نویسنده = ������������ �������� ������������
بررسی وضعیت همزیستی میکوریزایی درختان بلوط (Quertcus sp.) در جنگل‌های شمال ایران

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 331-343

سیده معصومه زمانی؛ محمد متینی زاده