مدل‌سازی توزیع فراونی ارتفاع درختان در توده‏های ناهمسال (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران

چکیده

برای مطالعۀ توزیع فراوانی داده‏های ارتفاع درختان در توده‏های ناهمسال و مدل‌سازی آن از چند توزیع آماری استفاده شد. منطقۀ مورد مطالعه شامل شش پارسل از بخش گرازبن جنگل خیرود است که نمونه‏گیری در آن‌ها به‏روش نظام‌مند با شبـکۀ 150×100 متـر و قطعات نمونۀ دایـره‏ای 10 آری انجام شـده است. از داده‏های حاصـل از این نمونه‏گیری، ارتفاع 196 اصله درخت (راش، ممرز، بلند مازو، توسکا، پلت و...) به‏عنوان یافته‏های یک نمونۀ تصادفی از متغیر ارتفاع در نظر گرفته شدند. بازۀ ارتفاعی درختان اندازه‏گیری‌شده بین 5 و 51 متر است که معرّف تغییرات متغیر ارتفاع درختـان در جنگل‏های شمال است. بعـد از محاسبات مقدماتـی، چهار توزیع وایبول، گاما، نرمال، و لگ‏نرمال برای مدل‌سازی توزیـع فـراوانی متغیر ارتفاع انتخاب و محاسبات مربوطه انجـام شد. نتـایج حاصـل از آزمـون انـدرسـون‌ـ‌دارلینـگ و نمـودار P-P نشان داد که توزیع لگ‏نرمال مدل مناسبی برای مدل‌سازی توزیع فراوانی ارتفاع درختان نیست و از سه توزیع دیگر، به‏ترتیب، توزیع‏های وایبول، گاما، و نرمال برای این کار مناسب‌ترند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Frequency Distribution of Tree's Height in Uneven- aged Stands (Case study: Gorazbon district of Khyroud forest)

نویسندگان [English]

  • Khosrow Mohammadalizadeh 1
  • Manuchehr Namiranian 2
  • Mahmoud Zobeiri 3
  • Abd-alhosein Hoorfar 4
  • Mohammad Reza Marvie Mohajer 2
1 Post Doc Researcher, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

To study the frequency distribution of the data for the height of trees in uneven-aged stands
in Gorazbon forest and its modeling, some statistical distribution were used. The utilized data
belong to 196 trees (Fagus orientalis, Betulus carpinus, Quercus castaneifolia, Alnus subcordata,
Acer velutinum etc.) that were extracted from the data related to the forest management plan
of Gorazbon district located at Khyroud forest. The range of the trees’ height measured was
between 5 and 51 meters which is an indication of height variable in the northern forests. After
initial calculations, four distributions Weibull, Gamma, Normal and Lognormal for frequency
distribution modeling of height variable were selected and related pertinent calculation were
done. The results of Anderson-Darling test and P-P plot showed that lognormal distribution is
not an appropriate model for frequency distribution modeling of trees’ height. Among the other
three distributions, Weibull, Gamma and Normal are respectively more suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gamma distribution
  • height of trees
  • modeling of frequency distribution
  • unevenaged stands
  • Weibull distribution
[1]. Baily, R. L. (1980). Individual tree growth derived from diameter distribution model. Forest
Science, 26(4): 626-632.
[2]. Namiranian, M. (1990). Application of probability models in description of distribution of trees
in diameter classes. Iranian Journal of Natural Resources, 44: 93-108.
[3]. Mattaji, A., Hojjati, S. M., and Namiranian, M. (2000). A study of tree distribution in diameter
classes in natural forests using probability distributions. Iranian Journal of Natural Resources,
53(2): 165-172.
[4]. Mohammadalizadeh, Kh., Zobeiri, M., Namiranian, M., Hoorfar, A., and Marvie Mohajer, M.
R. (2009). Fitting of diameter distribution using some statistical models (distributions). Iranian
Journal of Forest and Poplar Research, 17:116-124.
[5]. Amanzadeh, B., Sagheb-Talebi, Kh., Fadaei Khoshkebijari, F., Khanjani Shiraz, B., and
Hemmati, A. (2011). Evaluation of different statistical distribution for estimation of diameter
distribution within forest development stages in Shafaroud beech stands. Iranian Journal of
Forest and Poplar Research, 19: 254-67.
[6]. Sheykholeslami, A., Kia Pasha, Kh., and Kia Lashaki, A. (2011). A study of tree distribution
in diameter classes in natural forests of Iran. Annals of Biological Research, 2011, 2(5):283-290
[7]. Mataji, A. (1999). Study on tree distribution in height classes in natural forests. M.Sc. thesis in
forestry, Faculty of Natural Recourses, University of Tehran.
[8]. Nanang, D. M. (1998). Suitability of the normal, log-normal and Weibull distribution for fitting
diameter distribution of neem plantation in northern Ghana. Forest Ecology and Management,
103: 1-7.
[9]. Cao, Q. V. (2004). Predicting parameters of a Weibull function for modeling diameter
distribution. Forest Science, 50(5): 682-685.
[10]. Nord-Larson, T., and Cao, Q. V. (2006). A diameter distribution model for even-aged beech in
Denmark. Forest Ecology and Management, 231: 218-225.
[11]. Zheng, L., and Zhou, X. (2010). Diameter distribution of trees in natural stands managed on
polycyclic cutting system. Forest studies in China, 12(1): 21-25
[12]. Siipilehto, J. (2006). Height distribution of Scots pine sapling stands affected by retained tree
and edge stand competition. Silva Fennica, 40(3): 473-486.
[13]. Hoorfar, A. (2007). Engineering statistics, course for Ph.D. students of irrigation, Faculty of
Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran.
[14]. Zwillinger, D., and Kokoska, S. (2000). CRC Standard probability and statistics table and
formulae. Chapman & Hall/ CRC, 554pp.
[15]. Amaro, A., Reed. D., and Soares, P. (2003). Modelling forest systems. CABI Publishing,
401pp.