of beech trees were 70777 and 71567 in the years 2003 and 2012 respectively.
Mean stem number of beech was 9203 and 9308 tree per ha in the years 2003 and 2012 respectively.
Standing volume of the species was increased from 192 sylv per ha in 2003 to 197 sylv per ha in 2012.
Total stem number increment and total volume increment were 116203 stem and 115301
sylv,respectively. Analysis showed the Prodan model as a best fit to DBH-height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frequency
  • Gorazbon district models
  • Oriental beech
  • permanent sample plots
[1]. Eslami, A. (2008). Investigation of Possible to achieve a balance of Fagetum hyrcanum curves  with Uneven aged Structure. PHD thesis of forestry, Department of Agriculture and Natural resource, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.124 p.
[2]. Zeid Nour Mohammadi, M. (2008). Development diameter increment of Acer velutinum. Natural Resources Faculty, University of Sari, Sari, Iran.
[3]. Hokka, H., and Gort, A. (2002). An individual tree basal area growth model for black spruce in second Growth peatland stand. Silva Fennica, 1:121-144
[4]. Bayat, M., Namiranian, M., Zobeiry, and M., Fathi, J. (2013). Determining the growing volume and number of trees in the forest using permanent sample plots. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21: 428-438.
[5]. Namiranian. M. (2010). Tree Measurement and Forest Bioinventory. University of Tehran Press. 574p
[6]. Zobeiri, M. (2008). Forest Biometry. University of Tehran Press. 407p.
[7]. Forests, Rangelands and Watershed Organization. (1985), Volume table of fagus in the provinces of Mazandaran,
[8]. Marvie-Mohadjer, M. (1977). Investigation of quantiti of fagus in northern of Iran. Journal of Natural Resources 24(1): 27-40.
[9]. Marvie-Mohadjer, M., Zobeiri, M., Etemad, V., and Jour gholami, M. (2010). Performing of the single selection method at compartment level and necessity for full inventory of tree species (Case study: Gorazbon District in KheyroudForest, North of Iran). Journal of Natural Resources, 61(4): 889-908.
[10]. Sagheb Talbi, KH., Sajedi, T., and Yazdian, F. (2004). Review of the Forest of Iran. 35p
[11]. Bayat, M., Pukkala, T., Namiranian, M., and Zobeiry, M. ( 2013b). Productivity and optimal management of the uneven-aged hardwood forests of Hyrcania.  European  Journal Forest Research, 132(5-6): 851-864.
[12]. Marvie-Mohadjer, M.R. (2012). Silviculture. University of Tehran Press. 400p.
[13]. Sarikhani, N. (2000). Forest Utilization, University of Tehran Press. 4728p
[14]. Namiramiam, M. (1978). Determining  of the appropriate diameter and age  for fagus. Journal of Natural Resources, 35(1): 35-49.
[15]. Namiramiam, M. (1990). Measured indices of fagus in Gorazbon section in khirud forest. Journal of Natural Resources, 53(1): 35-49.
[16]. Falah, A. (2005). Provide a suitable model for the distribution of diameter classes for uneven aged and natural forest northern Iran. Journal of Natural Resources, 58(4): 88-100.
[17]. Forest management project of  Gorazbon section 2009, University of Tehran’ s kheyrud experimental forest in northern Iran. 500p
[18]. Etemad, V. (2002). Quantity and quality investigation seed of fagus the forests of Mazandaran province, PHD thesis of forestry. Natural Resources Faculty, University of Tehran, 258p
[19]. Bare, B.B., and Opalach, D. (1987). Optimizing species composition in uneven-aged forest stands. Forest Science, 33, 958–970.
[20]. Sefidi, K. (2012). Late succeessional stage dynamics in mixed beech stands, Ph.D dissertation, University of Tehran, 215p.