زیر نمونه‌گیری از درخت برای برآورد زی‌توده تاج و اجزاء مختلف آن

نویسندگان

1 دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 استادیار جنگل‌داری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

برآورد زی‌توده درختان با توجه به موضوع گرمایش زمین و تغییر اقلیم از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی اندازه‌گیری زی‌توده، فعالیتی زمان‌‌بر و پر هزینه است. در این شرایط روش‌های مختلف نمونه‌برداری از درخت ابداع گردیده است. از جمله این روش‌ها، روش زیر نمونه‌برداری است. در پژوهش حاضر کارایی این روش برای برآورد زی‌توده کل و بخش‌های مختلف درخت در دو گونه کاج تهران (Pinus eldarica) و سرو نقره ای (Cupressus arizonica) در جنگل‌‌کاری‌های اطراف فولاد مبارکه بررسی شده است. بدین منظور از هر گونه 5 پایه قطع و هر یک از اجزاء درخت تفکیک و توزین شد و زی‌توده واقعی کل و بخش‌های مختلف درخت به دست آمد. برای اجرای زیر نمونه‌گیری، تاج درخت به سه بخش فوقانی، میانی و زیرین تقسیم، از هر بخش تعدادی شاخه به طور تصادفی انتخاب، و قطر بن هر یک ثبت شد. با تحلیل رگرسیون غیر خطی مدل‌های برآورد زی‌توده به دست آمد. نتایج نشان داد همه مدل‌ها با 9/99 درصد اطمینان معنی‌دار هستند. حداقل و حداکثر ضریب تبیین (R2) این مدل‌ها برای کاج به ترتیب برابر 8/0 و 92/0 و برای سرو نقره‌ای 91/0 و 96/0 به‌دست آمد. کمترین اریبی نسبی برآورد زی‌توده در گونه کاج مربوط به زی‌توده کل (7/0 درصد) و بیشترین اریبی نسبی مربوط به زی‌توده شاخه‌های اصلی (1/15 درصد) به دست آمد. برای گونه سرو نقره‌ای این مقادیر به ترتیب مربوط به شاخه‌های اصلی (9/4) و شاخه‌های کوچک (4/29) بود. بر اساس نتایج این پژوهش، روش زیر نمونه‌برداری، برای برآورد زی‌توده تاج درختان مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sub Sampling for Estimating Biomass of tree Crown and its Components

نویسندگان [English]

  • x x 1
  • h s 2
چکیده [English]

Considering the global warming and climate change topics, biomass estimation of trees has great importance in theory and application. Measurement of biomass is a costly and time consuming operation And to reduce these difficulties, a large numbers of sampling methods were innovated. One of these methods is the “subsampling”. In this research, accuracy of this sampling method for estimating biomass of total and different tree components of two planted coniferous species; Eldar pine (Pinus eldarica) and Arizona cypress (Cupressus arizonica) were examined in Mobarake Steel factory. Five sample trees from each species were felled down and each component of trees were separated and weighted. Therefore, actual biomass of different tree components was obtained. To test subsampling method, tree crown was divided to three parts, upper, lower and medial part and from each part, a number of branches were selected randomly and base diameter of every branch was recorded. Using nonlinear regression analysis, models of estimating biomass were obtained. The results showed that, all models were significant at 99.9% confidence level. The minimum and maximum coefficients of determination (r2) of these models were 0.8 and 0.92 for pine and 0.91 and 0.96 for arizona cypress respectively. The least and the most relative bias for pine belongs to estimation of total biomass (0.7%) and main branches (15.1%) and for arizona cypress belongs to estimation of main branches (4.9%) and small branches (29.4%). Based on the results, subsampling method is an appropriate method for estimating trees crown biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arizona cypress
  • Crown biomass
  • Eldar Pine
  • Mobarake Steel Complex
  • regression analysis
  • Subsampling
- Adl, H.R. 2007. Estimation of leaf biomass and leaf area index of two major species in Yasuj forests, Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 15(4). 417-426.  
- Anonymous, 1992. Comprehensive and detailed plan for landscape of Mobarake Steel Complex, Industrial Report, 53-55.
-  Bilgili, E. and Kucuk, O. 2009. Estimating Above-Ground Fuel Biomass in Young Calabrian Pine (Pinus brutia Ten). Energy & Fuels. Vol.23. 1797-1800.
- Czapowskyi, M.M. Robison, D.J. Briggs, R.D. and White, E.H. 1985. Component biomass equations for Black spruce in Mine. United state department of agriculture prees, 1-11.
- Ebuy, J. Lokombe, J. P. Ponette, Q. Sonwa, D.  and Picard, N. 2011.  Allometric equations for predicting aboveground biomass of three tree species. Journal of Tropical Forest Science. Vol. 23(2). 125-132.
- Good, N. M.  Paterson, M.  Brack, C. and  Mengersen, K. 2001.   Estimating tree component biomass using variable probability sampling methods. Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics.Vol.6(2). 258-267
-  Grote, R. 2002. Foliage and Branch Biomass Estimation of Coniferous and Deciduous Tree Species. Silva Fennica. Vol. 36(4) 779-788.
- Harrington, G. 1979. Estimation of above-ground Biomass of Trees and Shrubs in a Eucalyptus populnea F.Muell. Woodland by Regression of Mass on Trunk Diameter and Plant Height. Australian Journal of Botany.Vol.27(2).135-143.
  - Jayaraman, K. 1999. A Statistical Manual For Forestry Research, Food and agricultural organization of the united nations regional office for Asia and the pacific Bangkok, 234pp.
 - McGinnis, T.W. Shook, C.D. and keeley, L.E. 2010.  Estimating Aboveground Biomass for Broadleaf
Woody plants and Young Conifers in Sierra Nevada, California Forest. West.J.Appi. For Vol.25(4).203-209.
- Navar, J. 2009.  Allometric equations for tree species and carbonstorage for forest of northwestern Mixico.
Forest Ecology and Mangement. Vol. 257. 427-434.
- Peper, P.J and McPherson, E.G. 1998. Comparision of four foliar and woody biomass estimation methods
applied to open- grown deciduous trees. Journal of Arboriculture. Vol. 24(4). 191-200.
- Snowdon, P. Raison, J. and Eamus, D. 2002.  Protocol for sampling tree and stand biomass. Australian
Greenhouse Office Publication, 67 pp.
- Verwijst, T. and Telenius, B. 1999. Biomass estimation procedures in short rotation forestry. Forest Ecology
and Management. Vol. 121. 137-146.  
- Zobieri, M. 2002. Forest Biometry 1th ED, Tehran University Press, 412pp