نویسنده = ���������������� ����������������
تأثیر درجۀ جایگزینی نشاستۀ کاتیونی بر کارایی سیستم نانوذره در بازیافت کارتن‌های کنگره‌ای کهنه

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 147-155

امیر خسروانی؛ امیرحسین مهرانفر؛ مهدی رحمانی نیا