تعیین اولویت‌‌های سرمایه‌‌گذاری صنایع چوب و کاغذ استان قم با استفاده از روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 فارغ‌‌التحصیل کارشناسی‌ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران

4 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به هدایت منابع محدود به سوی صنایع اولویت‌‌دار، مطالعه در زمینة مزیت کشور در تولیدات صنعتی امری ضروری است. نظر به‌ اینکه استان قم نیز با دارا‌بودن شرایط خاص به‌عنوان یک قطب در زمینة صنایع چوبی محسوب می‌شود، اولویت‌بندی صنایع چوب و کاغذ این استان امری مفید است. رسیدن به ‌این هدف مستلزم طی دو مرحله است: در مرحلة اول سلسله‌مراتبی از شاخص‌‌ها که دارای پنج‌شاخص اصلی با عناوین اقتصادیمالی، نیازهای زیرساختی، مواد و محصول، فنی‌انسانی،  اجتماعیوفرهنگی هستند، طراحی و با استفاده از روش AHP وزن‌دهی و سپس رتبه‌‌بندی می‌شوند. در مرحلة دوم گزینه‌ها با استفاده از روش TOPSIS و با در‌نظر‌گرفتن وزن شاخص‌‌ها اولویت‌‌بندی می‌‌شود. از بین شاخص‌‌ها، شاخص اقتصادی و مالی با وزن 28/0 دارای بیشترین اهمیت است و به دنبال آن شاخص‌‌های نیازهای زیرساختی، مواد و محصول، فنی و انسانی و اجتماعی و فرهنگی، به‌‌ترتیب قرار می‌‌گیرند. همچنین نتایج اولویت‌‌بندی زیرشاخص‌‌ها نشان می‌‌دهد که زیرشاخص جذب سرمایه‌‌گذاری با وزن 11/0 دارای بیشترین اهمیت است. سپس، گزینه‌ها اولویت‌‌بندی می‌شوند که در‌نتیجة این اولویت‌‌بندی، گزینة سایر2 انواع مبلمان چوبی، بالاترین اولویت و گزینة کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه، پایین‌‌ترین اولویت را به‌دست می‌‌آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Investment Priorities in the Wood & Paper Industries through Applying TOPSIS, Case of the study: Qom Province

نویسندگان [English]

  • Majid Azizi 1
  • Rafat Dehghan Krooki 2
  • Alireza Rokneddin Eftekhari 3
  • Mahdi Faezipour 4
1 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran
2 M.S. Graduate Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran
3 Professor, Tarbiyat Modarres University, I.R. Iran
4 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

With regard to the importance of the conduction of limit resources to the superior industries,
study on the country’s priorities in the industrial areas and products is essential. Considering
the fact that Qom province has special conditions, this provincecan be consideredas a wood
centerin the wood industry in which prioritizing the wood and paper industries is essential. To
reach this goal two stepsare needed to be taken, the first step is to design a hierarchy based
on five major groups of criteria which are financial & economical, infrastructure, material
& product, technical & man force, and social & cultural. The weight of the indicators was
established by Analytical Hierarchy Process. In the second step, based on the criteria weighing
values, alternatives have been ranked through TOPSIS. The results showed that financial and
economical criterion as a major group has the highest priority with .28 weighing value and
investment attraction as a sub criterion has a weighing value of .11. Besides, the results of
the alternatives ranking showed that the other types of wood furniture alternative gain the
maximum priority and the printing, writing, and newspaper papers gains the minimum priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • FDM
  • Priority
  • Qom province
  • TOPSIS
  • wood and paper industries
[1]. Azizi, M., Amiri S., and Modarres, M. (2004). Decision making for selection of suitable
location for plywood and veneer manufacturing units in Iran. Iranian Journal of Natural
Resources, 57(3): 523-536.
[2]. Masoomzadeh, S.M., and Torabzadeh, A. (2004). Industrial products ranking in the country
by AHP. Seasonal Journal of Commercial Research, 30: 69-83
[3]. Smith, D. (1971). Industrial location: An Economic Geographical Analysis. New York, John
Wiley, 553 pp.
[4]. Ghazinoory, S. (2005).Cleaner production in Iran: necessities and priorities. Journal of
Cleaner Production, 13: 755-762.
[5]. Azizi, M. (2008). A model of supplying poplar wood for Iranian paper & wood factories.
Journal of Forestry Research, 19(4): 323-328.
[6]. Kharratzabardast, E. (2008). Industrial development of regions and effective factors in
location selection of large scale industrial activities. Beautiful Arts, 6: 44-53.
[7]. Saaty, T.L. (1999). Decision making for leaders, RWS Publication, USA.
[8]. Yang, T. Chen, M., and Hung, C. (2007). Multiattribute decision-making methods dynamic
operator allocation problem. Journal of. Mathematics and Computer in Simulation, 73(5):285-299.
[9]. Khorshid, S., Looks K., Taslimi M.S., Jafarnezhad A., and Bad K. (2004). Ranking and
selecting research projects by fuzzy group decision making and TOPSIS. Journal of Culture of
Management, 5:5-28.
[10]. Azizi, M. (2005). A strategic model for location selection of wood industry: An application
of TOPSIS. The Pakistan Journal of Forestry, l: 55(2)
[11]. Saaty, T.L. (1980). The Analytical Hierarchy Process, Planning, Resource Allocation. RWS
publication, USA.
[12]. Memariani, A. (2008). Fuzzy Decision Making software, Publication of Tarbiat Modarres
University.
[13]. National documents of provinces (2007). Fourth program of economic, social and cultural
development, Publication of programming and control assistant, programming and management
organization.
[14]. Ahmadi, M. (2008). Study of production and export of wood manufactures in Qom province,
specialized report. Qom province trade office