نویسنده = �������� ���������������� ��������
مدل سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه بادامک (Amygdalus scoparia Spach) در مراتع موشکیه استان قم

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 725-734

حسین پیری صحراگرد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مجید آجورلو؛ محمد نهتانی