نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تجمع فلزات سنگین سرب و نیکل در برگ و خاک گونه‌های برهان و کنوکارپوس در شهر اهواز

دوره 73، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 379-387

مریم رفعتی؛ مریم محمدی روز بهانی؛ هنا ناصری منفرد