نویسنده = ���������������� ��������
الگوی پراکنش و رقابت بین‌گونه‌ای سه گونۀ بلوط در توده‌های جنگلی بانۀ کردستان

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-159

رضا اخوان؛ معصومه خان‌حسنی؛ یحیی خداکرمی