نویسنده = شاه بهرامی، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 667-677

رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی