کلیدواژه‌ها = گونه‌های درختی و درختچه‌ای
تنوع زیستی و کلنیزاسیون قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با برخی گونه‌های جنگلی زاگرس

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-47

ناهید جعفریان؛ جواد میرزایی؛ مصطفی مرادی؛ مهدی حیدری