نویسنده = ������������ ��������
بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 277-286

آیدا طاهری؛ نسرین سیدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی