تغییرات کمّی و کیفی توده‏های جنگلی بعد از اجرای یک دوره طرح جنگل‌داری (بخش نم‌خانه‌ـ‌جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این بررسی با هدف تعیین میزان تغییرات تعداد درخت و موجودی حجمی سرپا پس از اجرای یک دوره طرح جنگل‌داری ده‌ساله (1362ـ1371) و مقایسة این تغییرات با اهداف انتخاب‌‌شده صورت گرفته است. آماربرداری در ابتدا و انتهای دوره به‌‌روش منظم تصادفی و با قطعات نمونۀ 10 آری انجام شد و در هر قطعه نمونه، قطر برابر سینۀ درختان از قطر 5/7 سانتی‌متر به بالا، و ارتفاع دو اصله درخت شاهد اندازه‌‌گیری شد و کیفیت 6 متر اول تنة درختان دارای قطر برابر سینۀ بالاتر از 5/42 سانتی‌متر برآورد شد. حجم درختان آماربرداری‌شده بر اساس تعاریف طرح جنگل‌داری نم‌‌خانه محاسبه شد. برای مقایسۀ میانگین حجم و تعداد درختان در هکتار در دو آماربرداری از آزمون t استودنت استفاده شد و برای مقایسة منحنی ارتفاع درختان در ابتدا و انتهای دوره، ابر نقاط مربوط به ارتفاع درختان شاهد ترسیم و با توجه به آن مدل‏سازی شد. نتایج نشان داد که طی اجرای طرح، میانگین حجم در هکتار 10 سیلو افزایش، و میانگین تعداد در هکتار 47 اصله کاهش یافت که این مقدار تغییرات با توجه به آزمون انجام‌شده (در سطح احتمال 5 درصد) معنی‌دار نیست. پس از اجرای طرح، منحنی ارتفاع درختان بالاتر رفت و حجم درختان با کیفیت درجة یک افزایش یافت. درصد حجم در هکتار گونة راش از مرز برنامه‏ریزی‌شده بیشتر شد و در مورد گونه‌های ممرز و بلوط به اهداف ایده‌‌آل نزدیک‏تر شد. در مورد سایر گونه‌ها نه تنها نتوانسته‏ به اهداف ایده‏آل نزدیک شود، بلکه از آن دور شده‏ است. میزان جنگل‌کاری‏های انجام‌گرفته تقریباً 50 درصد میزان برنامه‏ریزی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Quantitative Variation of Forest Stands after one Period of Forest Management Plan (Case study: Namkhane DistrictKheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • Vahid Etemad 1
  • Manoochehr Namiranian 2
  • Mahmood Zobeiri 2
  • Baris Majnounian 2
  • Gholamhosein Moradi 3
1 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran.
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to determine the number and volume changes after the implementation of a 10 years forest management plan period and comparing of these changes with the aimed purposes. Inventories have been done systematic random sampling in 1000 m2 area plots. Diameter at breast height, control trees height and quality of first 6 m trunk length of trees with dbh more than 42.5 cm is measured and estimated. Volumes of inventoried trees were calculated based on forest management plan Taryf. To compare the mean volume and number of trees per hectare in the two inventories volume table, t test was aplicated. In order to compare trees height curves at the beginning and end of period, cloud points of control trees was drawn and then modeling with regard to it. The results showed that during the implementation, mean volume has increased 10 sylves per hectare and 47 trees has decreased in hectare, but these changes were not significant regarding to t test (d.f=32, P<0.05). After implementation, the height curve of tress and volume of trees with high degree of quality has increased. Percent volume per hectare of beech species is passed from planned mode (ideal mode) and the species hornbeam and oak nears to ideal mode. The other species have not only failed to approach the ideal goals, but also we are far from it. Reforestation rate performed is almost 50 percent of planned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forest management plan
  • Kheyrud forest
  • number of stem
  • standing volume
References
[1]. Etemad, V. (1994). An investigation on quality and quantity changes due to implementation of Forest Management Plan in the Namkhane District, Kheyrud Forest. M.Sc. thesis. Natural Resources Faculty, University of Tehran, Tehran, 202 pp.
[2]. Darvish Sefat, A.A. (1985). An investigation on quality and quantity changes due to implementation of Forest Management Plan in the Patom District, Kheyrud Forest. M.Sc. Thesis. Natural Resources Faculty, University of Tehran, Tehran, 79 pp.
[3]. Moaiyeri, A.H. (1988). Study of executive function of Golband Forest Management Plan (first Dengue re-generation, Shorab district). M.Sc. thesis. Natural Resources Faculty, University of Tehran, Tehran, 121 pp.
[4]. Shariat Nezhad, Sh. (1999). Study of executive function of Golband Forest Management Plan from silvicultural point of view. Ph.D. thesis. Natural Resources Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, 302 pp.
[5]. Department of Forestry and Forest Economic. (1981). Forest management plan of Namkhane district. Natural Resources faculty, University of Tehran, Tehran, 197 pp.
[6]. Zahedi-Amiri, Gh. (1991). Specification of forest increment with the help of C. F. I. method (in the district of Namkhane-e, Kheyrudkenar). M.Sc. thesis. Natural Resources Faculty, University of Tehran, Tehran, 117 pp.
[7]. Namiranian, M. (2006). Measurement of Tree and Forest Biometry. Tehran University Press, Tehran, 574 pp.
[8]. Zobeiri, M. (2007). Forest Biometry. Tehran University Press, Tehran, 401 pp.
[9]. Hojati, M. (1999). An investigation on distribution and age structure of beech regeneration in Fagetum of Gorazbon district, Kheyroudkenar. MSc thesis. Natural Resources Faculty, University of Tehran, Tehran, 67 pp.