نویسنده = ������������ ���������������� ������ ��������
مطالعۀ الگوی مکانی عناصر مغذی قابل جذب در صنوبرکاری‌ها (Populus deltoides) با استفاده از روش‌های مختلف زمین‌آمار

دوره 73، شماره 3، آبان 1399، صفحه 283-293

ندا قربان زاده؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ حسن پوربابایی؛ علی صالحی