نویسنده = زهرا مشایخی
بررسی تأثیر آهک بر روی خصوصیات تورمی خاک جاده‌های جنگلی

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 207-216

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ زهرا مشایخی؛ مرتضی مدرسی؛ مصطفی جنت بابایی