کلیدواژه‌ها = خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی
تاثیر تکرار دفعات بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی خمیرکاغذهای CMP وNSSC

دوره 65، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 487-496

فهیمه میرزازاد؛ محمد آزادفلاح؛ یحیی همزه