صحت روش خط نمونه در برآورد تاج پوشش و تراکم جنگل‌های زاگرس در منطقة چهارطاق اردل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومتری جنگل، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جنگل‌داری دانشگاه شهرکرد

3 استاد بیومتری جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اریبی برآورد تاج پوشش و تراکم درختان و درختچه‌های جنگل با نمونه‌‌برداری به روش خط نمونه بررسی شده است. برای این منظور، قطر تاج و موقعیت مکانی کلیۀ پایه‌های با قطر تاج بیش از 10 سانتی‌متر در یک قطعۀ 53 هکتاری در بخشی از جنگل‌های زاگرس، واقع در اردل در استان چهارمحال و بختیاری، ثبت شد. سپس خط نمونه‌های با طول 50 تا 400 متر با فواصل 50 متری به‌‌تعداد 100 بار، هر بار 100 نمونه به‌‌روش کاملاً تصادفی برداشت شد. وجود اختلاف بین مقادیر برآوردشده با استفاده از خط نمونه با طول‌های گوناگون با تحلیل واریانس بررسی شد. نتایج نشان داد که بین طول‌های گوناگون از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود ندارد و کاهش انحراف معیار با افزایش طول نمونه برای هر دو متغیر پس از 200 متر چشمگیر نبود. به‌‌عبارتی، با افزایش طول خط نمونۀ بیش از 200 متر، افزایشی در دقت نمونه‌‌برداری حاصل نخواهد شد. تحلیل اریبی نشان داد که روش خط نمونه، اریب و بیش‌برآورد است. به‌‌گفتۀ دیگر، مقادیر برآوردشده با این روش با آماربرداری صد در صد تفاوت دارد و مقدار اریبی نسبی بین 6 تا 9 درصد برای تاج پوشش و 4 تا 6 درصد برای تراکم پایه‌ها بود. اگرچه نتایج این تحقیق بیش‌برآوردبودن این روش و وجود تفاوت معنی‌‌دار آماری با نتایج آماربرداری صد در صد را تأیید کرد، مقدار کم و قابل اغماض بیش‌برآوردی در مقابل سرعت و کارایی این روش در اجرا، قابل چشم‌‌پوشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accuracy of Line Sampling Method for Estimating Canopy Cover and Density of Zagros Forests in Chartagh, Ardal

نویسندگان [English]

  • Hormoz Sohrabi 1
  • Yousef Askari 2
  • Mahmood Zobeiri 3
1 Professor Assistant in Forest Biometrics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Graduated Student of Forestry, University of Shahrekord, Iran
3 Professor in Forest Biometrics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we tested biasedness of canopy cover and density estimation of forest trees and shrubs by the use of line sampling method. For this aim, locations and crown width of all trees and shrubs with crown width more than 10 cm in a 53 ha forest area in Ardal located in Chahar-Mahal and BakhtiariProvince were recorded. Then, 100 segments of line transect with various length (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 and 400 meter) were sampled, and this procedure was repeated 100 times. We used ANOVA to see if there is any significant differences between the estimated forest density and canopy cover with the different transect length. Results showed that, there is no statistical significant difference between various transects length for both variables. Also, as could be expected, by increasing the length of transects, the coefficient of variation was decreased and this decrease were negligible for transects longer than 200 m. This means no more precision could be achieved by more effort on measuring sample lines longer than 200 m. Analysis showed that the line transect sampling method is biased (over estimate) and the average relative bias were between 4-6 and 6-10 percent for tree density and crown coverage, respectively. Based on results, it can be claimed that, by considering the ease and speed of transect sampling method, the bias of estimates are negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardal
  • Bias
  • complete enumeration
  • length of sample line
  • overestimation
[1]. Gregoire, T.G., and Valentine, H.T. (2003). Line intersect sampling: Ell-shaped transects and multiple intersections. Environmental and Ecological Statistics, 10: 263-279.
[2]. Zobeiri, M. 2007. Forest Biometry. University of Tehran Press, Tehran.
[3]. Alijanpour, A., Zobeiri, M., Marvi Mohajer, M.R., and Zargham, Z. (2004). An investigation of the best statistic sampling method in forests of Aras-baran. Iranian Journal of Natural Resources. 56(4): 397-406.
[4]. Nimvari, J.E., Zobeiri, M., Sobhani, H., and Zangeneh, H.P. (2004). A comparison of Randomized-systematic sampling with circle shape plot and transect method, based on precision and cost (case study in Sorkhedizeh of Kermanshah). Iranian Journal of Natural Resources, 56(4): 383-395.
[5]. Noki, Y. (2008). Application of Transect sampling in Khalkhal protected forests. Iranian Journal of Natural Resources, 60(4): 1343-1355.
[6]. Naghavi, H., Fallah, A., Jalilvand, H., and Soosani, J. (2009). Determination of the most appropriate transect length for estimation of quantitative characteristics in Zagros forests. Iranian Journal of Forest, 1(3): 229-238.
[7]. Heidari, R.H., Zobeiri, M., Namiranian, M., and Sobhani, H. (2009). Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(3): 359-368.
[8]. Keivan Behjo, F., Sobhani, H., and Zobeiri, M. (2007). Volume and weight assessment of residuals by Line Intersect Sampling (case study: Chafroud watershed). Journal of the Iranian Natural Resources, 60(1): 103-114.
[9]. Warren, W.G., and Olsen, P.F., (1964). A line intersect technique for assessing logging waste. Forest Science, 10: 267-276.
[10]. Bate, L.J., Torgersen, T.R., Garton, E.O., and Wisdom, M.J. (2002). Accuracy and efficiency of methods to sample logs for wildlife research and management, USDA Forest Service General Technical Report, PSW-GTR-181: 817-822.
[11]. Corona, P., Chirici, G., and Travaglini, D. (2004). Forest ecotone survey by line intersect sampling. Canadian Journal of Forest Research, 34: 1776–1783.
[12]. Matern, B., (1964). A method of estimating the total length of roads by means of a line survey. Stuf Forest Suec. 18:68-70.
[13]. Jahanbazi Gojani, H., Ahmad Koroori, S., Talebi, M., and Khoshnevis, M. (1999). The ecophysiological study of Juniperus polycarpus in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Final Report of Natural Resources Research Center of Chaharmahal and Bakhtiari.
[14]. R Development Core Team. (2008). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org         (6/07/2013).
[15]. Kozak, A., Kozak, R.A., Staudhammer, C.L., and Watts, B.W. (2008). Introductory Probability and Statistics: Application for Forestry and Natural Sciences, CABI Press.