نویسنده = ������������ ������������ ������������
تأثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر خواص مکانیکی استاتیکی و دینامیکی چندسازة حاصل از پلی‏پروپیلن

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 559-572

بهزاد کرد؛ مهرداد رودکلی نجاتی؛ عبدالله نجفی