نویسنده = �������� �������� ��������������
تأثیر سطوح مختلف روشنه بر فعالیت‌های زیستی و آنزیمی خاک در جنگل‌های راش (مطالعه موردی: سری 7 شن‌رود، سیاهکل)

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 301-310

فرحمند فرضعلیزاده؛ وحید همتی؛ میرمظفر فلاح چای؛ رامین نقدی