نویسنده = ������������ ��������
تأثیر دارواش بر صفات روزنه، عدم تقارن و شاخص ویژة سطح برگ گونة انجیلی

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 21-29

حامد یوسف زاده؛ حورا مومنی؛ سید محسن حسینی