بررسی میزان جذب آب و ثبات ابعاد راش ایرانی(Fagus Orientalis) اشباع‌شده با متیل‏متاکریلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر مونومر حفره‏ای متیل‏متاکریلات بر خواص فیزیکی چوب راش ایرانی انجام شد. نمونه‏های آزمونی بر اساس استاندارد ASTM-D1037 تهیه و در سیلندر اشباع، به روش بتل، در پنج سطح غلظت0، 40، 60، 80، و 100‌‌‌ درصد، با مونومر متیل‌‌متاکریلات رقیق‌‌شده با بنزن، به‌‌عنوان حلال، اشباع شدند. به‌‌منظور پلیمریزاسیون مونومر، نمونه‏های اشباع‌‌شده در آون، به‌‌مدت 24 ساعت، تحت دمای 90 درجة سانتی‏گراد و متعاقباَ برای همین زمان، تحت دمای 103 درجة سانتی‏گراد قرار داده شدند. ‌‌‌درصد جذب مونومر، افزایش وزن، تغییرات دانسیته، جذب آب، و کارایی ضدواکشیدگی اندازه‏گیری شد. ‌‌‌درصد جذب مونومر در سطوح 40، 60، 80، و 100 درصد، 6/41، 1/46، 54، و 9/57‌‌‌ درصد اندازه‏گیری شد.‌‌‌ درصد جذب پلیمر( افزایش وزن)، در پایین‏ترین و بالاترین سطح نیز، 3/5 و 22‌‌‌ درصد گزارش شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح جذب پلیمر، آب‏گریزی و ثبات ابعاد نمونه‏های تیمارشده افزایش یافت؛ به‌‌طوری ‏که پس از طولانی‏ترین زمان غوطه‏وری، جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونۀ اشباع‌‌شده با مونومر 100 درصد، در مقایسه با نمونة شاهد، 3/54 و 5/63 کاهش یافتند. با افزایش جذب مونومر، دانسیتة چوب از g/cm³ 63/0 در نمونة شاهد به g/cm³ 84/0 در بالاترین سطح جذب افزایش یافت. اثر ضدواکشیدگی نمونه‏های اشباع‌شده پس از 36 ساعت غوطه‏وری، در بالاترین سطح تیمار در مقایسه با پایین‏ترین غلظت مونومر، 3/240‌‌‌ درصد برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Water Absorption and Dimensional Stability of Beech Impregnated with Methylmethacrylate

نویسندگان [English]

  • Rozhin Kaki 1
  • Maryam Ghorbani kookandeh 2
1 M. Sc. Student, Department of Wood and paper, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran.
2 Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources UniversityAssistant Professor, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran
چکیده [English]

This research was carried out to determine physical properties of beech wood impregnated with methyl methacrylate monomer. Test samples were prepared according to ASTM-D1037 standard. Samples were treated in the cylinder according to Bethel method at five concentration levels of soluble monomer methyl Metacrylate (Diluted in benzene), 0, 40, 60, 80 and 100 percent. Treated samples were heated in oven at 90ºC for 24 hours, then at 103ºC to polymerize the monomers. Monomer absorption percent, changes of weight, density, water absorption, and anti-swelling efficiency (ASE) were determined. Monomer absorption was 41.6, 46.1, 54 and 57.9% in 40, 60, 80 and 100% level. Polymer absorption (WPG), in the lowest and the highest treatment level were 5.3 and 22%. The results showed increasing levels of absorbed polymer, hydrophobicity and dimensional stability of samples treated increased. Water absorption and swelling volume of the sample saturated with a monomer of 100%, compared with the control sample, 54.3 and 63.5 were decreased after the longest immersion time. With increasing monomer absorption, density increased from 0.63 g/cm³ to 0.84 g/cm³ in control samples 84/0 at the highest level of monomer absorption. After 36 hours, anti-swelling efficiency of water-saturated samples treated at the highest level was 240.3% more than lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anti-swelling efficiency
  • bethel method
  • dimensional stability
  • methyl methacrylate
  • Water absorption
  • wood–polymer composites
[1]. Abdolmaleki, J.,and Omidvar, A. )2003(. Evaluation of composite products, WPC prepared using styrene monomer species Populus nigra direct heat method. Journal of GorganUniversity of Agricultural Sciences and Natural Resources, 9(4): 221-215.
[2]. Baysal, E., Yalinkilik, M. K., Altinok, M., Sonmez, A., Peker. H., and Colak, M. (2007). Some physical, biological, mechanical, and fire properties of wood polymer composite (WPC) pretreated with boric acid and borax mixture. Construction and Building Materials, (21): 1879–1885.
[3]. Omidvare, A., and Amoozadeh Omrani, M. (2005). Investigation on treatability of palownia wood using polymerization technique. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 12(5):128-138.
[4]. Lande, S.; Westin, M. and Schneider M. (2004). Properties of furfurylated wood. Journal of Forest Research, 19(5): 22-30.
[5]. Omidvare, A. (2009). Wood polymer composites, 1th Ed., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources press, Gorgan.
[6]. Stolf, D.O., and Roco Lahr., F.A. (2004). Wood- polymer composites: Physical and Mechanical properties of some wood species impregnated with styrene and methyl methacrylate. Materials Research, 7(4): 611- 617.
[7]. Jani, M.., Rozman, D., and Rahim. (2007). Rubberwood-polymer Composites: The Effect of Chemical Impregnation on the Mechanical and Physical Properties. Malaysian Polymer Journal, 2( 2): 1-11
[8]. Devi, R. R. and Maji, T. K. (2006). Effect of Glycidyl Methacrylate on the Physical Properties of Wood–Polymer Composites. Polymer Composite, 28(1): 1-5.
[9]. Li, Y.; Dong, X.; Lu, Z.; Jia, W., and Liu, Y. (2012). Effect of polymer insitu synthesized from methyl methacrylate and styrene on theorphology, thermal behavior and durability of wood. Journal of Applied PolymerScience, (10):1-8.
[10]. Talaeepour, S., and Omidvare, A. (2008). Investigation of physical properties wood polymer composites from palownia, aspen, maple, hornbeam speiec. Journal of Pajouhesh and sazandegi, (77): 85-91.
[11]. Zahedi tajrishi, A., and Omidvar, A. (2007). Resistance of Poplar wood polymer composites against Coriolus versicolor fangus. Journal of Agricultural Science and Natural Resource. 14(1): 81-90.
[12]. Hoseinzadeh, A., Neiestani, F., Ebrahimi, Gh., and Jahan Latibari, A. (1992).Gamma radiation to help improve the quality of wood. Journal of Ministry of Agricultural Jahad-forest and rangelands Research Organization, (76), 34 p.
[13]. Chao, W.Y., and Lee, A.W. (2003). Properties of Southern pine wood impregnatedwith styrene. Holzforschung, 57(3): 333-336.
[14]. Schneider, M.H. (1994). Wood- polymer composites. Wood and fiber science, 26(1): 142-151.
[15]. Fruno, T. (1991). The role of wall polymer in the dimensional stability and decay durability of wood-polymer composites. In: Proceeding of International Symposium on chemical modification of wood, Kyoto, Japan, 160- 165.